Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 3954                                               
جامعه شناسي كار
مقاله منبع
جامعه شناسي كار عنوان
نويسنده
1388/05/18 تاريخ

جامعه شناسي كار بررسي و مطالعه گروههاي انساني است كه از نظر ابعاد و وظايف متفاوتند و براي اجراي كار معين و مشتركي گرد هم آمده‌اند.

خلاصه
روزنامه تفاهم مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

جامعه شناسي کار بررسي و مطالعه گروههاي انساني است که از نظر ابعاد و وظايف متفاوتند و براي اجراي کار معين و مشترکي گرد هم آمده‌اند.

مسائل مربوط به کار و روابط بيروني اين فعاليتها و همچنين روابط دروني افرادي که اين گروهها را تشکيل مي‌دهند همگي در قلمرو جامعه شناسي کار قرار دارد؛ليکن چون ماهيت کار بسيار پيچيده و متنوع است و جنبه‌هاي مختلف فني،روان شناسي، اقتصادي و اجتماعي آن کاملاً به يکديگر مرتبط و وابسته‌اند.

همه انسانها به نظام توليد وابسته اند.اگر خوراک،آب و سرپناه به طور منظم فراهم نمي شد ما نمي توانستيم زنده بمانيم.

حتي در جوامعي که هيچ گونه محصولات غذايي کشت نمي شود(مانند فرهنگهاي شکار و گردآوري خوراک)ترتيبات منظمي براي تهيه و توزيع منابع مادي لازم وجود دارد.در همه جوامع ،فعاليت توليدي يا کار،بيش از هر نوع فعاليت ديگري بخش عمده زندگي اکثر مردم را اشغال مي کند.

در جوامع امروزي براي ما عادي است که افراد در انواع مشاغل گوناگون و فراواني کار کنند.اما اين امر فقط با توسعه صنعتي پديد آمده است.

در فرهنگهاي سنتي اکثريت مردم به يک فعاليت اصلي اشتغال داشتند:گردآوري خوراک يا توليد خوراک.پيشه هاي گوناگوني ،مانند نجاري،سنگتراشي يا کشتي سازي،در جوامع بزرگتر معمول گرديده ،اما تنها اقليت کوچکي از جمعيت به طور تمام وقت به اين کارها اشتغال داشتند.

  • تعريف کار

کار مي تواند به عنوان انجام وظايفي تعريف شود که متضمن صرف کوششهاي فکري و جسمي بوده و هدفشان توليد کالاها و خدماتي است که نيازهاي انساني را برآورده مي کند.

شغل يا پيشه کاري است که در مقابل مزد يا حقوق منظمي انجام مي شود.کار در همه فرهنگها اساس نظام اقتصادي يا اقتصاد است،که شامل نهادهايي است که با توليد و توزيع کالاها و خدمات سروکار دارند.

  • موضوع جامعه شناسي کار

مطالعه نهادهاي اقتصادي در جامعه شناسي داراي اهميت زيادي است،زيرا اقتصاد کم يا بيش بر همه بخشهاي ديگر جامعه تاثير مي گذارد.فعاليت اقتصادي داراي آن اندازه نفوذ کنترل کننده اي نيست که کارل مارکس به آن نسبت داده است ،اما تاثير فعاليتهاي اقتصادي در هر جامعه اي قابل ملاحظه است.

شکار و گردآوري خوراک،شيوه زندگي شباني،کشاورزي،توليد صنعتي_اين شيوه هاي مختلف تامين معيشت تاثير بنيادي بر زندگي مردم دارند.

توزيع کالاها و تغييرات در موقعيت اقتصادي کساني که آنها را توليد مي کنند نيز به شدت بر همه انواع نابرابريهاي اجتماعي تاثير مي گذارند.ثروت و قدرت به طور اجتناب پذير همراه با همديگر نيستند،اما به طور کلي ثروتمندترين افراد از جمله گروههاي قدرتمند در جامعه اند.

توسعه صنعت، بر خلاف اعتقاد رايج مخصوص جوامع اروپاي غربي و آمريکاي شمالي نيست.بلکه در حقيقت صنعت گرايي جنبشي است که به طور سريع و متوالي در همه کشورها صرف نظر از ساختار اقتصادي و اجتماعي آنها ،رواج يافته است.

به همين دليل توسعه نيافتگي يا عقب ماندگي را بايد در تاخيري که از نظر توسعه صنعت در برخي کشورها وجود دارد،جستجو کرد.بنابراين اگر تنوع و ناهماهنگي ظاهري جوامع را ناديده بگيريم،مسائل مربوط به کار صنعتي و آثار آن به تدريج گريبانگير همه کشورهاي جهان ،اعم از صنعتي و غير صنعتي مي شود.

  • تعريف جامعه شناسي کار

اگر چه در حال حاظر درباره جامعه شناسي کار حتي در جوامع صنعتي فرضيات و آراي واحدي وجود ندارد،مي توان آن را چنين تعريف کرد:

جامعه شناسي کار بررسي و مطالعه گروههاي انساني است که از نظر ابعاد و وظايف متفاوتند و براي اجراي کار معين و مشترکي گرد هم آمده اند.

مسائل مربوط به کار و روابط بيروني اين فعاليتها و همچنين روابط دروني افرادي که اين گروهها را تشکيل مي دهند همگي در قلمرو جامعه شناسي کار قرار دارد؛ليکن چون ماهيت کار بسيار پيچيده و متنوع است و جنبه هاي مختلف فني،روان شناسي ،اقتصادي و اجتماعي آن کاملاً به يکديگر مرتبط و وابسته اند.

  • اتحاديه هاي کارگري و ستيزه صنعتي

زماني دراز بين کارگران و کساني که بر آنها سلطه اقتصادي و سياسي داشته اند ستيزه وجود داشته است.شورش عليه خدمت نظام اجباري و مالياتهاي گزاف و شورشهاي غذايي در دوره هاي بدي محصول در نواحي شهري اروپا در قرن 18 معمول بود .

اين شکلهاي ستيزه کارگري و ماقبل مدرن تا تقريباً يک قرن پيش در بعضي کشورها ادامه داشت.

براي مثال اغتشاشات مواد غذايي در چندين شهر بزرگ ايتاليا در سال 1868 رخ داد.اين گونه شکلهاي سنتي رويارويي تنها طغيانهاي غير عقلاني پراکنده نبودند:کاربرد يا تهديد خشونت بر محدود کردن قيمت غله و ساير مواد غذايي ضروري اثر داشت.

  • روان شناسي اجتماعي کار صنعتي

رضايت کارگر از کار خود امري روان شناختي است و جنبه فردي دارد؛اما محيط کار ،رضايت از مديريت و عوامل اجتماعي بسياري نيز بر آن تاثير مي گذارد.رضايت از کار به دو دليل اهميت دارد:

  1. تاثير آن بر رفتار فرد
  2. تاثير آن بر روابط اجتماعي محيط کار

سنجش سطح رضايت شغلي مبتني بر اين فرض است که اولاً احساس رضايت يا نارضايتي ناشي از نگرشي است که خود نيز تا اندازه اي با چگونگي شغل و مقتضيات مربوط به آن پديد مي آيد.

ثانياً چنين نگرشهايي عوامل موثر در برخي از رفتارها به حساب مي آيند.به طور خلاصه فرض بر اين است که نتايج عيني برخي از اين رفتارها از قبيل جابه جايي و غيبت،روند ضد توليدي را تا اندازه اي تبيين مي کند و همه اعضاي نيروي کار نيز نسبت به مقتضيات عيني کار به طور يکسان واکنش نشان نمي دهند؛بنابراين در اين اندازه گيريها بايد تفاوتهاي فردي را در نظر گرفت.پس رضايت پايدار افراد بايد ملاک سنجش رضايت شغلي قرار گيرد.

  • بيکاري،کار زنان و اقتصاد غير رسمي

در مطالعه کار و اقتصاد،نمي توان توجه خود را فقط بر افرادي که در وضعيت اشتغال ثابت تمام وقت هستندمتمرکز کرد.در هر زماني،تنها اقليتي از جمعيت بزرگسال در نيروي کار مزدبگير شاغل است.جوانان،افراد سالمند،نسبت بالايي از زنان ،کساني که از راه درآمدهايي که با کار به دست نيامده زندگي مي کنند،و بيکاران همه خارج از آن هستند.

اکثر اين افراد مسلماً به همان اندازه يا بيشتر از افرادي کار مي کنند که داراي مشاغل مزدبگير تمام وقت هستند.دانش آموزان و دانشجويان در زمينه مطالعات درسي خود کار مي کنند،افراد بازنشسته براي مراقبت از خانه و باغچه خود کار مي کنند،و زنان خانه دار در زمينه امور خانگي و نگهداري و مراقبت از کودکان کار مي کنند

(آنها ممکن است کار مزدبگيري نيمه وقت نيز داشته باشند).تنها اقليت بسيار کوچکي از ثروتمندان در راس نظام طبقاتي ،که مي توانند از قِبَل سرمايه گذاريها زندگي کنند،و شمار بسيار زيادتر بيکاران هستند که فعاليت کاري ندارند.

براي اکثر مردم ،بيکاري وضعيت خوشايندي نيست.فاقد کار بودن هنگامي که شخص به آن نياز دارد،و نداشتن منابع لازم براي گذران يک زندگي رضايتبخش،علاوه بر سختي مادي رنج روحي به همراه مي آورد.حركت به چپ
حركت به راست


مركز اطلاعات و آمار زنان

 
http://www.iranwomen.org/zanan/reserchs.htm
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است