Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 8692                                               
كارآفريني به مثابه مزيت رقابتي پايدار
مقاله منبع
كارآفريني به مثابه مزيت رقابتي پايدار عنوان
سيد نبي‌اله حسيني نويسنده
1388/09/16 تاريخ

كارآفريني بعنوان رويكرد استراتژيك، عامل مهم رشد و اعتلاي ملتها و جوامع است. امروزه با توجه به تغييرات و تحولات شگرف و بنيادين و مستمر بويژه در حوزه هاي مهمتر زندگي يعني اقتصاد و كسب و كار آن بعنوان يك الزام و ضرورت تلقي ميشود

خلاصه
منابع ارسالي به سايت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

  • چكيده

كارآفريني بعنوان رويكرداستراتژيك ،عامل مهم رشد واعتلاي ملتها وجوامع است.امروزه باتوجه به تغييرات وتحولات شگرف وبنيادين ومستمربويژه درحوزه هاي مهمترزندگي يعني اقتصاد وكسب وكارآن بعنوان يك الزام وضرورت تلقي ميشود.

به واسطه عامليت تغييروتحول توسط كارآفريني، كه حاصل خلاقيت ونوآوري اين پديده مي باشد، ازآن بعنوان مهم ترين عامل مزيت رقابتي بنگاهها ،ملتها وكشورهانام برده ميشود.

علماي كارآفريني ،آن رايك سبك نوين زندگي مي دانند كه منشادگرگوني درهمه عرصه هاي زندگي افرادمي گردد.همه فوايد وارزش هاي موجوددركارآفريني بواسطه توانايي وعلاقه زيادكارآفرينان به خلاقيت ونوآوري مي باشد .

اين دوعنصربعنوان جوهره كارآفريني وبه تعبيرپيتردراكرمترادف باآن ، ضرورت عصرپرراز ورمزديجيتال محسوب شده ودرحل بسياري ازمسايل كارگشابوده وعامل موثردرموفقيت كسب وكارها وبنگاهها دررقابت شديد تلقي مي گردد.

كارآفريني مفهوم وپديده اي است كه ازگذشته هاي دور درشكل گيري وشكوفايي تاريخ وتمدن بشرنقش برجسته اي راايفانمودبگونه اي كه ميتوان ادعانمودكه مهمترين تحولات بويژه درحوزه هاي اقتصادي واجتماعي جوامع مختلف مرهون افكار،انديشه ها ورفتارهاي نوآورانه انسانهايي است كه باتعهد،تلاش وپيشگامي درهماره تاريخ پرفراز ونشيب بشريت خطرات سنگين وسهمگين انجام يك فعاليت جديداقتصادي راتحمل مي نمودند.

كارآفرينان به سبب پيشروبودن درماموريت هاي دشواراجتماعي به عاملان تحول ودگرگوني موصوف گرديدند.آنان باايفاي نقش ها وتعهدمسئووليت هاي خطيراقتصادي واجتماعي باعث پويايي ونشاط وحركت درجوامع ميشوندكه اين خودمي تواندمسيرحركت جامعه رابه سوي توسعه وپيشرفت هموارسازد.

كارآفرينان بواسطه شناخت فرصت هاي ناب كسب وكار امكانات جديد وپايدارجهت ايجاداشتغال فعال ومولدرافراهم نموده وازاين رهگذربسياري ازسرمايه هاي سرگردان ومعطل جامعه بالاخص سرمايه هاي دانشي وانساني رابه تكاپووا مي دارند.

اين مهم امروزه ازاهميت دوچندان برخورداراست چرا كه واقع شدن درهنگامه پر راز ورمزعصراطلاعات ورويارويي باپديده ها وامواج خروشان ومتلاطم آن تدبيري ديگري رامي طلبد،تدبيري ازنوع فرانگرانه،نوآورانه وابتكارعمل وسرعت عمل بويژه درعرصه كسب وكار.

بي گمان مواجه شدن باشرايط دگرگون،پيچيده،متغير وپرشتاب اين زمانه نيازبه انعطاف پذيري وتغييرپذيري زيادي خواهدداشت.

امروزه مسايل نويني فراروي زندگي آحادبشرمطرح شده است كه براي حل آنها وبرون رفت ازتبعات وپس لرزه هاي امواج آن لاجرم بايدباژرف انديشي بيشتر وبه گونه متفاوت تربه آنها نگريست تابتوان با نوآوري ، هوشمندي ودرايت تهديدهاي خان ومان سوزآن رابه فرصت هاي ناب وبي بديل تبديل نمود.

درجامعه اطلاعاتي شتاب تغييرات به قدري است كه همه ابعاد وزمينه هاي زندگي انسان رامتاثرساخته وتقريبا همه پيش فرض ها وراهكارهاي اورابه چالش جدي واداشته واورامجبورساخت تاهمواره به تفكر عميق ترفرورفته وهوشمندانه وباچابكي وزيركي هرچه تمامتردراين بازي شطرنج زندگي،معماهاي دشوار زمانه را حل نمايدتاازمات شدن سهمگين درامان باشد.

تحولات چشمگير وپرسرعت درعرصه هاي اجتماعي،اقتصاد،زيست محيطي وبويژه درحوزه هاي مهم كسب وكار،بازار وتكنولوژي عليرغم همه دستاوردهاي گرانسنگ ومهمي كه براي جوامع به ارمغان آورده وبه پيشرفت وتعالي انسان ها شتاب بخشيده،مي تواندبراي آناني كه ديرترمتوجه مي شوندودرخواب سنگين تري فرورفته اندودرسرسوداي برخورد منفعلانه وواكنشي بامسايل رادارند منشا نگراني ها وشكاف هاي عميق تري نظيرشكاف ديجيتال گردد.

امروزه روند وشتاب تغييرات دردوحوزه بسيارمهم تر زندگي بشريعني كسب وكاروبازار(شكل زير ) ،راه حل ها وروش هاي ديروزي اورابه چالش فراخوانده،تغييراتي كه بسياري از مدل هاي كسب وكارورويه ها وادبيات حاكم بربازاررادگرگونه ساخته است،مي تواند دليل واضحي برروي آوري انسان به نوانديشي ونوآوري باشد.

درعصرحاضر ديگر تقريبا اثر ونشانه اي ازكسب وكارها وحتي نيازهايي كه درگذشته وجود داشته است باقي نمانده است مضافا اينكه بسياري ازالگوها،مفاهيم وساختارهاي كسب وكاردچاردگرگوني گرديده است.

بنابراين اولازم دارد بربسترايده هاي جديد وفرصت هاي برآمده ازشرايط نوين يعني همان كارآفريني ، طرحي نودراندازد وسواربرشهپربلندمرتبه دانش وتكنولوژي متعالي وانديشه مترقي خوددركوچه پس كوچه هاي جامعه اطلاعاتي باشتاب هرچه تمامترپرسه زده به تدبر وتعقل بپردازدبه اميد آنكه راهكار مناسبي را جهت حضوردرجامعه اطلاعاتي بيابد وبتواند به مزيت رقابتي پايداردست يابدچرا كه بايد بتوانددرصحنه كسب وكار وبازار بقا وپايايي خودراتضمين نمايد.

به دنبال اين تغييرات وتحولات وسيع وبنيادين بالاخص دردنياي پراهميت كسب وكار كه شالوده هاي اساسي زندگي بشر درآن پي ريزي ميگردد،وبه يمن مجهزشدن نيروي كار به قدرت راهبردي دانش ودانايي،وخلاقيت ونوآوري،عصرحاكميت كاركنان دانشي  فرارسيده وبه واقع اين سرمايه هاي عظيم انساني  كه مزيت آفرينان حقيقي دنياي اقتصاد مي باشندباعث شكوفايي وپويايي واقتدار عرصه هاي كاروتلاش گرديدند.

اين يعني كاركردن دردنياي جديد به سادگي دوران گذشته نخواهد بود وتنها انسان هايي كه خلاق ،مبتكر،نوآور ودانش گرا هستند توان حضوردرمراكز كسب وكارجديد رادارند.

امروزه كاركردن درعرصه توليد،خدمات وتجارت نيازمند برخورداري افرادازظرفيت بالاي نوآوري،دانش ومهارت هاي فكرافزار مي باشدواين به معني پايان حاكميت وحضوركاركنان نيرو محور ومتكي به قدرت بازو ويقه آبي عصر صنعتي مي باشد .

درهمين حوزه پاره اي ديگر ازدگرگوني ورخداد ها مزيد برعلت گرديد تاآدم هاي عصرجديد به نوآوري وكارآفريني بعنوان يك الزام وضرورت حياتي نگاه كنند،واقعياتي نظير پايان استخدام مادام العمر، انجام كاردرشبه سازمانها وسازمان هاي مجازي  وبوجودآمدن كسب وكارهاي الكترونيكي وتشكيل شركتهاي داتكام همه وهمه حكايت ازدگرگونه شدن شرايط واوضاع واحوال گرديده وفضاي ديگري رابوجود آوردند كه نياز به راهكارهاي جديد راگوشزد مي نمايند.

درحوزه بازار،قدرتمندشدن وحاكميت بلامنازعه مشتريان وقدرت چانه زني آنان وبرراس قرارگرفتن شان،تنوع خواهي وانتخاب گري او وجولان دادن رقباي سرسخت به بهانه نوازش ورضايت مندي مشتريان وتلاش آنان به تصاحب سهمي بيشتر ازبازار ومشتري ازطريق ايجاد وارائه انواع برندها ومارك هاي رنگارنگ وچشم نواز،جهاني شدن بازارها وكم رنگ شدن مرزهاي زمان ومكان درعرصه تعاملات اقتصادي وتجاري بشر وگشايش بازارهاي جذاب تر،جديدتر وپرظرفيت تر فراروي بازيگران دنياي كسب وكار،بكارگيري استراتژيهاي نوآورانه درپاسخ به نيازهاي پيدا وپنهان،پديده منسوخ شدگي وكوتاه شدن چرخه عمرمحصولات وكالاها و...منجربه ورود نيروهاي كار چندكاره  به عرصه كسب وكارگرديده است.

مجموعه اين عوامل دست دردست هم داده تاتحولات چشمگيرتري براي دنيا رقم زنند كه درپي آن وبواسطه بوجودآمدن شرايط پيچيده،متلاطم ودشواركه درآن بقا ودوام وپايايي ازدغدغه هاي اصلي جوامع تلقي گرديده،انسان به فكرطراحي راهكارهاي كارامدتردرهيمنه پرفراز ونشيب دنياي نوين بااتكاي به قدرت انعطاف پذيري مبتني برنوآوري وابداع وكارآفريني برآيد.

چنين فرصتهايي ايجادنخواهدگشت مگر به مدد وهمت خلاقيت،ايده پردازي،ايده سازي ونوآوري افرادجامعه مخصوصا قشر فرهيخته ،دانشي وجوان.

حال كه اميدي به راه حل هاي پيشين وجودندارد ومسايل امروز وآينده بشر را بايد به شيوه هاي جديد حل نمود لازم است تابااتكاي به توان انديشه،دانش وخلاقيت گزينه هاي بهتر وراه حل هاي مناسب تري راخلق نمودبگونه اي كه اولا ازبطن اين تغييرات پرشتاب وپردامنه فرصت هاي ارزنده اي بدست آوردوازآن فرصتها براي خلق انديشه هاي ناب براي تعالي وپيشرفت همه جانبه بهره جست وازدگرسوي ازهجوم كوبنده ومرگ بارتهديدهاي بي حد وحصرامواج سهمگين وتوفنده تغييرات درامان ماند.بي ترديد كارآفريني ونوآوري بواسطه برخورداري ازظرافتها وظرفيت هاي بي نظير خود مانند استفاده مناسب ازفرصتها ،ايجاد اشتغال مولد وپويا،ارتقاي بهره وري ،شكوفايي اقتصادي و...مي تواند بعنوان يكي از بهترين گزينه ها واثربخش ترين تدابير درراه مواجهه باشرايط جديد والزامات حاكم برآن باشد.

واين به مفهوم تلاش براي  ايجاد مزيت رقابتي است.كارآفرينان باتوجه به خلاقيت بالاي شان وتوانايي برتر درخلق ايده ها وشناسايي وبكارگيري فرصتهاي جديد وانگيزه زياددراستقبال ازتغييرات بنيادي مي توانند بعنوان عاملان تغييرمنشا اثرات پرارزشي براي جامعه باشند.

آنان افرادخلاقي هستند كه پديده ها ي مختلف رابگونه اي متفاوت ترمي نگرند وبواسطه بهره مندي ازقدرت تفكرنوآورانه خودمي توانند مسايل راازمجاري وزواياي متعددموردكنكاش قرارداده وپاسخ هاي زيادي رابراي مباحث جديدبيابند،آنان نه تنهاازابهامات،تغييرات،مخاطرات وپيچيدگي ها نمي هراسندبلكه به استقبال آنهارفته ودراين درياي متلاطم به طرز ماهرانه ومتهورانه اي گوهرهاي نايابي راكشف مي نمايند.

آنها همچنين بااتكا برويژگي هاي مثبت وتوانمندذهني خودكنجكاوانه به مسايل وحوادث نگريسته وازدل نارسايي ها،نواقص،مشكلات ودشواري هاي موجود مي توانندايده هاي مناسبي رابراي تاسيس يك كسب وكار وخلق يك روش خلاقانه بوجودآورند بااذعان به اينكه كسب وكارها واشتغال جايگزين وراهكار بسيار مناسبي براي برون رفت ازمسايل بسيار سخت وتالم آورآشفتگي هاي محيطي ،بي نظمي ها واضطرارها ونگراني ها وناامني هاي اجتماعي است ومي تواند به بسياري از آسيب ها وگسست هاي رواني،عاطفي واجتماعي پايان دهد وسبب برچيده شدن تعداد زيادي از معضلات وپديده هاي زشت ومذموم كه درنهايت بي رحمي شالوده هاي اساسي اجتماع را نشان رفتند گردد،شايسته است تا ترويج وبستر سازي مناسب براي ترغيب بالاخص جوانان به تشكيل وتاسيس بنگاه هاي كارآفراينانه بصورت فرابخشي ونظام مند تلاش شود.

كارآفريني،عنصري است كه درهيمنه ي پيچيدگي زندگي اجتماعي انسان امروز،كه درآن عدم قطعيت به جاي ثبات واطمينان،جايگزين سكون وآرامي وابهام جانشين شفافيت گرديده است ميتواندبعنوان راهكارمقتضي مواقع دشواربه بسياري ازدغدغه هاپايان داده وكاروان سعادت جامعه رابه سلامت به سرمنزل مقصدهدايت نمايد.بعنوان شاهدي برمدعاي فوق ميتوان به پيشرفت هاي بوجودآمده ازرهگذركارآفريني براي تعدادي ازملت ها،كشورها وبنگاهها مخصوصا اقتصادهاي نوپا وشكوفاي كشورهاي كوچك جنوب شرق آسيا اشاره نمود  كه چگونه با بكارگيري شيوه ومشي كارآفرينانه وجدي گرفتن آن بعنوان يك راهبرد حياتي وآموزش واشاعه ي آن دركليه لايه هاي اجتماعي بالاخص دربين جوانان وفارغ التحصيلان وزنان ودختران، دردنياي بشدت رقابتي اقتصاد پا جاي بزرگان اين عرصه نهاده واطلاق ببرهاي اقتصادي آسيا رايافتند.

كشور پهناور وپرجمعيت هندوستان مثال ديگري براي اثبات اين ادعا مي باشد.كارآفرينان هندي باكمك ومساعدت دولت وبا بكارگيري سعي وتلاش وجديت درمسير نوآورانه ورو به جلوي خود رفته رفته كشورشان را به يكي ازقطب هاي اقتصادي جهان بدل مي سازند ،كشوري كه تا ديروز با اين دغدغه مواجه بود كه چگونه بايد اين همه شكم هاي گرسنه راسير كند امروز درحالي كه بهت وحيرت عالميان رابرانگيخت ادعا مي كند كه باكمك اين همه كارآفرين مي تواند درتعاملات حساس جهاني تاثيرگذار گردد.البته ازاين قماش كشورها وملت ها زيادند.

با تعمق درريشه ها وعوامل ايجاد چنين عظمت وابهتي بدون شك مي توان به نقش سرمايه هاي انساني اين ممالك پي برد كه آن خودنيزمتاثر ازتعامل پويا ي دولت ومتغيرهاي محيطي وفرهنگي بعنوان عوامل مطلوبيت آفرين وامكان سازكارآفريني مي باشد.

كشورپهناور ايران باهمه مختصات وويژگي هاي منحصربفرد خود وباتوجه به ديرينه بسياردرخشان وتابناك  علمي وفرهنگي وبرخورداري ازوجود ذيجود مفاخر وفرهيختگان،انسانهاي والاهمت،سخت  كوش،پيشگام،خلاق ،مبتكر وبااراده ونيزبهره مندي ازآميزه هاي متعالي دين مبين اسلام وتعاليم ارزنده آن وسيره مترقي نبوي وباعنايت به منابع وذخاير عظيم وموهبت هاي بي بديل خدادادي نظير منابع عظيم انرژي،معادن سرشار،امكانات غني ارضي ،كشاورزي واقليمي بي نظير،ميتواند وصدالبته بايد به يكي ازكارآفرين ترين ممالك دنيا تبديل گرديده وازرهگذر آن به اعتلا وشكوفايي همه جانبه درعرصه هاي اقتصادي،علمي،اجتماعي دست يابد تا ازاين بابت الگو وسرآمدشده ودوباره فرهنگ وتمدن غني ايراني- اسلامي راشكوفاساخته وبرتارك گيتي به درخشش درآورد.منوط ومشروط به اينكه دراين راه ازهمه ي امكانات وتوانمندي هاي  خوداستفاده نموده وازراه بسيج همگاني هرآنچه دريداختياردارد و بابكارگيري كليه عوامل وامكانات درايجاديك خيزش وجنبش عظيم اجتماعي تحت عنوان " نهضت ملي كارآفريني" كه همسو وهم راستا با جنبسش علمي ونرم افزاري دركشوراست  بپاخيزد.

بديهي است لازمه تحقق چنين جنبشي، انجام پاره اي ازاقدامات زيربنايي دربرخي ازمهمترين بخشهاي جامعه مي باشد كه ازآن جمله مي توان به ايجادونهادينه شدن "خانواده كارآفرين" بعنوان سلول بنيادي پيكره ي عظيم اجتماع اشاره نمود كه از آنطريق به اشاعه وتوسعه فرهنگ متعالي كاروكارآفريني دربين افرادخانواده هاي ايراني همت گمارد.

نظير آنكه تدبيري انديشيده شودتا كار ونحوه انجام آن وارزش هاي كار وتلاش توسط والدين ودركنار كانون گرم خانواده به فرزندان اين مرز وبوم كه آينده سازان آن مي باشند آموزش داده شود تا بعنوان يك باورملي دراذهان آنان جاي گيرد.

اين روند بايدادامه يابد وبه شكل وساختار "مدرسه كارآفرين" يعني نخستين نهاد آموزش وپرورش رسمي اجتماع توسط معلمان ومربيان دلسوز ودرقالب الگوهاي تعليم وتربيت وچارچوب علمي به دانش آموزان يادداده شود كه كارآفريني تضمين كننده آينده آنان وراهكار مناسبي براي برخورداري ازمواهب يك زندگي پرنشاط ومرفه درآينده  ونيز الزام وضرورت اجتناب ناپذير براي توسعه همه جانبه خواهدبود وپس از آن ادامه اين روند ازطريق تحقق "دانشگاه كارآفرين" بعنوان مغزمتفكر جامعه وخاستگاه عظيم علمي ودانشي كشور از طريق ايجاد "كرسي هاي برتر كارآفريني " وراه اندازي وتجهيز مراكز رشد وپارك هاي علمي فناوري پيگيري گردد ضمن آنكه بايد به القاي روح كارآفريني درسازمانها ونهادهاي كسب وكار ومراكز علمي – دانشگاهي درجامعه بعنوان "سازمانها وبنگاههاي كارآفرين " اشاره نمود وازهمه مهمتر اينكه نبايد نقش بسيارارزشمند "دولت كارآفرين " ونهادهاي حاكميتي كارآفرين مغفول واقع گردد.

  • نتيجه گيري:

دراين مقاله به مهمترين تحولات درعرصه هاي اقتصاد،بازار وكسب وكاراشاره گرديده وعصرحاضررايكي از روزگاران متلاطم ومتغير بخصوص براي كسب وكار واشتغال دانسته وبيان گرديد باتوجه به اين اتفاقات ورخدادها مسايال نويني فراروي آينده بشر وجوامع مطرح گرديد كه براي برون رفت ازآنها لاجرم بايد راه حلهاي جديد وخلاقانه اي راايجاد نمودتاعلاوه برگريز ازتهديدهاي موجودمنافع وفرصتهاي ناب وبي بديلي رابه ارمغان آورد.به همين سبب كارآفريني رابعنوان پديده اي كه بانوآوري وخلاقيت همزادبوده ودرپيشينه تاريخ اجتماعي بشر علت وعامل تحولات شگرف گرديده،راهكارحياتي واستراتژيك برون رفت ازوضعيتها ومواقع حساس معرفي نموديم واشاره داشتيم آن مي تواند عامل مزيت رقابتي پايداربراي بنگاهها،ملتها وكشورهاي مختلف درعرصه تعاملات اقتصادي گردد،آنچنانكه اين مهم براي بسياري ازملتهاي ديگرمنشا سرآمدي واعتلا بوده است ودرخاتمه متذكر گرديديم كه نهادينه شدن فرهنگ كار وكارآفريني ازخانواده،مدرسه ودانشگاهها مي تواند به اين مهم منجرگردد.حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است