بررسي عوامل مهم موثر در توسعه صادرات خرما عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 منابع ارسالي به سايت

مرجع

 
  • چكيده

تحقيق حاضر كوششي است در جهت بررسي عوامل مهم موثر جهت افزايش صادرات خرما مي باشد در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي در نظر گرفته شده به پارامترهايي نظيركيفيت وبسته بندي محصول، ايجاد مراكز اطلاع رساني،تبليغات برون مرزي،قيمت گذاري، سياستهاي حمايتي دولت وقوانين تجاري و مالي  در زمينه صادرات توجه شده است دراين پژوهش به ميزان صادرات و فروش شركتهاي صادركننده خرما درفاصله زماني سالهاي 1385 تا 1387 توجه شده است .

در تحقيق حاضر براساس روش توصيفي - پيمايشي، پس از تعيين فرضيه ‌هاي مورد نظر، جمع‌آوري اطلاعات در راستاي فرضيه‌ها و چارچوب نظري تحقيق انجام گرفت ، سپس در بخش پيمايشي تحقيق، 2پرسشنامه نهائي تدوين شد، كه پرسشنامه اول در بين 71 نفر از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي و پرسشنامه دوم بين 42 شركت صادركننده خرما بصورت تصادفي توزيع شد.

پس از جمع‌آوري و تلخيص داده‌ها، براساس آزمون آماري اسپيرمن با درصد خطاي 5 درصد، فرضيات مورد بررسي قرار گرفتند، كه در نتيجه5 فرضيه به تاييد رسيدند.

همچنين از آزمونt استفاده شد تا درجه اهميت هريك از پارامترهاي ذكرشده بالا را در توسعه صادرات از ديد كارشناسان جهاد كشاورزي(معاونت توليد گياهي و اداره نخيلات)و شركتهاي صادركننده خرما مشخص سازيم. هدف اين بود كه وضعيت شركتهاي صادركننده را بررسي كنيم و نقاط قوت وضعف هركدام از پارامترهاي موثر در توسعه صادرات را مشخص نماييم.

و زمينه را براي ارائه پيشنهادات مناسبي در جهت بهبود وضع موجود شركتها و در نتيجه دستبابي به ظرفيت بهينه صادرات خرما مهيا كنيم نتايج حاصله حاكي از اين بود كه از ديد كارشناسان سياستهاي ‌حمايتي دولت، ثبات قوانين تجاري و مالي، اعطاي تسهيلات و امتيازات لازم به صادركنندگان،مراكز اطلاع رساني،تبليغات تجاري مختلف،حمل ونقل مناسب، قيمت ،كيفيت مناسب محصول نقش بسزايي در توسعه صادرات داشته اند.

همچنين با توجه به وضعيت اين پارامترها در طي سالهاي اخيرمتوجه شديم كه پارامترهايي چون قيمت گذاري كيفيت ،بسته بندي مناسب،حمل ونقل وسياستهاي حمايتي دولت در توسعه صادرات موثر مي باشند

  • مقدمه

امروزه صادرات كالا يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي در كشورهاي پيشرفته ميباشد.

ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه نمي تواند با تكيه بر اقتصاد تك محصولي و آسيب پذير نفت در اقتصاد و تجارت جهاني نقش مهمي را ايفا نمايد لذا براي توفيق در توسعه اقتصادي وبرقراري يك ارتباط منطقي و ارگانيك با تجارت خارجي و توسعه صادرات غير نفتي بايد سريعا اقتصاد خود را با تحولات جهاني هماهنگ و منطبق نمايد.

خرما يكي ار محصولات مهم و استراتژيك ايران مي باشد كه قدمت كشت ان به بيش از 4000 سال پيش مي رسد.ايران با دارا بودن شرايط مناسب براي كشت خرما، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زير كشت داراي مقام اول جهان، از نظر توليد و صادرات با دارا بودن5/16 درصد صادرات جهان، داراي مقام دوم ميباشد.

بر اساس گزارش وزارت بازرگاني، صادرات خرماي ايران در طي سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوري كه در اكثر سا لها داراي رشد منفي بوده است

مواردذيل از مهمترين مزيت هاي كشت و پرورش و توليد خرما بشمار مي رود:

خرما بعنوان ماده غذايي اصلي، انرژيك و سالم به ويژه در مناطق محروم و خرماخيز ميباشد، منجر به ايجاد اشتغال در مناطق جنوبي و مرزي كشور مي شود و به افزايش ضريب امنيت ملي در اين نواحي كمك مي كند،امكان توسعه سطح زير كشت و افزايش توليد به دليل وجود شرايط اقليمي مناسب و پتانسيلهاي بالقوه آب وخاك و از همه مهمتر امكان صادرات و ارزآوري، نقش اساسي در كويرزدايي و ايجاد فضاي سبز مطبوع و دلپذير دارد.

موقعيت خاص ايران از لحاظ جغرافيايي به عنوان پلي بين آسيا و اروپا و دسترسي به آبراهه هاي بين المللي وداشتن مناطق مستعد كشت و پرورش خرما آنرا بعنوان يكي از قطب هاب بالقوه توليد و صادرات خرما قرار داده است.

براي حفظ اين موقعيت لازم است كه مواردي چون كيفيت خرماي صادراتي ، وضعيت بازارهدف و تحولات آن، وضعيت كنوني بازاريابي ، روابط سياسي – اقتصادي در سطح بين المللي، قوانين و مقررات وبخشنامه ها، توجه زيادي نمود و با برطرف كردن  مشكلات موجود قدمهاي موثري در جهت دستيابي به بازارهاي موجود برداشت 

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيد    

1