صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 8468                                               
نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادي
مقاله منبع
نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادي عنوان
محمدرضا عادلي مسبب کودهي نويسنده
1387/03/13 تاريخ

بي‌شک اجراي برنامه‌هاي توسعه نيازمند بکارگيري نيروي آموزش ديده و افراد متخصص و تحصيل کرده است و نيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد و با توان بستگي دارد و نقش آموزش و پرورش در اين ميان، کشف اين استعدادها و نيز بارور نمودن آنها است.

خلاصه
‌توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بدون ترديد مي توان گفت يکي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند که تکامل اين بخش است که موجب تکامل ساير بخشها مي گردد.

رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( کاروسرمايه) به بهبود کيفيت نيروي کار ، پيشرفت فني درتکنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع و نهايتا به آموزش وپروش نيز بستگي دارد.

بي شک اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بکارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل کرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي داردونقش آموزش وپرورش دراين ميان ، کشف اين استعداد ها ونيز بارورنمودن آنها است.

آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه کشور فراهم مي اورد والبته روشن است که آموزش نيروهاي متخصص ورزيده ، نياز به کادر آموزشي مجرب واستادان کارآمد دارد. لذا نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق وبا کفايت به امر آموزش ، نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد.

بنا براين آموزش وپرورش باعث شکوفائي استعدادها وارتقاء کيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش کيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود.

آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخشهاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود . درحاليکه ساير بخشهاي اقتصادي غالبا با رکود ورونق مواجه مي شوند. بنابراين آموزش وپرورش بدليل برخورداري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام رکود اقتصادي وبيکاري ، نيروي کار را جذب کرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.

رمز موفقيت انقلاب صنعتي درکشورهاي غربي ، درايجاد مراکز تحقيقاتي وپژوهشي است. اکثر دستاوردهاي علمي وتکنولوژي ، حاصل کار محققان وپژوهشگران مي باشد.

کار تحقيق وپژوهش نيز به عهده دانشگاهها وساير مراکز تحقيقاتي است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است که کادر تحقيقاتي وپژوهشي را آموزش وتحويل اين مراکز مي دهدوبدليل نتايج درخشان مراکز تحقيقاتي ، بودجه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي دراکثر کشورها رشد فزاينده اي دارد.

سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يک سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست .

چراکه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي کند.زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند که اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانائي نيروي کار آنها مي شود.

به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارتها و تخصصهائي که کسب کرده اند درسطح بالاتري قرارگيرد و نتيجتا ازسطح زندگي بهتري برخوردار شوند .

بنابراين قابل درک است که آموزش وپرورش مي تواند به عنوان ابزار ووسيله اي مناسب جهت سياستهاي توزيع مجدد درآمدها به کار رود .

يعني مي تواند دررابطه با مسئله اي کمک کننده باشد که معمولا به عنوان يکي از مشکلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فکري درافراد سبب افزايش توانائي انتخاب بهتر ، افزايش توانائي ابداع ونوآوري و... مي گردد. وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و... مي شود.

تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا که آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود که اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد.

توضيح بيشتر اينکه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فکري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند ، ازاين رو کوته بيني هاي اجتماعي ازبين خواهد رفت ويا براي مثال مسئله رشد جمعيت يکي از موانع ومشکلات اساسي در رشد اقتصادي درکشورهاي درحال توسعه است که مي بايست کنترل شود .

کنترل جمعيت درکوتاه مدت وبا طراحي سياستهاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد وبه علاوه موفقيت اين سياستها به فرهنگ طرز فکر افراد جامعه بستگي دارد .

بنابراين ، مهار رشد جمعيت دربلندمدت آنهم ازطريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امکانپذير است. بدين معناکه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسائلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدين درتربيت کودکان و... به آن چنان تغيير کند که نهايتا زندگي بهتر را درداشتن بچه کمتر دريابند وخود معتقد به کنترل جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد.

بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيکي ومادي است . حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلکه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت کسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و... ، ازافزايش چشمگيري برخوردار است.حركت به چپ
حركت به راست


توسعه‌ي فرهنگ كارآفريني در مطبوعات ايران

 

مراكز رشد كليد ارتقا توانمندي هاي نوآوري بنگاه هاي نوين فناوري بنيان

 

براي توانمندسازي ايرانيان به سازمان سه ضلعي نيازمنديم

 

وقتي‌كه تكنولوژي، اشتغال را مي‌بلعد

 

ضرورت ايجاد اشتغال در ايران

 

وضعيت اشتغال معلولان

 

چالش‌هاي بيکاري و پارادوکس توسعه گردشگري

 

اشتغال در صنعت خودرو، اما و اگرها

 

ضرورت توسعه آموزش هاي فني بر اساس نياز بازاركار

 

توسعه اشتغال و كارآفريني روستايي با استفاده از خوشه هاي تعاوني

 

ضرورت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي

 

توسعه پايدار روستايي؛ شرطي براي توسعه‌يافتگي

 

ضرورت ايجاد نظام ملي نوآوري در علوم انساني

 

اشتغال دانش آموختگان حقوق، چالشها و راهكارها

 

نگرش سيستمي در توسعه پايدار روستايي

 

مسأله اشتغال و چالش هاي علوم انساني

 

اشتغال، توليد و توسعه روستايي

 

علوم انساني عامل اشتغال و محروم از شغل

 

گسست رابطه تقاضاي بازاركار از تقاضاي اجتماعي

 

چالش‌هاي اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
1 2 3 4 5 6 7

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/../mits/WebNashrSystems/plan
 

مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران

 
http://www.istta.ir
 

مسافران

 
http://www.mosaferan.com/21/27.htm
 

موسسه كار و تامين اجتماعي

 
http://www.lssi.ir/pages/en/mj/49-6.pdf
 

انديشگاه شريف

 
http://www.sharifthinktank.com/HTML/UNESCO_Approac
 

نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح هاي عمراني- نيمه ي اول 1392

 

برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

 

تحليل كسب و كار در صنعت نرم افزار ايران

 

طرح كسب و كار

 

تحليل اثر تعاونيهاي كشاورزي بر ايجاد اشتغال كاربرد رهيافت رگرسيون خطي فازي و تجربيات جهاني در كاهش فقر (مطالعه موردي شهرستان گچساران)

 

تحليل اثر تعاونيهاي كشاورزي بر ايجاد اشتغال كاربرد رهيافت رگرسيون خطي فازي و تجربيات جهاني در كاهش فقر (مطالعه موردي شهرستان گچساران)

 

نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني نيمه دوم سال 1389

 

خوشه هاي كار در خانه هاي ايراني

 

بررسي وضعيت رشته كتابداري و اطلاع‌رساني در نظام آموزش عالي كشور از ديدگاه اعضاء هيئت علمي

 

وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته مديريت‌ خدمات ‌بهداشتي- درماني

 

بررسي وضعيت اشتغال دانش‌آموختگان رشته بهداشت محيط سراسر كشور طي سال‌هاي 82-75

 

نظرات مديران اجرايي نسبت به اشتغال دانش آموختگان كشاورزي

 

وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته‌هاي كشاورزي

 

رابطه بين حداقل دستمزد، بيكاري و بهره‌وري كار

 

بررسي عوامل موثر بر بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه

 

بررسي اشتغال مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي

 

عوامل موثر بر ميزان اشتغالزايي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك در ايران

 

توقعات بازاركار به منظور ارتقاي بهره‌وري فارغ‌التحصيلان

 

شناسايي عوامل مؤثر بر سهم اشتغال در بخش خدمات

 

ارزيابي عوامل موثر بر رشد اشتغال در اتحاديه‌ها

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است