Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 16499                                               
پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني
پژوهش منبع
پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني عنوان
حجت الله کريمي نويسنده
1387/05/01 تاريخ

پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر اقتصاد کشور بسيار وسيع است و از جنبه هاي مختلف حقوقي، تجاري، اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، صادرات، واردات، خدمات و... نياز به بررسي دارد.

خلاصه
روزنامه سرمايه 01/05/87 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر اقتصاد کشور بسيار وسيع است و از جنبه هاي مختلف حقوقي، تجاري، اشتغال، سرمايه گذاري، توليد، صادرات، واردات، خدمات و... نياز به بررسي دارد.

در حال حاضر بيش از 85 درصد تجارت جهان در اختيار اعضاي WTO است لذا اين سوال مطرح مي شود که آيا دور ماندن از چنين نهاد بين المللي مهمي، به خصوص با تحولات اخير، در راستاي مصالح اقتصادي کشور ما است يا خير؟ در اين ميان بخش کشاورزي به علت مزيت هاي نسبي در برخي کالاها و امکان صدور آنها از يک سو و نيز واردات کالاهاي ضروري و استراتژيک از سوي ديگر نياز به مطالعه ويژه اي دارد.

بايد با بررسي دقيق و علمي پيامدهاي الحاق به WTO را روي اين بخش سنجيده و راهکارهاي عملي و اجرايي را تعيين کرده و در کنار مطالعاتي که به بررسي پيامدهاي الحاق ايران به WTO در ساير بخش ها مي پردازد، به نتيجه روشني درباره الحاق يا عدم الحاق به اين سازمان نائل شد.

زهرا کليايي در پايان نامه کارشناسي ارشد خود که در رشته توسعه و برنامه ريزي اقتصادي به رشته تحرير درآورده، به بررسي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به بخش کشاورزي پرداخته و تاکيد ويژه خود را روي محصول استراتژيک گندم که اهميت و جايگاه ويژه اي در سبد غذايي آحاد مختلف مردم ايران نهاده و اساساً به ارائه پاسخ به اين سوال اصلي که با الحاق به WTO محصول استراتژيک گندم دچار چه تحولاتي خواهد شد، پرداخته است.

از آنجايي که بررسي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني از ديدگاه بخش کشاورزي به اصول و ضوابطي مربوط مي شود که در موافقتنامه هاي مختلف کشاورزي اين سازمان و به طور مشخص موافقتنامه دور «اروگوئه» گنجانده شده و عمدتاً بر کاهش تدريجي تعرفه ها و موانع تعرفه اي و کاهش حمايت ها تاکيد مي کند، کليايي به بررسي اين فاکتورها در ايران روي برخي کالاهاي منتخب پرداخته و به اين جمع بندي رسيده که اغلب کالاهاي منتخب کشاورزي کشور در نرخ ارز بازار فاقد هرگونه حمايت بوده اند.

وي در اين تحقيق نشان داده در مورد محصول استراتژيک گندم نه تنها حمايتي به عمل نمي آيد، بلکه توليدکنندگان اين محصول در ايران در واقع به نوعي مشمول پرداخت ماليات مي شوند.

کليايي معتقد است با الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و کاهش به اصطلاح حمايت ها، در واقع ماليات پرداختي توليدکنندگان کاهش يافته و منجر به سودآوري بيشتر و احتمالاً افزايش توليد و کاهش واردات اين محصول مي شود.

همچنين در مورد تعرفه هاي گمرکي و سود بازرگاني محصولات کشاورزي، موافقتنامه دور «اروگوئه» بر 24 درصد کاهش در خلال 10 سال براي کشورهاي در حال توسعه تاکيد دارد که با توجه به نرخ متوسط تعرفه ها (حدود 25 درصد)، انجام اين کاهش چندان مشکل به نظر نمي رسد.

به علاوه در ارتباط با تبديل موارد غيرتعرفه اي به تعرفه نيز به شرط آنکه بتوان با محاسبات کارشناسي دقيق معادلات آن را به تعرفه هاي موجود اضافه کرد، مي توان نگراني ناشي از کاهش تعرفه ها را به ميزان قابل توجهي مرتفع کرد و نيز طبق موافقتنامه مذکور، مقررات کليه موانع غيرتعرفه اي حذف و طبق محاسباتي به معادل تعرفه اي تبديل و به تعرفه هاي موجود اضافه مي شود.

نتيجه اين بررسي نشان مي دهد همه محصولات کشاورزي مشمول موافقتنامه کشاورزي در سند نهايي دور «اروگوئه» در ايران داراي موانع غيرتعرفه اي هستند و ورود بسياري از محصولات کشاورزي ممنوع و بخش عمده اي منوط به ارائه مجوزهاي متعددي از وزارتخانه هاي مختلف بوده است.

نويسنده رساله بر اين باور است با توجه به اينکه در وضعيت فعلي سهم بالايي از تجارت جهاني در اختيار WTO است و مرتباً بر تعداد کشورهاي متقاضي عضويت در اين سازمان افزوده مي شود، عدم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني باعث خواهد شد ايران در صحنه تجارت جهاني در حاشيه قرار گيرد و اين مي تواند از نظر اقتصادي به زيان کشور تمام شود و اين امکان وجود دارد که سازمان مذکور در مواردي اقدام به اعمال محدوديت هاي تجارت براي کشورهاي غيرعضو کند و اينگونه کشورها را در تنگنا قرار دهد.

به نظر کليايي روند فعلي تسهيل مبادلات بين کشورهاي عضو سازمان WTO در واقع منجر به اين مي شود که مبادلات با کشورهاي غيرعضو از چنين تسهيلاتي برخوردار نباشد و اين امر به خودي خود مي تواند مانعي فراروي تجارت باشد و در نهايت منجر به انزواي تجاري اين کشورها شود.

وي در اين تحقيق نشان داده است که کاهش حمايت ها و تعرفه هاي محصولات کشاورزي در ايران نمي تواند چندان نگران کننده باشد. از طرف ديگر هرچند قسمتي از حمايت هاي موجود بايد کاهش يابد اما بخش بزرگي از انواع حمايت ها وجود دارند که الزامي به کاهش آنها نيست و مي توان اينگونه حمايت ها را حساب شده تر و سنجيده تر از گذشته ادامه داد.

در مورد ساير تعهدات هم معتقد است: براساس ملاحظاتي که در مورد کشورهاي جهان سوم در موافقتنامه دور «اروگوئه» صورت گرفته، اين کشورها ملزم به پذيرش تعهداتي که به نحوي با برنامه هاي توسعه ملي و مصالح داخلي اين کشورها مغاير باشد، نيستند.

قبول تعهدات ديگر منوط به موافقت ها براساس منافع ملي خودمان است. پس در مورد اينگونه تعهدات هم نگراني چنداني وجود ندارد.از نظر نويسنده رساله ورود به بازار جهاني باعث مي شود توليدکنندگان و صادرکنندگان کشور اهميت رقابت و تلاش براي بهبود کيفيت و حصول با بازدهي بالاتر را درک کرده و به آن عمل کنند.

اين رويارويي مي تواند به کشف مزيت هاي نسبي بالقوه بخش کشاورزي و تقويت آن منجر شود. اين در حالي است که در شرايط عدم وجود روابط تجاري و عدم وجود رقابت، توليدکنندگان داخلي قادر به ارتقاي سطح کمي و کيفي توليدات خود نخواهند بود و تلاش جدي براي دستيابي به وضعيت بهتر و برداشتن گامي فراتر از خود نشان نمي دهند.

به اين ترتيب همه ساله شکاف بين توليد داخلي و توليد خارجي افزايش مي يابد و موضع ما را در برابر رقباي خارجي ضعيف تر مي کند.

الحاق به سازمان تجارت جهاني و گام نهادن در جهت اين مهم، مي تواند به دور باطل فوق پايان دهد و تلاش و کوشش بيشتري را در مجموعه نظام توليدي و صادراتي کشور ايجاد کند.اما در مورد کالاي استراتژيک گندم يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که دخالت هاي دولت در بازار داخلي گندم به گونه اي گسترده اعمال مي شود.

در سال هاي اخير با افزايش خريد دولتي، گسترش يارانه نان، کنترل بازرگاني خارجي به صورت انحصار واردات گندم و ممنوعيت صادرات آن، نقش دولت فراگيرتر شده است.

هرچند در دوره مورد بررسي قيمت اسمي گندم افزايش يافته ولي به سبب افزايش سريع تر هزينه ها و نرخ بالاي تورم، قيمت واقعي گندم کاهش پيدا کرده است.

اين موضوع نشان مي دهد نرخ مبادله به ضرر گندم کاران کاهش يافته است. معيار نرخ حمايت اسمي که نشان دهنده ميزان حمايت دولت است، در دوره مورد بررسي نوسان هاي فراواني داشته که اين موضوع عدم انعطاف پذيري سياست قيمت گذاري گندم را در انطباق با شرايط متغير نشان مي دهد.

افزون بر اين، نرخ حمايت اسمي طي دوره مورد مطالعه منفي و نشان دهنده «عدم حمايت» از محصول گندم است.در ادامه نتايج اين تحقيق نشان مي دهد هرچند ضريب حمايت اسمي گندم همواره منفي بوده و نوسان هايي داشته ولي به طور کلي ميزان عدم حمايت کاهش يافته است.

به رغم افزايش توليد گندم مصرف گندم به سبب افزايش جمعيت و جايگزيني بيشتر نان به عنوان ماده غذايي ارزان قيمت و يارانه اي به جاي اقلام مواد غذايي گران شده در الگوي غذايي خانواده ها فزوني يافته است.

افزايش نيافتن توليد داخلي متناسب با افزايش تقاضا نيز سبب شده ميزان واردات گندم به ويژه در سال هاي پاياني دوره مورد مطالعه افزايش يابد.

واردات گندم با نرخ ارز يارانه اي نيز سبب شده واردات گندم ارزان به نظر برسد. اين امر زمينه تسهيل واردات گندم را فراهم کرده است. از آنجا که گندم به عنوان ماده اصلي غذايي در الگوي غذايي خانواده ها مطرح است، افزايش وابستگي به واردات خطري جدي براي امنيت غذايي جامعه به شمار مي رود.

در نهايت نويسنده رساله با در نظر گرفتن مسائل پيش گفته به لزوم بازنگري در سياست هاي موجود معتقد بوده و در اين زمينه با توجه به نتايج پژوهش حاضر پيشنهادهاي زير را ارائه مي کند.

  1. با توجه به گسترش دخالت هاي دولت در قيمت گذاري و بازار گندم، بازنگري در نقش دولت با هدف تبديل سياست هاي هدايت کننده و تسهيل کننده به جاي سياست هاي مداخله گرانه پيشنهاد مي شود.

  2. از آنجايي که تجربه گذشته نشان دهنده عدم انعطاف سياست قيمت گذاري و بازنگري در قيمت هاي متناسب با افزايش هزينه است، سياست قيمت گذاري گندم بايد به گونه اي تدوين شود که امکان انطباق با تغيير شرايط و بازنگري در قيمت هاي متناسب با افزايش هزينه توليد را داشته باشد.

  3. با توجه به اينکه يارانه نان از يک سو سبب افزايش تقاضا و ضايعات شده و از سوي ديگر بر انگيزه توليد اثر منفي داشته و موجب وابستگي بيشتر به واردات شده، بازنگري در سياست يارانه نان براي هدفمند کردن آن پيشنهاد مي شود.

  4. به منظور کاهش دخالت دولت در بازاريابي داخلي و واردات گندم پيشنهاد مي شود بخشي از عمليات دولت به تدريج به اتحاديه هاي تعاوني مرکب از توليدکنندگان گندم بخش خصوصي سپرده شود.حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است