Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5590                                               
طراحي پارك‌هاي تحقيق و توسعه تعاون
مقاله منبع
طراحي پارك‌هاي تحقيق و توسعه تعاون عنوان
سعيد زرگراني نويسنده
1386/06/28 تاريخ

نقش تعاونيها در توسعه مبتي بر دانايي مي‌تواند برجسته باشد زيرا در تحقق آن (انسان محوري) نقش اساسي ايفا مي‌كند و اين از مزاياي ويژه تعاونيهاست.

خلاصه
سايت وزارت تعاون مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

طراحي پارك‌هاي تحقيق و توسعه تعاون
تهيه و تدوين: سعيد زرگراني

 

چكيده مقاله:

نقش تعاونيها در توسعه مبتي بر دانايي مي‌تواند برجسته باشد زيرا در تحقق آن (انسان محوري) نقش اساسي ايفا مي‌كند و اين از مزاياي ويژه تعاونيهاست. ايجاد گسترش پاركها و مراكز علم و فناوري با مشاركت تشكلهاي تعاوني، ترويج و گسترش تعاوني در بخشها‌ي آموزش متوسطه، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌اي، گسترش تعاونيها تحقيقاتي، مشاوره و خدمات نرم‌افزاري و همچنين توسعه مهارتها آموزش‌ها در توسعه دانائي كشور موثر است.

واژه‌هاي كليدي: پارك فن‌آوري، تحقيق و توسعه، دانائي


مقدمه:

برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده كه اقتصاد كشور در مرحله (خيز اقتصادي) قرارگرفته است. در اين مرحله، عدالت اجتماعي اهميت ويژه‌اي مي‌يابد چرا كه ممكن است ( خيزاقتصادي) كشور و همچنين انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش‌هاي غير دولتي، موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي عمدتاً عايد افراد و گروههاي خاص غني نمايد. پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده موثر از كليه امكانات كشور و همچنين قابليت‌هاي بخش تعاوني مي‌باشد. در رقابت‌پذيري اقتصاد، تعاونيها مي‌توانند نقش محوري ايفا كنند هم اكنون يكي از اهداف تعاونيها در جهان ارتقاء رقايت‌پذيري بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط مي‌باشد و اين هدف از طريق سازماندهي عمودي، افقي خوشه‌اي بنگاههاي اقتصادي حول موضوعات خاصي در قالب تشكلهاي تعاوني صورت مي‌گيرد همچنين ادغام و يكپارچه‌سازي در بخش تعاون شكل‌گيري شركتهاي تعاوني با مقياس بزرگ جهاني از طريق جلب مشاركت بخش‌هاي دولتي، خصوصي و خارجي و گسترش خدمات پيشرفته درون بخش تعاوني نيز به رقابت پذيري اقتصاد ملي كمك شاياني مي‌كند.

در توسعه مبتني بر دانايي نيز نقش تعاونيها مي‌تواند برجسته باشد. زيرا در تحقق آن (انسان محو ري) نقش اساسي ايفا مي‌‌كند و اين از مزاياي ويژه تعاونيهاست ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري با مشاركت تشكلهاي تعاوني ، ترويج و گسترش تعاوني در بخش‌هاي آموزش متوسطه، آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌اي، گسترش تعاونيهاي تحقيقاتي، مشاوره و خدمات نرم‌افزاري و همچنين توسعه مهارتها. ‌آموزشها و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاوني كه از اصول تعاونيهاست در توسعه دانايي كشور بسيار موثر است.

ضرورت طراحي پارك‌هاي تحقيق و توسعه

تحقيق و توسعه مانند بسياري از فعاليتهاي ديگر در آستانه جهاني شدن قرار گرفته است. رشد و رونق تحقيق و توسعه با معيارهاي جهاني شدن مستلزم همكاري وارتباط نزديك بين كشورها و سرمايه‌گذاري در سطح بين‌المللي است. آرمان برنامه توسعه چهارم كشور گام برداشتن در جهت رسيدن به جامعه مبتني بر دانايي مي‌باشد. از ويژگيهاي مهم اين جامعه خلق ثروت از طريق مبادله اطلاعات و دانائي مي‌باشد. جهت رسيدن به اين مهم نوآوري به عنوان محرك افزايش دانايي و پژوهش به عنوان عامل توليد دانائي محسوب مي‌شود كه پاركهاي فناوري با فراهم نمودن شرايط لازم براي پژوهشهاي بازارگرا و تجاري ‌سازي نتايج تحقيقات نقش مهمي در تسريع روند تبديل ايده‌ها به محصولات وتوسعه فناوري ايجاد مي‌نمايد.

اين پاركها از رهگذر كمك به رشد شركتهاي كوچك و متوسط و كمك به توسعه شركتهاي بزرگ در زمينه‌هاي اقتصادي پژوهش مدار موجب افزايش ميزان توليد منطقه‌اي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي شده و بدون ترديد عامل تعيين كننده‌اي در توسعه اقتصاد دانايي محور مي‌باشند.

جهت مرتبط كردن واحدهاي تحقيق و توسعه با پراكندگي جغرافيايي وسيع در سطح كشور، محيط مبتني بر وب جايگاهي است كه بعنوان كانون ارتباطي بين واحدهاي تحقيق و توسعه ضمن ايجاد هم افزايي علمي بين موسسات تحقيقات عمل نمايد و به عنوان يك پايگاه اطلاعاتي از توانايها و نيازمنديهاي فني تعاونيها مي‌تواند بعنوان مركز ثقل پژوهش بخش تعاون و ارتباط دهنده تعاونيها با دانشگاه‌ها باشد.

براي آشنايي بيشتر با پارك، تعاريف، رسالت، اهداف و خدمات آن ارائه مي‌گردد.

تعاريف و مفاهيم:

- تعريف پارك تحقيق و توسعه:

محيطي مجازي بعنوان كانون علمي واحدهاي تحقيق و توسعه به منظور ايجاد و مديريت جريان دانش و فن بين تعاونيها، بازار و دانشگاهها

- اهداف پارك تحقيق و توسعه:

پارك تحقيق و توسعه به عنوان بازوي علمي انجمن تحقيق و توسعه در جهت خدمات رساني هر چه بهتر به تحقيق و توسعه در كشور رسيدن به آرمان‌هاي ذيل را دنبال مي‌نمايد:

• تبيين و تقويت جايگاه واحدهاي تحقيق و توسعه
• ارتقاء فرهنگ نوآوري در جهت نيل به جامعه دانايي محور

- اهداف پارك مجازي تحقيق و توسعه:

• تجاري سازي يافته‌هاي پژوهشي
• ايجاد خوشه‌هاي تحقيق و توسعه در شاخه‌هاي مختلف بخش تعاون
• ارائه جديدترين يافته‌هاي علمي و پژوهشي براي واحدهاي تحقيق و توسعه
• ايجاد ارتباط واحدهاي تحقيق وتوسعه با واحدهاي پژوهشي خارج از كشور
• ارائه ايده‌هاي نوي محققان براي سرمايه‌گذاران و مديران واحدها
• ايجاد امكان مشاركت بين واحدهاي تحقيق و توسعه در پروژه‌هاي تحقيقاتي
• كمك به شناسايي پتانسيل‌هاي تخصصي محققين كشور

- خدمات پارك تحقيق و توسعه:

پارك تحقيق و توسعه در جهت پوشش اهداف فوق خدمات زير را براي اعضاي خود در نظر گرفته مي‌شود:

• فصلنامه‌هاي تخصصي:

اين فصلنامه‌ها حاوي مجلات تخصصي بانك‌هاي اطلاعاتي جهاني براي هر يك از اعضاي پارك با توجه به گرايش فعاليت آنها ارائه مي‌گردد كه شامل مطالب جديدترين اطلاعات مجلات تخصصي در دسترس مجلات ارائه شده در فهرست تخصصي (در قالب سي دي) به صورت رايگان قابل ارائه مي‌باشد. همچنين اعضاي پارك مي‌توانند نسبت به سفارش آرشيو سالهاي قبل مجلات فوق با 50 درصد تخفيف نسبت به ساير كاربران اقدام نمايند.

• مشاركت تكنولوژي:

علاوه بر ارائه توانمنديها و نيازمنديهاي فني هريك از صاحبنظران و صاحبان ايده‌هاي نو كه با محدوديت‌هايي در اجراي طرح خود مواجه هستند، مي‌توانند در اين محيط واحدهاي تحقيقاتي ديگر در زمينه‌هاي مالي، فني، تجهيزاتي به مشاركت طلبند.

• سفارش اطلاعات تخصصي و مرجع علمي:

متخصصين و پژوهشگران در انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي خود نيازمند به اطلاعات كليدي از بانك‌هاي اطلاعاتي معتبر جهاني مي‌باشند به اين منظور انجمن تحقيق و توسعه با دريافت واژه‌هاي كليدي مورد نظر جديدترين اطلاعات در بانك‌هاي اطلاعاتي جهاني را در اختيار متخصصين قرار مي‌دهد كه اين خدمات با 50 درصد تخفبف صورت مي‌گيرد همچنين كليه مراجع و كتابهاي ممورد نياز خارج از كشور از طريق اين پارك قابل خريداري مي‌باشد.

• شركت دركميته‌هاي تخصصي اينترنتي:

كليه اعضاي پارك مي‌توانند با شركت در كميته تخصصي فعاليت مورد نظر خود (علاوه بر كميته‌هاي حضوري) بر روي اينترنت به تبادل اطلاعات با ساير واحدهاي همگرايش خود بپردازند.

• ارائه دستاوردهاي پژوهشي:

هر يك از اعضاي پارك مي‌توانند ضمن ارائه دستاوردهاي خود در پارك مجازي تحقيق و توسعه نسبت به فروش تكنولوژي قابل ارائه خود به ساير واحدهاي مرتبط اقدام نمايند. همچنين در صورت نياز به تكنولوژي‌هاي خاص نسبت به درخواست آن از ساير واحدهاي توليدي و خدماتي اقدام نمايند.

بانك اطلاعاتي پروژ‌ه‌هاي تحقيقاتي:

• هريك از كاربران مي‌توانند جهت مطالعه بر روي پروژ‌ه‌هاي تحقيقاتي انجام يافته در موضوع تخصصي مورد نظر خود از بانك اطلاعاتي مورد نظر خود استفاده نمايند.

• بانك اطلاعاتي متخصصين كشور:

متخصصين و پژوهشگران مي‌توانند سوابق اجرايي وتخصصي خود را جهت ارائه به سرمايه‌گذاران پروژه‌هاي تحقيقاتي يا مديران واحدها از طريق اين پارك ارائه نمايند.

• امكان خريد و انتقال تكنولوژي:

هر يك از كاربران مي‌توانند با افتتاح حساب اينترنتي نسبت به خريد اطلاعات و يا تكنولوژي با دسترسي به بانك‌هاي اطلاعاتي انلاين جهاني به صورت مستقيم اقدام نمايند.

• تورهاي علمي و تحقيقاتي:

درصورت به حد نصاب رسيدن متقاضيان تورهاي علمي و پژوهشي بازديدهاي علمي از واحدهاي پژوهشي خارج از كشور در فعاليت مربوط به هر گروه از اعضاي پارك با برنامه ‌ريزي قبلي صورت مي‌پذيرد.

• شركت در مسابقه محصول برتر:

هر يك از واحدهاي تعاوني مي‌توانند با ارائه محصول خود و ارائه مزاياي آن از نظريات ديگر كارشناسان بهره‌مند گردند.

• ديگر خدماتي كه براي اين پارك قابل تعريف مي‌باشد:

پارك مجازي تحقيق و توسعه علاوه بر خدمات ارائه شده، با توجه به سابقه تجربيات گروه تخصصي خود قادر به انجام مواد زير مي‌باشد.

• طراحي الگوي دوره‌هاي آموزشي تحقيق و توسعه (مقدماتي، مياني، پيشرفته):

تيم اجرايي پارك با الگو برداري دوره‌هاي مديريت تحقيق وتوسعه در كرانفيلد انگلستان و ديگر دوره‌هاي اجرا شده در زمينه مديريت تحقيق و توسعه قادر به ارائه محتواي آموزشي دوره‌هاي آموزشي دوره‌هاي مديريت تحقيق و توسعه در سطوح مقدماتي، ميانه ، پيشرفته مي‌باشد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


پايگاه اطلاع‌رساني داوري

 
http://davary.com/SciencePush-TchnologyPark.aspx
 

پرتال معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري

 
http://techno.msrt.ir/Default.aspx?tabid=67
 

the NOVUM Research Park

 
http://www.novum.se/
 

پارك علم و فناوري پارس

 
http://www.fstp.ir/emag/no4/fno4_a1.htm
 

پارك فنآوري پرديس

 
http://www.techpark.ir/Parks/Farsi/News/Park-Law.h
 

شهرك فناوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/fanavari_Home.asp
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است