Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 11178                                               
افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور
گزارش منبع
افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور عنوان
سيد جواد سيدپور نويسنده
1386/06/26 تاريخ

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور در طول سال هاى 84 و 85 صورت گرفت گزارش حاضر به اين مساله مي پردازد.

خلاصه
روزنامه ايران مورخ 26/6/86 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور
 
سيد جواد سيدپور

حدود 90 درصد از صادرات و واردات كشور از طريق دريا صورت مى گيرد لذا رونق و گسترش بنادر كشور عامل تقويت و قدرت بازرگانى و تجارى ايران نيز خواهد شد.

همچنين حمل و نقل دريايى به واسطه هزينه كم و مصرف سوخت ناچيز قابليت اقتصادى بهترى نسبت به ديگر مقوله هاى حمل و نقل را داراست. ايران به دليل برخوردارى از 2 هزار كيلومتر ساحل در نوار جنوبى كشور و قرار گرفتن در موقعيت ممتاز در منطقه اى كه سالانه 14 هزار كشتى و شناور از آن عبور مى كنند توانايى تأثير گذارى مناسب بر ترانزيت كالا در منطقه را دارد. اين گزارش به مرور عملكرد دو ساله ايران در زمينه بندرى و دريايى مى پردازد.

حمل و نقل دريايى در ميان حمل و نقل هاى جاده اى، ريلى و هوايى يكى از پاكترين و ارزان ترين نوع حمل و نقل است. براى درك بهتر اين مسأله بايد دانست كه با يك اسب بخار انرژى، 150 كيلوگرم كالا به كاميون؛ 500 كيلوگرم بار با راه آهن و معادل 400 كيلوگرم بار را از طريق دريا مى توان در واحد طول حمل كرد. يا اين كه با يك كيلوگرم سوخت، يك تن كالا را مى توان يك كيلومتر روى هوا، 20 كيلومتر روى جاده، 80 كيلومتر روى خط آهن و 100 كيلومترى روى آب جابه جا كرد. در واقع سيستم حمل و نقل آبى به ترتيب يك چهارم ريلى، يك دهم تا يك شانزدهم جاده اى و نزديك به يك صدم هواپيما سوخت مصرف كرده و به همين ميزان هوا را كمتر آلوده مى كند. اهميت و توجه به حمل و نقل دريايى با عنايت به داشتن 2 هزار كيلومتر مرز آبى در جنوب كشور كه به آب هاى آزاد مرتبط است از مقوله هايى است كه همواره مورد توجه مسئولين و مقام هاى كشور بوده است.

بخش حمل و نقل دريايى كشور كه متشكل از ناوگان حمل و نقل دريايى (ناوگان تجارى، نفتى و شناورهاى سنتى) و بنادر بازرگانى است. به لحاظ حمل و نقل و جابه جايى بيش از 92 درصد از واردات و 89 درصد از صادرات كشور (از جنبه وزن)، سهم قاطع و نقش غالب و غيرقابل جايگزين را در اقتصاد كشور، بويژه تجارت خارجى ايفا مى كند.

عملكرد اين بخش در سال هاى 1385و 1384 باعث شده تا بخش تجارت خارجى كشور و به تبع آن اقتصاد كشور با مشكلى در زمينه تأمين مواد اوليه صنايع كشور، محصولات مصرفى و كالاهاى اساسى مورد نياز مردم و صدور نفت و كالاهاى ساخته شده مواجه نگردد.

مطالعات نشان مى دهد كه ارتباط تنگاتنگى بين تجارت و رشد اقتصادى وجود دارد و فعاليت هاى بازرگانى صورت گرفته از طريق دريا زمينه تقويت تجارت را ميسر ساخته است.

هدف بندر در سيستم كلى حمل و نقل نمى تواند چيزى جز به حداقل رساندن هزينه هاى جابه جايى كالا باشد. افزايش تعدد كشتى ها، ظرفيت حمل را بالا برده و عاملى براى كاهش هزينه هاست و از طرف ديگر افزايش زمان توقف كشتى در بندر مى تواند باعث بالا رفتن هزينه حمل گردد.

* عمليات بندرى كشور

اعتبار يك كشور در گرو عملكرد مناسب حمل و نقل دريايى در رساندن كالا به دست مصرف كنندگان داخلى يا خارجى است.

بنادر بازرگانى كشور در سال 1384 بيش از 97‎/5 ميليون تن انواع كالاهاى نفتى و غيرنفتى را جابه جا كردند كه نسبت به سال 1383 از رشد 4‎/4 درصدى برخوردار بوده است. اين عملكرد در سال 1385 بيش از 110 ميليون تن بوده كه نسبت به سال 1384 رشد 12‎/8 درصدى را نشان مى دهد.

تركيب عمليات تخليه و بارگيرى براى انواع كالاهاى غيرنفتى در سال هاى 84 و 85 به ترتيب عبارت است از 54‎/8 ميليون تن و 63‎/6 ميليون تن و براى كالاهاى نفتى به ترتيب عبارت از 42‎/7 و 46‎/5 ميليون تن است.

بنادر تجارى كشور در سال 1384 بيش از 1407000 TEU و در سال 1385 بيش از 1664000 TEU كانتينر را جابه جا كرده اند كه اين ميزان عمليات رشد 18‎/3 درصدى را نمايان مى سازد. عمليات تخليه و بارگيرى بيش از 135‎/9 ميليون تن كالاهاى نفتى در سال 1384 و137 ميليون تنى در سال ،1385 عملكرد حياتى بنادر نفتى مهم كشور (سيرى، لاوان، خارك) را گزارش مى كند.

همچنين تخليه و بارگيرى بيش از 5‎/4 ميليون تن انواع كالاهاى ترانزيتى در سال 1384 و بيش از 7‎/8 ميليون تنى در سال 1385 جنبه ديگرى از كاركرد بنادر تجارى را به تصوير مى كشد كه از رشد بسيار خوب 44‎/4 درصدى برخوردار است.

جابجايى بيش از 3 ميليون و هشتصد هزار نفر مسافر دريايى در سال 1384 و سه ميليون و 690 هزار نفر در سال 1385 در ترمينال هاى مسافرى بنادر، بخش ديگرى از عملكرد حمل و نقل دريايى را رقم مى زند.

به علاوه ناوگان تجارى ملى كشور (گروه كشتيرانى جمهورى اسلامى) با حمل 26‎/9 ميليون تن كالا در سال 1384 و 27‎/18 ميليون تن در سال 1385 و نيزناوگان نفتى ملى كشور (شركت ملى نفتكش) با حمل بيش از 67 ميليون تن كالاى نفتى در سال 1384 و 87‎/3 ميليون تن در سال 1385 كه رشد خيلى خوب 23‎/7 درصدى را ركورد مى زند، در صحنه حمل و نقل و تجارت دريايى كشور فعال بوده اند.

از اين گذشته نقش شناورهاى كوچك و سنتى در تجارت، اقتصاد و حمل و نقل محلى و منطقه اى كالا با حمل بيش از 6‎/15 ميليون تن كالا در سال 1384 و 8‎/1 ميليون تن در سال 1385 كه رشد چشمگير 31‎/7 درصدى را ثبت مى كند، به خوبى نمايان است.

* توسعه ظرفيت بنادر و كشتيرانى كشور

بنادر كه در طول دهه گذشته دستخوش تحولاتى عميق و گسترده شده اند، امروزه به عنوان بازارهايى چندمنظوره و مناطقى صنعتى تعريف مى شوند كه در آنها نه تنها مسافر و كالا بين نظام هاى مختلف حمل و نقل انتقال مى يابند بلكه بنادر محل هايى براى دسته بندى، همگون سازى، تكميل، تعمير و نگهدارى كالا و نيز براى توليد و توزيع كالا محسوب مى شوند كه باعث ايجاد ارزش افزوده بسيار قابل توجهى است. نگاهى به وضعيت بنادر كشور در سال هاى 84 و 85 نشان مى دهد، افزايش ظرفيت بنادر كشور از 110 ميليون تن در سال 1383 به 117 ميليون تن در سال 1384 و به رقم 122‎/5 ميليون تن در سال ،1385 كه در پاسخ به تقاضاى فزاينده و رو به رشد حمل و نقل كالا از طريق بنادر كشور صورت گرفته است، حاصل اجراى ده ها پروژه كوچك و بزرگ اجرايى در كنار بهبود روش هاى كار و مديريت بنادر، به كارگيرى تجهيزات و فناورى هاى نوين و پيشرفته و گسترش استفاده از فناورى اطلاعات (IT) و افزايش توانمندى هاى نيروى انسانى بوده است.

همچنين توسعه فعاليت هاى بازاريابى و اطلاع رسانى در خصوص جاذبه ها، مزيت ها و فرصت هاى سرمايه گذارى در بنادر و نيز رفع موانع و تسهيل قوانين و مقررات، منجر به افزايش سرمايه گذارى توسعه اى بخش خصوصى در بنادر كشور از رقم تجميعى 2000 ميليارد ريالى تا سال 1383 به رقم 2966 ميليارد ريالى در سال 1384 و با رشدى شتابان به رقم 4044 ميليارد ريالى در سال 1385 شده است.

ايران در بخش ناوگان دريايى اعم از نفتى و غيرنفتى با 182 فروند كشتى در رتبه نوزدهم جهان قرار دارد. در بخش ناوگان سنتى نيز ايران داراى رتبه چهارم است كه پيش بينى مى شود در سال هاى آينده اين رتبه ارتقا يابد. در حال حاضر يك سوم ناوگان كشتيرانى كشور در بخش نفتى و دوسوم در بخش تجارى فعال هستند. در سال 85 حدود 9 هزار و 100 فروند كشتى بالاى هزار تن در بنادر كشور تردد كردند كه اين تعداد در مقايسه با سال 84 نزديك به 11 درصد رشد داشته است. علاوه بر اين كه ميانگين زمان انتظار نوبت كشتى ها به كمتر از نصف روز رسيده است.

در سال 85 بندر آفتاب كيش به عنوان نخستين بندر خصوصى كشور فعاليت خود را آغاز كرد كه با ساخت بندر خواجه نفس در استان گلستان دومين بندرخصوصى نيز ساخته خواهد شد.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است