Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6883                                               
كارآفريني مهمترين شاخص توسعه كشورها در هزاره سوم
مقاله منبع
كارآفريني مهمترين شاخص توسعه كشورها در هزاره سوم عنوان
سيد نبي‌اله حسيني نويسنده
1386/10/22 تاريخ

كارآفريني بعنوان يكي ازاستراتژي هاي اثربخش در محيط عصر حاضر، الگويي كارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادي اجتماعي قلمداد مي گردد

خلاصه
مقالات ارسالي به سايت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

اگرچه از ديرباز و در گذشته هاي بسيار دور وجود كارآفرينان بعنوان "عاملان تغيير" براي جوامع انساني تحول آفرين و محسوس بود اما امروزه به لحاظ تعداد بيشماري از الزامات و ايجاد شرايط منحصر بفرد و ويژه اي توجه به اين مقوله از اهميت دو چنداني بالاخص درتسهيل فرايندتوسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي برخوردار گرديده است به گونه اي كه ميتوان ازآن بعنوان يك رويكرد استراتژيك و مزيت آفرين وعامل چابكي درنظام هاي اقتصادي و اجتماعي سال هاي آغازين هزاره ي جديد نام برد.

باتوجه به ويژگي ها و مختصات بارز اين عصر كه عصرتلاقي انقلابات عظيم فناورانه همچون ظهور و همه گير شدن تكنولوژيهاي اطلاعاتي، نانو تكنولوژي و تكنولوژي زيستي نام گرفته و با ديگر مظاهر انقلاب ديجيتالي و الكترونيكي كه بسياري از نظامات اجتماعي بالاخص ماهيت كسب و كارها و برخي ديگر از تعاملات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جوامع را دستخوش تغييرات بنيادين قرارداده و بسياري از شالوده هاي استوار ديرين را نيز متزلزل نموده است و با عنايت به تغييرات شتابناكي كه درعرصه هاي متعدد زندگي انساني درشرف روي دادن است و جامعه گسترده ي جهاني رابا چالش هاي جدي رويارو نموده است، چالش هايي همچون رويارويي با پديده ي عظيم جهاني شدن با همه پيامدها و ابعاد آن مانند روي كارآمدن سازمانها و مجامع قدرتمند جهاني، اتحاديه ها وپيمان هاي گسترده فرا منطقه اي، شركت هاي غول پيكر فرامليتي و يكپارچگي بازارها، تغيير فرهنگ و هويت ملي كشورها و حاكميت فرهنگ و هويت ديجيتالي، حاكميت نظم سايبرنتيكي، تحقق "دهكده ي جهاني" و ظهور "من جهاني" و "امتزاج و هيبريديتي نژادي"در عرصه هاي اجتماعي، همچنين تغيير گسترده ي پاره اي از مفاهيم و كاركردها و ايجاد پارادايم هاي نوين بخصوص در عرصه هاي اجتماعي- اقتصادي .... همه و همه حكايت از لزوم توجه به تابير راهكارهاي نويني جهت سازگاري  وبرون رفت وگذار ازتلاطمات وامواج خروشان تحولات گسترده وپيامدهاي آن ونيز هموارساختن مسير رو به تعالي و عبور ظفرمندانه كاروان ترقي و اعتلاي جامعه به سرمنزل مقصد توسعه و رشد و شكوفايي دارد.

كارآفريني بعنوان يكي ازاستراتژي هاي اثربخش درمحيط عصرحاضر، الگويي كارآمد جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادي- اجتماعي قلمداد مي گردد. امروزه از آن بعنوان موتور محركه ي توسعه ونيز عامل ايجادمزيت رقابتي درجهت رشد وبقاي جوامع نام برده مي شود به گونه اي كه آن بعنوان يكي ازشاخص هاي مهم حتي دربين ممالك پيشرفته و توسعه يافته موردنظر وامعان انديشمندان واقع گرديد و همه ي اين مزايا و دستاوردهاي درخشان متكي به وجود ويژگي هاي متعالي درانسان هاي توانمند، متعهد، خودباور و مسئوليت پذير بنام كارآفرين كه واجد مختصات گرانسنگي همچون: پيشگامي،نوآوري وخلاقيت،آينده نگري،تعهد،اعتمادبه نفس بالا،استقلال طلبي وتعالي جويي ميباشند.

آنان انسان هاي پاك نهادي هستند كه بعنوان سرمايه هاي عظيم انساني منشا وموجدتاثيرات حياتي درروند پيشرفت جامعه وكشور مي باشند.انسان كارآفرين عموداستواربنيان سترگ توسعه است كه داراي امتيازات وشايستگي هاي والايي مي باشدو باكمك آن توان زايدالوصفي درپاسخگويي به نيازهاي جديد وروبه تزايد جامعه ازطريق ايجاد و شناسايي فرصت هاي مغتنم محيطي و نيزمهار و كنترل تهديدهاي ناخواسته ي موجود وتقليل آثارمخرب وكاهنده ي آن دارد.اوهمچنين ازطريق درك بالاي شرايط و الزامات محيطي و از راه بكارگيري مهارت هاي متعدد وويژگي هاي برجسته ي كارآفرينانه و تركيب وانسجام آنها باعوامل ويافته هاي ارزشمندمحيطي توان خلق وايجادآثار وفوايد ومزاياي منحصربفردي راپيدا مي كندكه منجربه رفاه وآسايش و سعادت و آرامش همه ي آحاد جامعه ميگردد.

او فردي است كه به تعبير شيواي "جفر ي تيمونز" از هيچ همه چيز خلق ميكند و در سرشور و شوق خلقت را مي پروراند. كارآفرينان را مي توان عاملان قدرتمند تغيير ناميد كه تسريع بخش وتسهيل گر دگرگوني ها وتحولات بنيادين در جوامع مي باشند.

آنان ارتقا دهنده منابع ازسطحي به سطح ديگر مي باشندتاارزش افزوده ي بيشتري رااستيصال نمايند وتحرك بخش عوامل اقتصادي محسوب مي گردند.آنها همچنين به ارتقاي بهره وري به عنوان اكسيرحيات بخش كشورهاپرداخته وازراه اشتغال كارآمد ومولد همه ي عوامل به رشد وتوسعه ي بسياري ازشاخص ها كمك نموده وبه بسياري از ناهنجاري ها،اضطرابات وناامني هاي اجتماعي خاتمه مي بخشند.كارآفرينان سرمايه هاي عظيم وبي بديل انساني براي جوامع تلقي مي گردند كه بااتكا به تلاش ها وتوانمندي هاي بالاي آنان كاستي ها وناملايمات اقتصادي –اجتماعي از آن جوامع رخت برمي بندند.ُ

با شناسايي ودرك اين ويژگي ها واوصاف متعالي دركارآفرينان وبكارگيري آنها بواسطه آنان ،امروزه ازكارآفريني به عنوان يكي ازكارآمدترين عوامل مزيت آفرين نام برده شده و توصيه ميگردد كه لازم است تاآن بعنوان يك راهبردحياتي موردتوجه وعنايت ويژه ملت ها ودولت ها واقع گرددودرراه اعتلاي فرهنگ غني كارآفريني و با هدف بهره مندي ازتمام ظرفيت ها وتوانمندي هاي بالفعل وبالقوه كارآفرينانه فارغ ازهرگونه تعلقات و گرايشات وبدوراز هرگونه قشري نگري وجزيره اي عمل نمودن، همه ي نهادها،دستگاه ها ،موسسات ودست اندركاران بطورمنسجم ومنطبق باآميزه هاي برآمده ازرويكرد سيستميك باتمام توان وپتانسيل هاي موجود درجهت آموزش ،ترويج وتوسعه واقعي آن درسطح همه ي لايه ها واقشار اجتماع همت گمارند.

اين مهم بالاخص درجامعه ي ايراني كه ازجهت اشتغال وبهره وري ومهارت يافتگي نيروهاي آماده براي كارداراي كاستي هاي زيادي ميباشد وازتبعات نامطلوب آن نظيرناامني هاي اجتماعي واضطراب ها وناملايمات رنج  مي برد بسيارحايز اهميت خواهد بود ولذا توصيه ميشود بعنوان راه برون رفت ازوضعيت بوجود آمده بويژه آسيب هاي اجتماعي و چالش هايي كه ازآن ناحيه كشور رامتاثرساخته است ازاشاعه وترويج كارآفريني و بكارگيري كارآفرينان به طرز چشمگيرحمايت گردد كه در اين رهگذر همه ي نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي- آموزشي و ايدئولوژيكي مسئوليت دارند تا به حمايت همه جانبه و دلسوزانه ازاين قشر متعهد، تلاشگر، مجاهد و خستگي ناپذير برآمده و عرصه را جهت حضور و مشاركت فعالانه و پرثمر آنان آماده ساخته تا كارآفرينان بدور از هرگونه دغدغه و مشكلي و با تمام توان و قوا از راه نوآوري وخلاقيت و با ورود به عرصه هاي جديد كسب و كار رونق و توسعه را به جامعه ارزاني داشته و در راه شكوفايي وپويايي وتعادل اقتصادي ونيز تامين امنيت اجتماعي ، كشوروملت رابه سوي آينده درخشان ومتعالي رهنمون سازند.

آينده اي كه برازنده ي شان وعظمت ديرين ملت بزرگ وتاريخ ساز ايران باشد.كشوري كه مهد انسان هاي فرهيخته ومتعهد است وبه جرات مي توان ادعا نموداگرسياست هاي حمايت،هدايت وترويج كارآفريني راباجديت وبه گونه ي اصولي ومستمر بكارگرفت يكايك شيرمردان وشيرزنان اين مرز پرگهرمصاديق واقعي وحقيقي كارآفريني اطلاق خواهندگشت وهركدام پشتوانه وسرمايه ي عظيم وبي بديلي درراه كسب جايگاه واقعي جهاني براي اين كشورخواهندگرديد.چه اينكه اين مدعا به كرات ازسوي ايراني متعهد وفرهيخته به اثبات رسيد ودراين موردتاريخ انگشت تحيرگزيده است.

بديهي است دراين راستا مسئوليت ونقش بي بديل نهادهاي علمي،آموزشي،پرورشي نظيرنظام آموزش وپرورش عمومي،دانشگاهها ومراكزآموزش عالي،حوزه هاي علوم ديني،رهبران ديني وفرهنگي،نخبگان ودانشمندان وفرهيختگان وتريبون هاي عمومي مانندمساجد،پايگاههاي نمازجمعه،صداوسيما وارباب جرايد ورسانه ها بيش ازديگرآحادجامعه بسيارحياتي وكارامد خواهدبود.

اينك كه به اين حقيقت واقف گرديديم كه اعتلا وشكوفايي وعظمت وتضمين آينده ملت وكشوردرگرو اشاعه وترويج كارآفريني بعنوان استراتژي مهم توسعه مي باشدبرهمگان فرض است تادرايجاد وبسط وگسترش "نهضت ملي كارآفريني "كه خوددرراستاي "نهضت عظيم علمي "دركشوراست ازهمه توان وظرفيت ها ومساعدتها استفاده نموده و بعنوان يك باورملي و عزم استوار عمومي آن را در كشور نهادينه نموده تا منجر به غروروافتخارملي گردد.

بنابراين پيشنهاد مي گرددكه به منظوربهينه نمودن تلاشها وباهدف تحقق همه ي آرمانهاي كارآفرينانه لازم است ضمن عنايت ويژه به مقوله كارآفريني بعنوان يك ميثاق ملي درراه توسعه،شكوفايي ورشد واعتلاي كشور" كميته ملي كارآفريني" كشور متشكل ازدلسوزان عرصه ي سياست ،فرهيختگان وفرزانگان حوزه ودانشگاه ،نخبگان ملي دربسترمتعالي تعليم وتربيت تشكيل گرديده تامسوليت  ساماندهي وانسجام همه ي تلاش ها وكوششها ي لازم درراه نهادينه سازي فرهنگ متعالي كار وكارآفريني
راعهده دارگرديده ونقش هماهنگ كننده وراهبردي رادرجهت تجميع فعاليت ها وفراهم كردن بسترهاي لازم ونيز احتراز ودوري ازهرگونه موازي كاري ها بعهده گيرد.

دراين صورت ميتوان اميدوار شدكه اين الگوي كارآمدبصورت خودجوش توسط آحادملت پذيرفته شده ونهضت عظيم تلاش ومجاهدت درراه شكوفايي واعتلاي اقتصادي- اجتماعي تارفع كليه كاستي ها وبه بارنشستن كليه تدابير وتمهيدات كارآفرينانه فراگيرخواهدگرديد وجامعه رادرحصول به همه ي ارزش هاي كارآفرينانه درراه زدودن لكه هاي فقر وتوسعه نيافتگي ونيز خشكاندن ريشه هاي ناامني واضطراب هاي اجتماعي ياري مي نمايد.

وبرآحادملت نيز فرض است تا كارآفرينان رابه سان دليرمردان عرصه هاي تلاش ومجاهدت وسربازان فداكار وحماسه آفرين جبهه هاي سرافرازي پاس بدارند ويار وياور آنان ودوشادوش آنها ازبذل عنايت ومهرباني ومهرورزي نسبت به آنان دريغ نورزند.

در خاتمه اين نوشتار دگرباره به جهت نقش و رسالت عظيم نهادهاي علمي ،مجامع دانشگاهي ، نخبگان و اساتيد و معلمان و مربيان معظم و نيز اصحاب قلم و رسانه ها در راه اعتلاي فرهنگ كارآفريني و نيز بارز نمودن نقش كارآفرينان بعنوان عاملان واقعي تحول و شكوفايي جامعه تاكيد مي گردد كه بعنوان يك الزام و ضرورت انكارناپذير همه اين عزيزان كه در مراحل مختلف و بمراتب دلسوزي و تعهد خود را نسبت به پيشرفت و سعادت ملت ابراز داشته اند و همواره دغدغه و نگراني اعتلاي ملي را اعلام نموده اند بايد بعنوان پيش قراولان و پيشگامان اين نهضت عظيم در خط مقدم طلايه داران راستين و حاميان حقيقي اين حركت تعالي آفرين گردند.
بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است