Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 5572                                               
بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي
پژوهش منبع
بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي عنوان
امير علم بيگي - عبدالمطلب رضائي - مرتضي اكبري نويسنده
1388/06/04 تاريخ

هدف كلي اين تحقيق بررسي رابطه عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي كارشناسان ترويج استان اصفهان مي باشد. روش تحقيق، پيمايشي و از نوع توصيفي همبستگي به منظور تعيين رابطه متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد.

خلاصه
نشريه دانش مديريت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

  • مقدمه

كارآفريني موضوع جديدي در علوم اجتماعي نيست. مفهوم كارآفريني در عرصه وسيعي از چشم اندازهاي علمي در رشته هاي مختلفي از روانشناسي گرفته تا اقتصاد بطور عميق مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مكالمات رايج، كارآفريني را با شروع كسب و كار جديد مرتبط مي دانند، اما اين كاربرد براي واژه‌اي كه از تاريخ غني و معاني بسيار مهمي برخوردار بوده، بسيار ضعيف است.

واژه كارآفرين در قرن هفدهم و هجدهم از اقتصاد فرانسه وارد شده است. در فرانسه اين واژه به معناي فردي است كه مسئوليت انجام يك فعاليت يا پروژه بسيار مهمي را بر عهده مي گيرد.

به طور روشن تر، كاربرد اين واژه زماني است كه بخواهيم افراد ريسك پذير را شناسايي كنيم، افرادي كه از طريق پيدا كردن راههاي بهتر و جديدتر براي انجام كارها، موجب پيشرفت اقتصادي مي شوند (پرداختچي،1384). نرخ فزاينده تغييرات و تحولات در حوزه هاي علمي، اقتصادي و اجتماعي از عمده ترين ويژگي هاي عصر حاضر است.

ساز مان هاي امروزي با تحولات و تهديد هاي گسترده روبرو شده اند كه بقاي آنها را با خطر مواجه نموده است. با مرور ويژگي‌ها و برنامه هاي سازمان هاي موفق در طي دو دهه گذشته به اين نكته مي رسيم كه موتور حركت چنين سازمان هايي كارآفريني مي باشد، مفهومي كه راجع به آن مطالب زيادي نوشته شده و ابعاد مختلفي از آن مورد بررسي واقع شده است (ذبيحي و همكاران،1385).

در قرن بيست و يكم، شاهد اين امر هستيم كه اقتصاد كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه با نيروي حيات آفرين كارآفريني بار ديگر از نو زنده شده است.

شايان ذكر است كه كارآفريني همان نيرويي است كه اول بار هم خود موتور محرك اقتصاد اين كشورها بوده، امروز نيز با چهره اي نو، در ميان ركود جهاني اقتصاد، جان تازه اي در آن مي‌دمد (دهقان پور فراشاه،1381).

امروز جوامع و سازمان هايي مي توانند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و شتاباني داشته باشند كه با ايجاد بستر هاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كنند تا با استفاده از اين پتانسيل ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت نمايند (آقا زاده،1383).

شومپيتر معتقد است كه كارآفريني يك فعاليت فيزيكي نيست و هر محيط اجتماعي مي تواند با روش خاص خود به كارآفريني بپردازد. لذا يك سازمان مي تواند محيطي را فراهم نمايد كه در آن همه اعضاء بتوانند در انجام امور كارآفرينانه مشاركت نمايند(حسن مرادي،1385).

همراه با ابداع واژه كارآفريني سازماني توسط "گينفورد پينكات" در سال 1985 انواع مدل هاي ايجاد كارآفريني در سازمان و تبديل سازمانها به سازمانهاي كارآفرينانه ارائه گرديد.

كارآفرين سازماني، فردي است كه در يك سازمان بزرگ همانند يك فرد كارآفرين عمل نموده و به معرفي و توليد محصولات، خدمات و فرآيند هاي جديد مي پردازد و به اين ترتيب موجب رشد و سود دهي سازمان مي شوند(كورن وال و همكاران،1990).

كارآفريني سازماني گرايشي است كه سازمان را درگير فعاليت‌هايي مي كند تا بتواند به طور موفقيت آميز فرصت ها را شناسايي كرده و بر روي آن سرمايه گذاري كند.

كارآفريني سازماني همچنين سازمانها را قادر مي سازد تا از طريق وارد شدن به بازار توليد يا خدمات كسب و كار جديدي را راه اندازي كنند(پرداختچي،1384).

 لطفا براي دريافت متن كامل تحقيق كليك كنيد    حركت به چپ
حركت به راست


آيا رتبه‌بندي كاركنان به نفع سازمان است؟

 

آثار گردشگري بر اشتغال

 

توسعه كارآفريني اجتماعي؛ آسيب‌ها، عوامل مؤثر و راهكارها

 

نقش عوامل فرهنگي در گرايش به كارآفريني

 

دستورالعمل اعتمادسازي در كسب وكار

 

كارآفريني اجتماعي : الگوها و مفاهيم

 

مفهوم شناسي كارآفريني اجتماعي و مروري بر ابعاد و عوامل موثر بر آن

 

توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

دورنماي تحقق كارآفريني اجتماعي سازماني با نگاهي به مسئوليت اجتماعي شركت ها بر مبناي شبكه هاي نسل بعد

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

عوامل نهادي تاثيرگذار بر پيدايش فعاليت‌هاي كارآفرينانه‌ي اجتماعي

 

صنعت گردشگري و سهل انگاري

 

بررسي ارتباط ميان حمايت از مالكيت شخصي با كارآفريني

 

بررسي رابطه سرمايه اجتماعي بر كارآفريني اجتماعي

 

كارآفريني اجتماعي: چگونه بنگاه‌هاي اجتماعي سودآور شدند؟

 

مطالعه ي موانع كارآفريني در ورزش كشور

 

چگونه شركت خود را براي رشد بلندمدت آماده كنيد

 

عوامل اجتماعي موثر بركارآفريني

 

كارآفريني فرهنگي

 

هم افزايي بنگاه‌هاي خرد و متوسط چگونه؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

بررسي اقتصادي زمينه‌هاي ايجاد كسب و كار در صنعت گل و گياهان زينتي (مطالعه موردي استان قم)

 

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني

 

مدل چند محصولي مديريت موجودي توسط فروشنده با محدوديت سفارش هم‌زمان

 

ارائه‌ي مدلي براي ارزش‌گذاري دانش

 

تجربيات برخي كشورها در ارزيابي محيط كسب و كار

 

دولت و هرم وارونه اشتغال

 

بسته پيشنهادي براي افزايش توليد و اشتغال

 

تحقق كار شايسته مهمترين بخش برنامه حوزه اشتغالزايي است

 

واكاوي مشكل دانشكده‌هاي كسب‌و‌كار‌ در تدريس كارآفريني - كارآفريني از ديدگاه آكادمي

 

تعاريف مفاهيم واژه‌هاي مرتبط با بازاركار

 

فهرست اولويت‌ها و طرح‌هاي پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1390

 

بررسي عوامل موثر بر سنجش و بهبود فضاي كسب و كار در ايران

 

كاهش هزينه‌هاي اوليه و رشد كارآفريني مهم‌ترين نتايج دوركاري

 

شاخص هاي استاندارد و جهاني كارآفريني در كشور

 

شاخص فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشور

 

طرح ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار

 

بررسي عوامل موثر بر فرآيند كارآفريني مستقل

 

بررسي عوامل مرتبط با كارآفريني و عملكرد شغلي

 

بررسي پتانسيل کارآفريني اجتماعي

 

مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد كارآفرين و غيركارآفرين

 
1 2

بازشدن قفل اشتغال با كليد وب

 

24 اقدام فوري در بازار كار/ طراحي بسته‌هاي جديد اشتغالي

 

تيم توليدمحتوا چطور به هدف نزديك مي‌شود يك سناريوي تمام‌عيار براي يك استارت‌آپ

 

چند نكته مهم و در عين حال كم‌هزينه در تبليغات

 

وقتي انگيزه كافي براي كسب و كار نداريم چه كنيم

 

بوم مدل كسب و كار چيست؟

 

اين طرح فارغ التحصيلان بيكار را جذب مي‌كند

 

هشدار بانك جهاني درباره بحران اشتغال

 

سرمايه‌گذاران به دنبال چه كارآفريناني هستند؟

 

افزايش شمار بيكاران به 75 ميليون نفر

 

قبل از شروع يك كسب‌وكار به نداي درون خود گوش دهيد

 

فرهنگ و مديريت جهادي، بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتي

 

قاچاق و محيط كسب‌و‌كار

 

مشاغل سنتي در پشت ويترين خاطره‌ها

 

هشدار درباره موج جديد تقاضا براي كار

 

16 دستور ويژه روحاني درباره اشتغال

 

مهارت، كليد كار آفريني در اقتصاد مقاومتي

 

بهترين و بدترين نكات در مورد كارآفرين بودن

 

راهنماي ايجاد شركت ها و موسسات دانش بنيان

 

جزئيات پرداخت تسهيلات‌ ضمانتي به دانش آموختگان كشاورزي

 
1 2 3 4 5


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است