Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6536                                               
آيين‌نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيلات ارزي
قانون منبع
آيين‌نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيلات ارزي عنوان
نويسنده
1386/08/28 تاريخ

آيين‌نامه صدور ضمانتنامه و اعطاي تسهيلات ارزي به شركتهاي ايراني برنده در مناقصه

خلاصه
مركز تجارت الكترونيك ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

به منظور حمايت از رقابت و مشاركت پيمانكاران و سازندگان ايراني در مناقصه‌هاي بين‌المللي (داخل كشور) و تأمين منابع براي اعطاي تسهيلات (فاينانس و صدور ضمانتنامه (پيش‌پرداخت و حسن انجام كار) اجازه داده مي‌شود اعتبار لازم از محل حساب ذخيره ارزي با شرايط زير اختصاص داده و تأمين شود.

ماده 1- تعاريف

الف: پيمانكار: شخصي است حقوقي كه مسئوليت انجام كار، تداركات كالا، نصب يا اجراي طرح، يا بخشي از آن را بر اساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي‌كند.

 ب: سازنده: شخصي است حقوقي كه مسئوليت ساخت و يا توليد وسايل، ابزار و يا تجهيزات را بر اساس اسناد و مدارك پيمان قبول تعهد مي‌كند.

 ج: اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): اعتباري است كه در اختيار طرف دوم يعني پيمانكار طرح و يا سازنده و فروشنده كالاي طرح قرار داده مي‌شود.

ماده 2 شركت در مناقصه‌هاي بين‌المللي براي استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه ضروري است. تبصره ـ شركتهاي ايراني كه در مناقصه‌هاي داخلي طرحهاي داراي بخش ارزي برنده مي‌شوند نيز مي‌توانند در بخش ارزي كار از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.

 ماده 3 اعطاي تسهيلات تا سقف هشتاد و پنج درصد (85%) سهم شركتهاي ايراني در قرارداد خواهد بود. صدور ضمانتنامه نيز مربوط به سهم شركتهاي ايراني مي‌باشد.

ماده 4 متقاضيان تسهيلات و ضمانتنامه طرحهاي دولتي در داخل كشور، در صورتي كه طرح دولتي مربوطه تأييديه توجيه فني و اقتصادي (موضوع ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه) را از شوراي اقتصاد دريافت كرده باشند، مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

 تبصره 1 در مورد طرحهاي بيع متقابل و فاينانس كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد مصوبه شوراي اقتصاد براي تصميم‌گيريهاي بعدي كفايت مي‌كند.

 تبصره 2 در مورد طرحهاي غير دولتي نيازي به مصوبه شوراي اقتصاد نمي‌باشد. ماده 5 براي اعطاي تسهيلات (اعتبار فروشنده) موارد زير نيز به عنوان وثيقه قابل قبول بانكي تلقي خواهد شد:

 ـ اعتبارات اسنادي قطعي گشايش شده توسط كارفرما به نفع پيمانكار در بانكهاي معتبر كه بر اساس قرارداد منعقده افتتاح شده باشد. ـ «قرارداد انجام كار» به همراه «تضمين‌نامه» حقوقي شركتهاي كارفرماي دولتي، مبني بر تعهد پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك از محل حقوق پيمانكار، به علاوه اسناد مطالبات قطعي مربوط به كارهاي انجام شده

 تبصره 1 قرارداد شركت دولتي با گردش مالي و ارزي مناسب در قالب بيع متقابل نيز همانند «قرارداد انجام كار» اعتبار خواهد داشت.

تبصره 2 در صورتي كه طرح به هر دليل با شكست رو‌به‌رو شود و قادر به بهره‌برداري و توليد محصول نگردد و تضمين حقوقي مبني بر تعهد كارفرما براي پرداخت اقساط معوق مطالبات بانك از محل حقوق پيمانكار و اسناد مطالبات قطعي مربوط به كارهاي انجام شده به تشخيص بانك و تأييد هيئت امنا كافي نباشد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور متعهد به پيش‌بيني و پرداخت مطالبات بانك خواهد بود. (پاورقي 1).

ماده 6 در صورتي كه دوره‌هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت تسهيلات بر اساس شرايط مناقصه و قرارداد از زمانهاي مجاز مصوب هيئت امنا تجاوز نمايد مراتب به صورت موردي در هيئت امنا طرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 7 در صورت توافق متقاضي تسهيلات با بانك يا بانكهاي عامل داخلي يا خارجي كه مايل به مشاركت در تأمين منابع ارزي مورد نياز و تقسيم ريسك آن با حساب ذخيره ارزي باشند، شرايط مشاركت و تقسيم ريسك و هزينه‌هاي مالي مربوطه و تأمين منابع توسط بانك مربوطه تعيين مي‌شود.

ماده 8 شركتهاي متقاضي صدور ضمانتنامه ارزي بايستي داراي شرايط زير باشند:

 الف: پيمانكاران داراي تأييديه صلاحيت از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور باشند.

 ب: سابقه ضبط ضمانتنامه به علت عدم اجراي تعهدات در پنج سال گذشته نداشته باشند.

ج: متقاضي و ساير شركاي طرح مورد نظر مشتركاً و منفرداً در مقابل كارفرماي طرح مسئوليت داشته باشند.

ماده 9 مبلغ دويست ميليون دلار از ذخاير حساب ذخيره ارزي به عنوان وثايق و سپرده‌هاي نقدي اين گونه ضمانتنامه‌هاي ارزي در بانك مركزي به نفع بانكهاي صادر كننده ضمانتنامه‌هاي ارزي در بانك مركزي به نفع بانكهاي صادر كننده ضمانتنامه‌هاي ارزي بلوكه مي‌شود كه تا پنج برابر وجوه بلوكه شده از حساب ذخيره ارزي، ضمانتنامه (پيش‌پرداخت و حسن انجام كار) صادر خواهد شد و محدوديت سرمايه بانكها در اين مورد اعمال نمي‌شود.

تبصره 1 بانكها با اولويت در حد اعتبار مشترك و سقفهاي مجاز فردي و بخشي خود رأساً ضمانتنامه صادر خواهند كرد و در صورت ضرورت از محل اين ماده اقدام مي‌نمايند.

تبصره 2 در صورت تجاوز مبلغ ضمانتنامه‌هاي ضبط شده از مبلغ مسدودي، به شرط داشتن موجودي در حساب ذخيره ارزي از محل حساب تسويه خواهد شد و در غير اين صورت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور متعهد به پيش‌بيني و پرداخت مطالبه خواهد شد.

ماده 10 با توجه به «آيين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها» پيوست بخشنامه شماره 162 مورخ 29/2/1380 صادره از طرف بانك مركزي و توديع نقدي ارز از محل حساب ذخيره ارزي، بانكها سپرده نقدي ديگري از متقاضيان مطالبه نمي‌نمايند و رعايت رديفهاي 2 و 3 ماده (3) و ماده (4) آيين‌نامه مذكور ضروري نيست. كارمزد صدور ضمانتنامه نيز حداكثر معادل دو در هزار خواهد بود. ماده 11 در مواردي كه شركت ايراني شريك خارجي دارد و پروژه مورد عمل از فاينانس برخوردار است، دستگاه كارفرماي دولتي ايراني مي‌تواند مفاد مندرج در ماده (5) «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي» مصوب هيئت وزيران به شماره 10729/ت 26590 مورخ 4/1/1381 را به شرح زير عمل نمايد: براي پيمانهاي با مبلغ اوليه بيش از 70 ميليارد ريال كه براي كل مبلغ هر نوع تضمين فقط از وثيقه رديف «د» ذيل ماده (3) «آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي» استفاده كند. ماده 12 با توجه به سپرده ارزي نزد بانك مركزي و مفاد ماده (3) «آيين‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانكها»، بانكها موظف‌اند حداكثر ظرف دو هفته پس از وصول مدارك كامل نسبت به صدرو و تحويل ضمانتنامه به متقاضي اقدام نمايند.


***************************پاورقي************************

1- به شرح متن اصلاح شده است. بر اساس تصميمات مورخ 6/8/1382 سي و دومين جلسه هيئت امناي حساب ذخيره ارزي 
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است