Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5965                                               
اقتصاد صادراتي
مقاله منبع
اقتصاد صادراتي عنوان
محمود بازاري نويسنده
1387/06/04 تاريخ

ارزش تجارت جهاني که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بين المللي است، ارقام بسيار نجومي است که سهم ايران به واقع در حد نيم درصد آن است، البته سهم اين شاخص تنها ارقام تجارت ايران از کل تجارت دنيا را شامل مي شود

خلاصه
روزنامه اعتماد مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

با نگاهي به نتايج و عملکردهاي برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غيرنفتي که طي سال هاي 1369 تا 1383 اتفاق افتاد، چشم انداز روشني براي نقش پذيري اين حوزه در اقتصاد کشور تبيين شد، به گونه يي که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سياستي اين برنامه را بر مدار و محور صادرات غيرنفتي با رويکرد تعامل فعال با اقتصاد جهاني و جلب و جذب دانش و سرمايه گذاري هاي مولد و نوين جهاني و توسعه دانايي و فناوري تنظيم کردند.

هرچند به مقتضاي زمان و پيشرفت دانش، تکنولوژي و مديريت منابع در دنياي امروز نقاط ضعف و کمبود يا پيشروي هاي غيرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم مي خورد ليکن شالوده اصلي برنامه که مبتني بر پايه هاي اقتصادي از جمله صادرات غيرنفتي است حاکي از نگاه آينده نگر طراحان و بررسي کنندگان آن است.

واژه هايي از جمله اقتصاد نفتي، اقتصاد دولتي، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و... در گفتارها، مقالات، تحقيقات و گزارش هاي صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

في الواقع يکي از عناويني که بايد با ذهنيت مثبت و کاملاً بي طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت، اقتصاد صادراتي است که در اين مقاله بيشتر حول صادرات غيرنفتي بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشي از صادرات نفت و مشتقات و فرآورده هاي حاصل از آن خود بحث بسيار جالبي است که در حوصله اين مطلب نيست.

ارزش تجارت جهاني که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بين المللي است، ارقام بسيار نجومي است که سهم ايران به واقع در حد نيم درصد آن است، البته سهم اين شاخص تنها ارقام تجارت ايران از کل تجارت دنيا را شامل مي شود ليکن سهم رشد اقتصادي ايران ناشي از مبادلات کالا و خدمات در مقايسه با ارزش کل رشد اقتصادي جهان ناشي از تجارت و به ويژه صادرات غيرنفتي بايد ديد در همين حد است يا کمتر؟ علي ايحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قواي سه گانه کشور و بخش غيردولتي قرار گرفته قطع به يقين تلاش در جهت ايجاد آرامش در فضاي کسب و کار و رونق بخش هاي مختلف اقتصادي است که جهت گيري اصلي آن در راستاي توسعه صادرات غيرنفتي است.

صاحب نظران اقتصادي عقيده دارند رشد اقتصادي ناشي از ارزآوري صادرات غيرنفتي هم پايدار است و هم مولد و در جهت توسعه پايدار. يعني ايجاد يک شغل در بخش صادرات غيرنفتي (با تمامي الزامات و پيش زمينه هايش) يا توليد درآمد در اين بخش به لحاظ اينکه از منابع و فرآيند مرحله به مرحله و با توجيهات فني و اقتصادي کامل تحصيل شده بسيار مطمئن و داراي امنيت و ضمانت طولاني مدت است.

در فرآيند صادرات غيرنفتي به لحاظ حضور دانش و فناوري روز دنيا و تنظيم کسب و کار آن با شاخص هاي جهاني و مرور هر روزه فرآيند و پرهيز از مدل هاي غيرتجربه شده، مي توانيم يک پروسه کيفي و استاندارد شده را عرضه کنيم.

بازار داخلي هر کشور يک مدل کوچک براي تقاضاي کالا و خدمات است که در وضعيت فعلي اقتصاد بين المللي، تنها متعلق به فرآيند هاي بومي و واحدهاي توليدي کوچک داخلي است که در فرآيند توسعه ورود محصولات و برندهاي جهاني و نفوذ آنها به بازارهاي محلي، ناچار به سمت پايان فعاليت سوق داده شده يا ناچار از توسعه کيفي و رقابت پذيري اند.

در شرايط حال حاضر جهان هيچ کشوري نمي تواند به طور صرف رويکرد توسعه اقتصاد ملي بدون اتصال و بهره گيري از ظرفيت هاي مثبت اقتصاد جهاني را ترويج يا اجرايي کند، چرا که در پروسه جهاني شدن اقتصاد، يکي از فاکتورهاي مهمي که ملت ها را به ياري يکديگر مجاب مي کند توسعه مبادلات اقتصادي و تجاري است به ويژه آنچه را که صادر مي کنيم و الزاماً ماهيت ملي داشته و با باور و اراده ملي عجين شده است.

پس مي توانيم از صادرات غيرنفتي براي توسعه و ترويج الگوهاي ملي خودمان در سطح منطقه يي و بين المللي بهره برداري کنيم و نتيجه آن قطعاً رشد اقتصادي مولد، افزايش انگيزه هاي توليد صادراتي و رشد سرمايه گذاري در کشور و توليد پايدار ثروت و رفاه خواهد بود.

حال بايد ببينيم براي تحکيم و توسعه اقتصاد صادراتي (غيرنفتي) کشور در سطح ملي و در سطح بين المللي چه خدمات و تسهيلاتي به فعالان اقتصادي و آحاد اجتماع ارائه کرده ايم و في الواقع پرداخت يارانه ها، جوايز و مشوق هاي صادراتي و ساير خدماتي که به صادرکنندگان در طول برنامه هاي توسعه يي کشور به فراخور امکانات و منابع مالي دولت تخصيص يافته است تا چه حد پاسخگوي نيازهاي محقق شدن اهداف رشد اقتصادي ناشي از صادرات غيرنفتي بوده است و آيا مکانيسم هاي اجرايي سياست هاي حمايتي از صادرات غيرنفتي متناسب با توسعه اهداف اقتصادي بخش بوده است؟ شايد بگوييم افزايش 15 تا 20 درصدي صادرات غيرنفتي نسبت به هدف برنامه چهارم نشان دهنده افزايش حمايت هاست که با قبول آن باز هم به نظر مي رسد همه بسته هاي حمايتي اجرا شده جوابگوي نياز بخش نبوده است.

ظرفيت ها و استعدادهاي صادراتي کشور (تنوع توليد داخلي و تقاضاي بازارهاي جهاني) بسيار بالاست و راهکارهاي فعال شدن آنها نياز به مطالعه و امکان سنجي دقيق دارد.

آنچه ما امروز به طور ويژه از اقتصاد صادراتي توقع داريم، توسعه بازارهاي همجوار براي جذب و خريد محصولات ايراني است که به نوعي يک مانع راهبردي در سياستگذاري ها است.

به رغم اينکه در حوزه هاي منطقه يي داراي مزيت هاي فراواني براي نفوذ و حفظ بازارها هستيم ليکن در واگذاري بازارها به رقبا با سرعت بيشتري در حرکتيم.

سرنوشت CIS و بازار افغانستان گوياي واقعياتي است که بدون برنامه ريزي دقيق و تمرکز تصميم گيري ها توسط سازمان توسعه تجارت ايران راه به جايي نخواهد برد. مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور نقطه تعامل و اتصال اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني است و في الواقع اين مناطق در صورت پذيرش مدل هاي سرمايه پذيري فعال و داراي ضمانت و امنيت مي توانند نقش پشتيبان و تسهيل کننده را براي حرکت هاي صادراتي کشور در حوزه کالا و خدمات ايفا کنند. بخش کشاورزي ايران با داشتن ظرفيت هاي توليدي مناسب هم اکنون در بسياري از محصولات داراي رتبه هاي جهاني است.

بخش هاي صنعت و خدمات نيز داراي مزيت هاي بالقوه مطلوبي هستند که پايداري آن را تنها با تعامل با جهان و کسب دانش و فناوري ها و بومي سازي آن و جذب سرمايه هاي مولد و کم هزينه مي توان تضمين کرد. توسعه نقش صادرات غيرنفتي در اقتصاد ايران و توليد ناخالص داخلي مبتني بر چند پارامتر مهم است.

 1. فراگيرشدن باور توليد صادراتي
 2. مديريت خلاق صادرات گرا
 3. توسعه و بهبود عمليات توليد در جهت صادرات
 4. گسترش و تقويت زمينه تعامل با اقتصاد جهاني به ويژه در حوزه تجارت
 5. روان سازي و ارائه ضمانت براي سرمايه گذاري خارجي
 6. تبيين سياست هاي پايدار حمايت از صادرات غيرنفتي براي بلندمدت
 7. پرورش باور صادراتي در دولت و بخش غيردولتي
 8. شفاف شدن آمار و اطلاعات توليد و تجارت
 9. حذف نگاه دولتي از مبحث سرمايه گذاري و سرمايه پذيري
 10. تنظيم نرخ محصولات و کاهش قيمت تمام شده در جهت افزايش مزيت هاي فروش
 11. اولويت داشتن طرح هاي مولد صادرات گرا در تخصيص اعتبارات و تسهيلات
 12. ارائه خدمات پرسرعت و با کيفيت بالا
 13. کاهش هزينه هاي سربار توليد صادراتي
 14. تغييرات ساختاري در صنعت حمل و نقل کشور با تزريق منابع لازم
 15. استفاده از مشاوران و متخصصان بخش غيردولتي در تصميم سازي هاي مرتبط و بسياري ديگر از فاکتورهاي موثر در شاخص هاي اثرگذار بر صادراتي کردن اقتصاد ملي را مي توان بيان کرد.

بي شک اقتصاد مبتني بر صادرات غيرنفتي يک موضوع قابل تامل و واجد شرايط و مزاياي عملياتي شدن است که در صورت تحقق، قطعاً بخشي از بي تابي هاي ناشي از افزايش هزينه کرد درآمدهاي نفتي را کاهش داده و اقتصاد کشور را به مسير توسعه و رشد واقعي رهنمون خواهد ساخت.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است