Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 7482                                               
قانون منبع
آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي عنوان
نويسنده
1385/11/28 تاريخ

شرايط و آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

خلاصه
شبكه زنان كارآفرين مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

ماده 1- شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي كه طبق آئين‌نامه اجرايي تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران   –موضوع تصوينامه شماره 10089/ ت15581 ه. مورخ 17/8/1374- براي اجراي طرح خاصي در خارج كشور تاييد صلاحيت شده‌اند، در صورتي كه واگذار كننده طرح تقاضاي تامين اعتبار نموده باشد، لازم است پيشنهاد خود را منضم به مدارك زير به سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، ارسال نمايند:

  • مدارك مربوط به مشخصات فني، مالي و اجرايي طرح.
  •  گواهي تاييد صلاحيت موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي ياد شده.
  •  مدارك مربوط به تقاضاي واگذار كننده طرح براي تامين اعتبار و نحوه تضمين و بازپرداخت آن.

 گزارش شركت مجري طرح درخصوص تجزيه و تحليل هزينه‌هاي طرح، تفكيك اجزاي هزينه‌هاي ارزي و ريالي طرح و همچنين نحوه تامين مابه‌التفاوت نرخ سود داخلي و خارجي اعتبار.

 اساسنامه شركت مجري طرح و صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كه شركت جديدالتاسيس باشد، صورتهاي مالي سنوات موجود.

ماده 2- سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، هر يك از پيشنهادهاي اعطاي اعتبار موضوع ماده (1) اين آئين‌نامه را در صورت تكميل مدارك، در هيات فني سازمان ياد شده مطرح نموده و پس از حصول نظر هيات فني در خصوص تقاضاي مزبور آن را در شوراي عالي سرمايه‌گذاري طرح مي‌نمايد. در صورت تصويب پيشنهاد، تصميمات شوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي به سيستم بانكي (براي تامين مالي اعتبار از محل سهميه اعتباري بخش صادرات)، موسسات تضميني و بيمه كننده (براي ارائه پوشش بيمه‌اي)، سازمان سرمايه‌گذاري (براي تامين مالي اعتبار از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال كل كشور پيش‌بيني شده است) و شركت مجري طرح، اعلام خواهد شد.

ماده 3- شرايط عمومي اعطاي اعتبار به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي به شرح زير مي‌باشد و شركتهاي مجري طرح موظفند قبل از ارائه پيشنهاد، اين شرايط را با طرف خارجي خود در ميان گذاشته و تفاهم نمايند:

اعطاي اعتبار حداكثرتا (85%) مبلغ كل طرح صورت مي‌گيرد و آن پخش از مبلغ طرح كه اعطاي اعتبار نمي‌شود مي‌بايد به صورت نقد (حداقل به ميزان 15% مبلغ طرح در ابتدا به عنوان پيش‌پرداخت و بقيه ظرف دوره اجراي طرح) در چارچوب موافقتنامه مالي مربوط، توسط واگذار كننده طرح پرداخت گردد.

استفاده از اعتبارات مصوب صرفاً در قبال اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت و غيرمشروط كه به ميزان مبلغ اعتبار به علاوه هزينه‌هاي بيمه و سود خارجي اعتبار، توسط واگذار كننده طرح با تضمين بانك مركزي كشور متبوع واگذاركننده طرح يا يك بانك معتبر بين‌المللي افتتاح مي‌گردد، ميسر خواهد بود.

 حداكثر مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي (5) سال خواهد بود. تعداد اقساط و تاريخ شروع بازپرداخت به صورت موردي تعيين مي‌شود.

 كل مبلغ اعتبار به علاوه سود مربوط تا زمان تسويه اعتبار، مي‌بايد تحت پوشش مسوسسات تضميني و بيمه كننده ايراني قرار گيرد.

 از زمان انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار تا زمان پرداخت وجه به شركت مجري طرح، سالانه معادل يك درصد مانده پرداخت نشده اعتبار، به عنوان كارمزد تعهد و مديريت اعتبار و از زمان پرداخت اعتبار به شركت مجري طرح تا زمان بازپرداخت آن توسط واگذاركننده طرح، سالانه نسبت به مانده بازپرداخت نشده طبق نرخي كه به صورت موردي تعيين مي‌شود (و از ليبور به علاوه يك كمتر نخواهد بود) سود خارجي اعتبار اعطايي كه به عهده واگذاركننده طرح است، محاسبه خواهد شد.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است