تحليل عاملي عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي (مطالعه موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران) عنوان

 قاسمي جواد , اسدي علي

نويسنده

 پايگاه اطلاعاتعلمي كشور

مرجع

 

هدف اين تحقيق توصيفي - پيمايشي، تحليل عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي بود. جامعه آماري آن شامل 686 نفر از دانشجويان تحصيلات تكميلي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طريق فرمول كوكران انتخاب شد كه براي افزايش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعيين گرديد.

ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود كه روايي آن بر اساس نظر جمعي از استادان رشته ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تاييد گرديد و براي تعيين ميزان پايايي بخش هاي مختلف، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد (79/0 تا 93/0) كه بيانگر مناسب بودن ابزار تحقيق بود. داده هاي با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند. به منظور شناسايي عوامل موثر در ايجاد روحيه كارآفريني دانشجويان تحصيلات تكميلي، از تحليل عاملي نوع R استفاده شد. نتايج نشان داد، متغيرها شامل چهار عامل آموزشي، روانشناختي، ارتباطي و دانشگاهي مي باشند كه در مجموع 46/50 درصد واريانس را تبيين نمودند.

 

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيد

1