شكست كارآفرينان با تجربه ايراني ريشه ها، دلايل و پيامدها عنوان

 تهيه و تدوين : آقاي هادي نوتاش

نويسنده

 دفتر مطالعات محيط كسب و كار مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ايران

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيد

1