شناسايي الگوي كارآفريني رسانه‌اي براي كسب‌وكارهاي رسانه‌هاي ديجيتال كشور عنوان

 عباس نيك‌نژاد؛ سيدمحمد مقيمي؛ طاهر روشندل اربطاني

نويسنده

 توسعه كارآفريني

مرجع

 

چكيده
كارآفريني رسانه‌اي (ME) خلق و مالكيت يك شركت يا سازمان كوچك است كه فعاليت‌هاي آن حداقل يك نوآوري براي بازار كسب‌وكار‌هاي رسانه‌اي ايجاد كند.

با عنايت به نو بودن پديده‌ي كارآفريني در كسب‌وكارهاي رسانه‌اي، هدف اين پژوهش ارائه الگويي براي كارآفريني رسانه‌اي مي‌باشد. اين تحقيق از نوع كيفي و با به‌كارگيري روش نظريه‌ي داده‌بنياد (نظريه‌ي برخاسته از داده) انجام شده است. داده‌هاي تحقيق از طريق مصاحبه‌ي نيمه‌ساختار يافته از ميان 11 موسسه‌ي رسانه‌اي ديجيتال كشور شامل چهار دسته‌ي اصلي توليدكنندگان محتوا، فروش محصولات/خدمات، پشتيباني و نرم‌افزار و تبليغات جمع‌آوري شده است.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه در الگوي كارآفريني رسانه‌اي، سه دسته عوامل زيربنايي (منابع و انسان‌مداري)، عوامل روبنايي (كارآفرين رسانه‌اي، بازار و مشتريان و دولت/جامعه) و عوامل موازنه‌كننده (ارتباطات، ارزش‌ها و هنجارها و نظام اجتماعي- اقتصادي) بازيگران اصلي محسوب مي‌شوند كه تعامل و توازن هر سه دسته عوامل يادشده موجب دوام و استمرار كارآفريني رسانه‌اي مي‌شود.

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1