Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 13872                                               
گزارش منبع
الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي عنوان
معاونت امور توليدي و بازرگاني نويسنده
1385/10/19 تاريخ

مركز اصناف و بازرگانان ايران با الهام از قانون نظام صنفي و با تعامل منطقي با سازمان‌هاي صنفي كشور سعي دارد در چارچوب برنامه‌هاي منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملكرد صنفي را از خلال توسعه فرهنگي، تحول و نوسازي در بينش و دانش اصناف، توسعه ظرفيت‌هاي حقوقي با هدف حمايت‌هاي قانوني از توسعه اصناف، توسعه و بهسازي منابع مادي و انساني و نوسازي ابزارآلات، رويه‌ها و مكان يابي بهينه واحدهاي صنفي را پيگيري كند.

خلاصه
وب‌سايت وزارت بازرگاني مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

چكيده:

 • حضور اصناف ايران در نمايشگاه‌هاي خارج از كشور و از آن طريق توسعه صادرات صنفي از اولويت‌هاي سياست‌گذاري مركز اصناف و بازرگانان ايران است.
 • در سفر هيات تجاري ايران در فرودين 1383 به سه كشور آفريقايي نيجريه، سنگال و غنا قرار شد اصناف ايران در فروردين 1384 در نمايشگاهي در نيجريه توانايي‌هاي خود را به نمايش گذارند.
 • با توجه به تجارب حاصل از پيگيري‌هاي مجامع امور صنفي تهران براي برگزاري نمايشگاه مذكور بايد نكاتي را در دستور پيگيري‌ها قرار داد.
 • فرايند برگزاري نمايشگاه از الگوي خوبي برخوردار نبوده و بايد در يك نظم استاندارد انجام شود.
 • فرايند هزينه‌يابي آن نيز بايستي با اولويت سياست اثبات توانمندي اصناف در بازارهاي خارجي انجام شود.
 • ضرورت ارائه آگاهي‌هاي حقوقي، بيمه‌اي و اقتصادي از كشور مقصد بسيار مهم است.
 • بايستي بين برگزاري نمايشگاه صنوف و نمايشگاه داري اصناف تفكيك قائل شد. چه، امر نمايشگاه داري كاري كاملاً حرفه‌اي و تخصصي است و ضرورتاً نبايستي از سوي خود اصناف انجام شود.

مقدمه

در پي اعزام هيات تجاري به كشورهاي آفريقايي از 9/1 لغايت 15/1/83 وانجام توافقاتي درخصوص برگزاري نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در كشور نيجريه، با پيگيري وهماهنگي‌هاي بعدي، موافقت اوليه جهت واگذاري مسئوليت برگزاري نمايشگاه اختصاصي ايران درنيجريه به مجامع امورصنفي‌توليدي تهران از سازمان توسعه تجارت ايران اخذ گرديد.متعاقب آن، مجمع امورصنفي صنوف توليدي تهران نيز بررسيهاي اوليه خود را درخصوص امكان سنجي و هزينه يابي برگزاري نمايشگاه به عمل آورد.

مطابق بررسي انجام شده در بسياري از زمينه‌ها امكان تعامل بازرگانان و توليدكنندگان ايران و تجار آفريقايي وجود دارد. خصوصاً صنايع چوبي، پلاستيك، كاشي وسراميك و ... زمينه مناسبي براي صادرات دارند، اما عدم آگاهي دقيق از ضوابط و مقررات آن كشورها خصوصاً ممنوعيت واردات برخي اقلام و كالاها از سوي دولت‌هاي آفريقايي و هزينه‌هاي زياد مترتب بر انتقال و جا به جايي كالا موجب مشكلاتي شده است. كه گزارش كنوني نگاهي كلي به مسائل اصلي در اين عرصه دارد.

 • الزامات كلي سياست توسعه صادرات صنفي

با عنايت به اينكه سياست توسعه صادرات صنفي و گسترش حضور و آشنايي بنگاههاي صنفي با اقتصاد جهاني از طريق مشاركت در نمايشگاهها از جمله اولويت‌هاي استراتژيك هدف گذاري شده توسط معاونت توسعه بازرگاني داخلي بوده است و بحث نمايشگاه نيجريه نيز به عنوان اولين گام در اجرايي شدن استراتژي فوق الذكر محسوب مي گردد و از آنجا كه  مركز اصناف و بازرگانان ايران در صدد تدوين سياست راهبردي اصناف درحوزه امورنمايشگاهي است، توجه به نكات زير در بادي امر از اهميت زيادي برخوردار است:

 1. برگزاري نمايشگاه اختصاصي اصناف در يك كشور خارجي به عنوان يك حركت ملي  بايستي مبتني بر سياست گشودن بازارهاي جديد به روي اصناف و بازرگانان ايراني در چارچوب راهبردهاي توسعه بازرگاني داخلي باشد و نه تحت تاثير توانايي يا عدم توانايي يك حوزه يا بخش خاص.

 2. با توجه به عدم وجود سابقه برگزاري اين گونه نمايشگاهها از سوي اصناف، پيگيري مراحل مختلف كار بايد در يك چارچوب منطقي شامل مراحل زير انجام ‌شود: انجام بررسيهاي اوليه، مطالعات ميداني، هماهنگي هاي برون مرزي، تهيه طرح توجيهي، هزينه يابي، اخذ مجوز برگزاري، انجام فعاليتهاي تبليغي، جذب شركتها و بنگاههاي متقاضي. ليكن چنانچه ابتدا اقدام به اخذ مجوز شود و سپس ساير مراحل انجام شود مشكلات اجرايي بعدي ايجاد مي‌كند چنانچه در ارتباط با نمايشگاه نيجريه همه مراحل مذكور پس از اخذ مجوز برگزاري، انجام شد.

  اشكال اصلي اين روش اين است كه هيچ گونه تناسب راهبردي مطالعه شده اي بين بازار نيجريه و ظرفيتهاي صادراتي صنوف وجود نداشته است. بعد مسافت، ممنوعيت واردات نزديك به 50 قلم كالا از جمله مصنوعات پلاستيكي، حقوق و هزينه هاي گمركي بالا و ... انگيزه مشاركت واحدهاي صنفي در نمايشگاه مذكور را به شدت كاهش داده است ( اين امر مورد تاييد و تاكيد كارشناس مجمع امورصنفي كه به نيجريه سفر كرده و از نزديك بازار آنجا را مشاهده كرده نيز مي باشد) و صرفاً براي برخي از واحدهاي صنعتي بزرگ به صورت خاص زمينه حضور و فعاليت در نمايشگاه نيجريه آن هم در قالب سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك وجود دارد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است