Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 13029                                               
بررسي عوامل مهم موثر در توسعه صادرات خرما
پژوهش منبع
بررسي عوامل مهم موثر در توسعه صادرات خرما عنوان
نويسنده
1388/07/07 تاريخ

در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي در نظر گرفته شده به پارامترهايي نظيركيفيت و بسته بندي محصول، ايجاد مراكز اطلاع رساني، تبليغات برون مرزي، قيمت گذاري، سياستهاي حمايتي دولت وقوانين تجاري و مالي در زمينه صادرات توجه شده است

خلاصه
منابع ارسالي به سايت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

  • چكيده

تحقيق حاضر كوششي است در جهت بررسي عوامل مهم موثر جهت افزايش صادرات خرما مي باشد در اين پژوهش با توجه به فرضيه هاي در نظر گرفته شده به پارامترهايي نظيركيفيت وبسته بندي محصول، ايجاد مراكز اطلاع رساني،تبليغات برون مرزي،قيمت گذاري، سياستهاي حمايتي دولت وقوانين تجاري و مالي  در زمينه صادرات توجه شده است دراين پژوهش به ميزان صادرات و فروش شركتهاي صادركننده خرما درفاصله زماني سالهاي 1385 تا 1387 توجه شده است .

در تحقيق حاضر براساس روش توصيفي - پيمايشي، پس از تعيين فرضيه ‌هاي مورد نظر، جمع‌آوري اطلاعات در راستاي فرضيه‌ها و چارچوب نظري تحقيق انجام گرفت ، سپس در بخش پيمايشي تحقيق، 2پرسشنامه نهائي تدوين شد، كه پرسشنامه اول در بين 71 نفر از كارشناسان وزارت جهاد كشاورزي و پرسشنامه دوم بين 42 شركت صادركننده خرما بصورت تصادفي توزيع شد.

پس از جمع‌آوري و تلخيص داده‌ها، براساس آزمون آماري اسپيرمن با درصد خطاي 5 درصد، فرضيات مورد بررسي قرار گرفتند، كه در نتيجه5 فرضيه به تاييد رسيدند.

همچنين از آزمونt استفاده شد تا درجه اهميت هريك از پارامترهاي ذكرشده بالا را در توسعه صادرات از ديد كارشناسان جهاد كشاورزي(معاونت توليد گياهي و اداره نخيلات)و شركتهاي صادركننده خرما مشخص سازيم. هدف اين بود كه وضعيت شركتهاي صادركننده را بررسي كنيم و نقاط قوت وضعف هركدام از پارامترهاي موثر در توسعه صادرات را مشخص نماييم.

و زمينه را براي ارائه پيشنهادات مناسبي در جهت بهبود وضع موجود شركتها و در نتيجه دستبابي به ظرفيت بهينه صادرات خرما مهيا كنيم نتايج حاصله حاكي از اين بود كه از ديد كارشناسان سياستهاي ‌حمايتي دولت، ثبات قوانين تجاري و مالي، اعطاي تسهيلات و امتيازات لازم به صادركنندگان،مراكز اطلاع رساني،تبليغات تجاري مختلف،حمل ونقل مناسب، قيمت ،كيفيت مناسب محصول نقش بسزايي در توسعه صادرات داشته اند.

همچنين با توجه به وضعيت اين پارامترها در طي سالهاي اخيرمتوجه شديم كه پارامترهايي چون قيمت گذاري كيفيت ،بسته بندي مناسب،حمل ونقل وسياستهاي حمايتي دولت در توسعه صادرات موثر مي باشند

  • مقدمه

امروزه صادرات كالا يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي در كشورهاي پيشرفته ميباشد.

ايران بعنوان يك كشور در حال توسعه نمي تواند با تكيه بر اقتصاد تك محصولي و آسيب پذير نفت در اقتصاد و تجارت جهاني نقش مهمي را ايفا نمايد لذا براي توفيق در توسعه اقتصادي وبرقراري يك ارتباط منطقي و ارگانيك با تجارت خارجي و توسعه صادرات غير نفتي بايد سريعا اقتصاد خود را با تحولات جهاني هماهنگ و منطبق نمايد.

خرما يكي ار محصولات مهم و استراتژيك ايران مي باشد كه قدمت كشت ان به بيش از 4000 سال پيش مي رسد.ايران با دارا بودن شرايط مناسب براي كشت خرما، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زير كشت داراي مقام اول جهان، از نظر توليد و صادرات با دارا بودن5/16 درصد صادرات جهان، داراي مقام دوم ميباشد.

بر اساس گزارش وزارت بازرگاني، صادرات خرماي ايران در طي سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوري كه در اكثر سا لها داراي رشد منفي بوده است

مواردذيل از مهمترين مزيت هاي كشت و پرورش و توليد خرما بشمار مي رود:

خرما بعنوان ماده غذايي اصلي، انرژيك و سالم به ويژه در مناطق محروم و خرماخيز ميباشد، منجر به ايجاد اشتغال در مناطق جنوبي و مرزي كشور مي شود و به افزايش ضريب امنيت ملي در اين نواحي كمك مي كند،امكان توسعه سطح زير كشت و افزايش توليد به دليل وجود شرايط اقليمي مناسب و پتانسيلهاي بالقوه آب وخاك و از همه مهمتر امكان صادرات و ارزآوري، نقش اساسي در كويرزدايي و ايجاد فضاي سبز مطبوع و دلپذير دارد.

موقعيت خاص ايران از لحاظ جغرافيايي به عنوان پلي بين آسيا و اروپا و دسترسي به آبراهه هاي بين المللي وداشتن مناطق مستعد كشت و پرورش خرما آنرا بعنوان يكي از قطب هاب بالقوه توليد و صادرات خرما قرار داده است.

براي حفظ اين موقعيت لازم است كه مواردي چون كيفيت خرماي صادراتي ، وضعيت بازارهدف و تحولات آن، وضعيت كنوني بازاريابي ، روابط سياسي – اقتصادي در سطح بين المللي، قوانين و مقررات وبخشنامه ها، توجه زيادي نمود و با برطرف كردن  مشكلات موجود قدمهاي موثري در جهت دستيابي به بازارهاي موجود برداشت 

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيد    حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

سايت وزارت جهاد كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اتاق بازرگاني،‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران

 
http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Imp
 

بانک توسعه صادرات ايران

 
http://www.edbi.org/bank_introduction-corresponden
 

پايگاه اطلاع‌رساني حقوق‌دانان

 
http://www.hoghooghdanan.com/iran-codes/trade.htm
 

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان لرستان

 
http://www.lor-mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=3&
 

سازمان بازرگاني استان فارس

 
http://www.irtp.com/farsi/data.asp?address=laws/Ex
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/amar.asp
 

سايت اطلاع رساني تجارت استان كرمان

 
http://www.kermantejarat.com/farsi/transport.asp
 

شبكه نقطه تجارى ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=3
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=1
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/references/statistics/am
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

شركت بازرگاني دولتي ايران

 
http://www.gtcir.com/grain/epgd_doc/Essay/Commerci
 

صندوق ضمانت صادرات ايران

 
http://www.egfi.org/EGFI1/index.htm
 

كميته مطالعات حقوق تكنولوژي

 
http://www.tco.ir/law/Farsi/Regulation/Internal/kh
 

گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
http://www.irica.org
 
1 2


آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي

عملكرد صنايع كوچك (تجربه هندوستان)

الزامات سياست توسعه صادرات و امور نمايشگاهي

تأثير قيمت تضمينى بر صادرات محصولات كشاورزى

تأثير قيمت تضمينى برصادرات محصولات كشاورزى بخش دوم

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر كشور

گزارشي از سهم ‌0.1 درصدي دارو از كل صادرات

ايجاد 4 پايانه صادراتى براى دسترسى به بازارهاى همسايه

رينگ زنگ زده صادراتى

گزارش توسعه جهاني بانك جهاني

ميزگرد چالش‌هاي پيش روي صادرات

خريد و فروش محصول 3 هزار ساله ايران

جايگزيني انتقاد برانگيز جوايز صادراتي با سهام عدالت

گزارش تجارت خارجي کشور در 9 ماه نخست سال جاري

رشد 3/1 درصدي صادرات و 5/13 درصدي واردات ايران

افزايش صادرات پسته و گندم

نگاهي به فعاليت‌هاي بيمه معلم (سهامي عام)

بنگاه‌هاي كوچك قرباني توسعه صادرات صنعتي‌

تصويب سند استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي‌

1 2 3

صندوق ضمانت صادرات

 

قانون مقررات صادرات و واردات ايران

 

آيين‌نامه نحوه اعطاي اعتبارات به طرحهاي صادرات خدمات فني و مهندسي

 

تشريفات ورود و خروج کالا

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

نرخ صادراتي انواع پيچ و مهره خشكه آلن و شش گوشي

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

نرخ صادراتي انواع لوستر و قطعات مربوطه

 

نرخ صادراتي انواع بيسكويت - كيك و شكلات

 

نرخ صادراتي ناوداني گالوانيزه ماشين كاري شده (كراس ارم )

 

نرخ صادراتي انواع ماهيان خاوياري سريشم ماهي و كنسرو ماهي ازون برون

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص اصلاح برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

توضيح مركز توسعه صادرات ايران در خصوص قيمت هاي پايه صادراتي معتبر تا پايان فروردين ماه 1380

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

اصلاح عبارتي برخي از مواد آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات

 

مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد

 

مقررات صادرات و واردات كالا

 

نحوه صدور گواهي بهداشت براي محموله هاي صادراتي

 

بخشنامه نرخ صادراتي تجهيزات سردخانه‌هاي صنعتي

 

بخشنامه در خصوص كارخانجات توليدكننده روغن‌نباتي

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است