Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 6122                                               
قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)
قانون منبع
قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه) عنوان
نويسنده
1386/08/28 تاريخ

قوانين استفاده از صندوق ذخيره ارزي - قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)

خلاصه
مركز تجارت الكترونيك ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

پيرو قرارداد مشاركت مدني شماره .............................. مورخ .................... تنظيمي دفترخانه اسناد رسمي شماره ................... بين امضا كنندگان ذيل:

الف:

بانك ............... به نشاني: ................................. در اين قرارداد "بانك" ناميده مي‌شود از يك طرف.

ب: شركت .................................... (سهامي خاص)

ج: ..................................................

د:............................. كه مشخصات آنان در آخر اين قرارداد قيد گرديده است و از اين پس در اين قرارداد به ترتيب "شركت" و "متعهدين" و "راهن" ناميده مي‌شوند از طرف ديگر قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده 1

بانك مبلغ ................ ...... يورو / دلار (............................ يورو/ دلار)، به صورت نقد معادل ................ درصد سرمايه شركت مدني را در اين مرحله به عنوان سهم‌الشركه خود به منظور ................................ ........... كه از اين پس در اين قرارداد "طرح صنعتي مصوب" ناميده مي‌شود در اختيار شركت قرارداد و شركت نيز معادل ............ درصد سرمايه شركت مدني را به صورت نقد به عنوان سهم‌الشركه خود جهت مشاركت با بانك تخصيص داد.

تبصره 1

كل اموال موضوع مشاركت مدني در اختيار شركت قرار گرفت و شركت اقرار و اعتراف به وصول سهم‌الشركه بانك نمود مضافاً متعهد گرديد كه وجه حاصله از مشاركت را با رعايت مقررات مندرج در اين قرارداد و با نظارت بانك مورد استفاده قرار دهد. شركت حق ندارد از مبلغ مذكور به منظور ديگري جز آنچه در اين ماده منظور گرديد استفاده نمايد.

ماده 2

بانك و شركت كل مبلغ سهم‌الشركه موضوع قرارداد حاضر را به حساب مخصوص كه به همين منظور نزد بانك افتتاح شده است واريز نمودند. استفاده از وجوه حساب ياد شده دفعتاً و يا تدريجاً با رعايت شرايط اين قرارداد موكول به تأئيد كتبي بانك در هر مورد خواهد بود.

تبصره 1
كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر نيز بايد به اين حساب واريز شود.

تبصره 2
در صورت تخلف شركت از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفاي هر گونه تعهدات ديگر وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر، بانك مي‌‌تواند حساب مزبور را مسدود نموده، از وجوه موجود در حساب ياد شده، تمام و يا هر قسمت از سهم‌الشركه خود و سود و خسارات و زيانهاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري كه به نفع بانك بايد منظور گردد را حسب محاسبه و به تشخيص خود برداشت نمايد. شركت حق هر گونه اعتراض در اين مورد را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 3
اداره شركت مدني با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاري طبق صلاحديد بانك و تا زماني كه بانك تعيين كند بدون حق دريافت هر گونه وجه از قبيل حق‌الزحمه و دستمزد و غيره به عهده شركت مي‌باشد و شركت به موجب همين قرارداد حق مطالبه و دريافت اينگونه وجوه را از خود سلب و ساقط نمود. بانك مي‌تواند با صلاحديد خود و در هر موقع كه لازم بداند اداره شركت مدني را خود عهده‌دار شود. در اين صورت شركت مكلف و متعهد به قبول و پذيرش تصميمات و اقداماتي كه بانك در مقام اداره شركت انجام مي‌دهد خواهد بود.

ماده 4
الف: مدت اين قرارداد از تاريخ امضاي قرارداد حاضر تا پايان ....... مي‌باشد.

ب: در هر زمان قبل از خاتمه مدت، بانك حق فسخ اين قرارداد يا تمديد مدت فوق را به صرف اعلام كتبي به شركت خواهد داشت.

پ: چنانچه در اثر اقدامات مستقيم يا غير مستقيم شركت اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده و يا نشده باشد معادل تمام و يا قسمتي از سهم‌الشركه بانك تلف و ناقص شود شركت نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به بانك پرداخت نمايد. همچنين در صورتي كه طي دوره مشاركت در اثر تقصير و يا هر گونه تخلف شركت بنا به تشخيص بانك زياني متوجه شركت مدني گردد شركت زيان وارده سهمي بانك را نيز از مال خود بايد جبران كند.

ماده 5

شركت موظف است در تمام مدت اين قرارداد امور و فعاليتهاي خود را طبق اصول صنعتي و مالي و فني و تجاري و محاسباتي اداره نموده و كارشناسان و متخصصين لايق و مجرب استخدام كند و نيز بايد كارخانه و ماشين‌آلات و وسايل متعلقه به خود طبق دستورات كمپاني سازنده و با در نظر گرفتن ميزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگهداري نموده و كليه قوانين و مقررات و اصول لازم را در امور مربوط به عمليات و كاركنان رعايت نمايد. بانك حق خواهد داشت رأساً يا به وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي‌نمايد در هر موقع از ساعات كار و بدون اخطار قبلي عمليات شركت را مورد بازديد و رسيدگي قرار دهد شركت تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك قرار دهد و راهنماييها و توصيه‌هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد. بانك مي‌تواند نماينده و يا ناظر دائمي در مجامع عمومي و هيئت مديره شركت داشته باشد و همچنين امضاي اوراق و اسناد تجارتي و قراردادهاي شركت همواره نيازمند امضاي نماينده و يا ناظر مذكور باشد و شركت مكلف است موجبات تحقق اين امور را از هر لحاظ فراهم نمايد. در صورتي كه انجام امور ياده شده به هر علت متعذز گردد بانك در هر زمان حق دارد بنا به تشخيص خود قرارداد حاضر را فسخ نمايد.

ماده 6

بانك به نسبت مشاركت در سود حاصله شركت مدني سهيم خواهد بود و شركت تعهد نمود سود متعلقه سهمي بانك را طبق محاسبه و در پايان هر سال مالي شركت و نيز در پايان مشاركت و يا در هر زماني كه بانك به وي اعلام نمايد بلافاصله به بانك بپردازد.

تبصره:

شركت اطلاع خود را از تمامي مفاد صورتجلسه مورخ 8/8/1380 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي كه در اجراي ماده 8 آيين‌نامه اجرايي ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و دستورالعمل اجرايي شماره 5521 مورخ 26/12/1380 مديريت كل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري و نيز بخشنامه شماره 1049/60 مورخ 5/6/1381 اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اعلام داشت و ضمن عقد صلح مذكور در ماده 28 قرارداد حاضر و نيز ضمن عقد خارج لازم به بانك اختيار تام و تمام داد كه سود سهم‌الشركه خود را در دوره مشاركت و بازپرداخت بر اساس نسبت پيش‌بيني شده در قرارداد با لحاظ نرخها و ضوابط مقرر توسط هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه، اعمال و دريافت نمايد. محاسبات بانك براي شركت لازم‌الاجرا بوده و شركت حق هر گونه اعتراضي را در اين رابطه از خود سلب و ساقط نمود. نرخ سود محاسباتي تسهيلات حاضر لايبور شش ماهه ارز مربوط به اضافه 2 درصد خواهد بود.

لايبور Libor نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه در بازار بين‌المللي لندن مي‌باشد.

ماده 7

شركت متعهد گرديد كه به هيچ‌وجه مازاد بر ميزان سرمايه شركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد و براي هر گونه تعهد جديد حتي تعهدات خارج از موضوع مشاركت قرارداد حاضر و همچنين هر گونه توسعه در مستحدثات طرح اجازه كتبي و قبلي بانك را كسب نمايد.

ماده 8

عزل و نصب كارمندان و كارگران و تأمين كادر فني شركت و تعيين حقوق، دستمزد و حق بيمه آنان و به طور كلي انجام فعاليتهاي تجاري موضوع قرارداد حاضر در كليه امور جاري شركت و شركت مدني به عهده شركت مي‌باشد، ليكن اين امر مانع نظارت بانك به شرح مذكور در اين قرارداد نخواهد بود.

ماده 9
شركت قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مشاركت با بانك با هيچ شخص حقيقي و حقوقي ديگري هيچ‌گونه مشاركت اعم از مدني و غيره ننمايد.

ماده 10
شركت تعهد نمود كليه طرحها و نقشه‌ها و مشخصات تفصيلي طرح مشاركت مدني موضوع قرارداد حاضر را كه چگونگي آنها از هر جهت براي طرفين قرارداد معلوم است، عيناً به موقع اجرا گذارد به نحوي كه طرح از اول ..................... مورد بهره‌برداري قرار گرفته باشد.

ماده 11
شركت حق ندارد بدون موافقت بانك هيچ‌گونه حقي از حقوق خود را در مورد اموال غير نقدي شركت مدني و نيز داراييهاي متعلق به خود به هر صورت كه باشد جزئاً يا كلاً يا عيناً يا منفعتاً (اعم از اين كه به صورت بيع و رهن و اجاره و صلح و وكالت و غيره باشد) به ديگري واگذار نمايد.

ماده 12
شركت تعهد نمود كه اموال فعلي و بعدي خود و نيز كليه اموال موضوع مشاركت مدني را بلافاصله پس از امضاي قرارداد حاضر همه ساله به مدت و به مبلغي كه مورد موافقت بانك باشد در برابر آتش‌سوزي و انفجار و ساير خطراتي كه بانك معين كند به نفع بانك بيمه نمايد و بيمه‌نامه را بلافاصله به بانك تسليم كند. در صورت انجام بيمه قبل از امضاي قرارداد حاضر بيمه‌نامه را بايد ظرف مدت پانزده روز به نام بانك انتقال يابد و نيز پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه مدارك تجديد بيمه را به بانك ارائه دهد. همچنين شركت مكلف است ماشين‌آلات و لوازم مربوطه را هنگام حمل نيز به ترتيب مذكور در اين ماده بيمه نمايد. در صورتي كه شركت تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك مي‌تواند به هر مبلغي كه مقتضي بداند اقدام به بيمه با تجديد يا انتقال آن به نفع خود بنمايد و شركت مكلف است به محض مطالبه بانك هزينه بيمه يا تجديد آن را فوراً به بانك بپردازد.

تبصره 1
بانك هزينه بيمه را در مورد اموال موضوع مشاركت به نسبت سهم‌الشركه خود به عنوان هزينه‌هاي شركت مدني تقبل خواهد نمود.

تبصره2
در صورت توجه به هر گونه خسارت به اموال بيمه شده شركت بايد مراتب را فوراً به بيمه‌گر و بانك اطلاع دهد و بدون تصويب بانك اقدام به تعميرات كلي يا تجديد ساختمان و يا نوسازي و مرمت اموال خسارت ديده ننمايد.

ماده 13
در صورتي كه شركت از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه‌ها و صورتحسابهاي شركت و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و فني خود داده مطابق با حقيقت نبوده است بانك مي‌تواند كليه مطالبات اعم از اصل و سود متعلقه و هر گونه هزينه و كليه خسارات وارده را طبق اسناد و دفاتر مربوطه رأساً و بنا به تشخيص خود تقويم و حال نموده و از طريق صدور اجرائيه و يا هر اقدام قانوني ديگر مطالبه و وصول نمايد.

ماده 14
دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير و مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تفسير و محاسبه بانك براي شركت الزام‌آور است و از نظر صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد (اعم از سهم‌الشركه و سود متعلقه و زيان وارده و ساير هزينه‌ها) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت و دادگستري و ساير مراجع ذي‌صلاح كافي مي‌باشد.

ماده 15
شركت مكلف است از تاريخ عقد قرارداد، هر شش ماه يك بار، متوالياً چگونگي اقدامات مربوط به طرح مصوب موضوع مشاركت مدني را كتباً براي بانك گزارش نمايد. همچنين شركت تعهد نمود ترازنامه مصوب مجمع عمومي خود را كه بايد حاوي كليه اطلاعات مربوط به مشاركت بانك باشد، همه ساله در پايان سال مالي به بانك تسليم نمايد. همچنين شركت قبول و تعهد نمود كه در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به چگونگي وضع و پيشرفت شركت، مدتي را از شركت مطالبه نمايد، شركت بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده 16
شركت تعهد نمود كليه عمليات گشايش اعتبار اسنادي يا بروات وصولي (ارزي و ريالي) مربوط به دوره يا دوران مشاركت را توسط بانك انجام دهد.

ماده 17
شركت تعهد نمود بلافاصله پس از انعقاد قرارداد حاضر و قبل از هر گونه استفاده از تسهيلات اعطايي بانك مستمراً سيستم حسابداري صحيحي كه مبين وضع واقعي مالي خود و شركت مدني بوده و مورد قبول بانك باشد برقرار نمايد. همچنين شركت تعهد نمود حسابها و دفاتر وي تا زمان تصفيه مشاركت مدني و نيز تا پايان مدت بازپرداخت اقساط مربوط به فروش اقساطي سهم‌الشركه كه بانك هر ساله به وسيله يكي از مؤسسات حسابرسي مستقل كه مورد تأئيد بانك باشد يا رسيدگي گردد. شركت موظف است در پايان هر دوره مالي يك نسخه از گزارش حسابرسي را به بانك ارائه نمايد.

ماده 18
شركت تعهد نمود مبلغي كه به عنوان سهم‌الشركه از طرف بانك در اختيار وي قرار گرفته است را منحصراً و با نظارت بانك به مصرف اجراي موضوع مشاركت قرارداد حاضر برساند.

ماده 19
شركت قبول و تعهد نمود كه توسعه تأسيسات متعلق به وي موكول به اجازه قبلي و كتبي بانك بوده و همچنين پرداخت سود سهام وي با رعايت مقررات قانون تجارت با كسب اجازه قبلي و كتبي بانك صورت گيرد.

ماده 20
شركت تعهد نمود كه از اموال شركت مدني به نحو احسن محافظت نموده و فعاليت توليدي و تجاري خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هيچ يك از امور فوق تعدي و يا تفريط ننمايد. در صورتي كه شركت در انجام هر يك از تعهدات مذكور در فوق تقصير نمايد، مسئول پرداخت خسارات ناشي از اعمال خود مي‌باشد. احراز قصور و يا تقصير و به طور كلي تعدي و يا تفريط شركت و همچنين ميزان خسارات وارده به تشخيص بانك مي‌باشد و شركت حق هر گونه ايراد و اعتراض را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 21
در صورت انحلال و يا ورشكستگي شركت قبل از انقضاي مدت اين قرارداد، قرارداد فسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت مبلغ سهم‌الشركه و سود متلعقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و چه به صورت ساير داراييها برداشت و يا تأمين نموده و از شركت خارج نمايد. بديهي است بانك مي‌تواند در صورت اقتضا، با قائم‌مقام قانوني شركت، قرارداد مشاركت را تجديد نمايد.

ماده 22
شركت ضمن عقد خارج لازم قبول و موافقت نمود و متعهد گرديد كه در پايان مدت مشاركت مدني با ابقاي كليه شرايط و مندرجات قرارداد حاضر نسبت به خريد تدريجي سهم‌الشركه بانك (در طرح مصوب كه به اجرا درآمده) به قيمت تمام شده در ............... بخش، طبق تاريخهاي بازپرداخت مندرج در ذيل اقدام نمايد.

1- تاريخ قسط اول:....................................... 2- تاريخ قسط دوم: ................................
3- تاريخ قسط سوم:........................................ 4- تاريخ قسط چهارم: .............................
5- تاريخ قسط پنجم:...................................... 6- تاريخ قسط ششم: ...............................
7- تاريخ قسط هفتم:..................................... 8- تاريخ قسط هشتم: ...............................
9- تاريخ قسط نهم:..................................... 10- تاريخ قسط دهم: ...............................

تبصره 1
بازپرداخت بهاي سهم‌الشركه بانك با همان ارز موضوع مشاركت صورت خواهد گرفت.

تبصره 2
سود دوران قرارداد حاضر طبق نرخ Libor اعلام شده از طرف بانك مركزي (در طول مشاركت و بازپرداخت) مورد تعديل قرار گرفته و اقساط بازپرداخت بر اين اساس اصلاح خواهد گرديد و مراتب به شركت به نشاني مندرج در اين قرارداد ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3
جدول فوق متضمن تاريخ بازپرداخت هر يك از اقساط خريد مقرره است و قسط خريد مقرر با لحاظ مراتب مندرج در مواد قبل عبارت است از قيمت آن بخش از سهم‌الشركه طبق تشخيص، محاسبه و ارزيابي آن توسط بانك كه قبل از سررسيد بازپرداخت به شركت اعلام خواهد گرديد و شركت متعهد است در سررسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد.

تبصره 4
شركت قبول و موافقت نمود چنانچه به هر دليلي از اجراي تعهدات مندرج در اين ماده خودداري نمايد بانك حق دارد حسب تشخيص خود و با اختيارات حاصل از ماده 23 قرارداد حاضر نسبت به وصول مطالبات و خسارات متعلق به شرح مرقوم در ماده (23) از محل وثايق، تضمينات و يا از طريق هر اقدام قانوني ديگر مطالبات خود را استيفا نمايد. مبادرت بانك به هر يك از اقدامات قانوني موجب اسقاط حق بانك در مورد افراز و مطالبه عين سهم‌الشركه حاصل و ناشي از امر مشاركت نخواهد بود.

تبصره 5
در اجراي مفاد اين ماده شركت براي مدت بيست و پنج سال وكالت بلاعزل با حق توكيل غير و با سلب حق ضم امين و وكيل به بانك تفويض نمود تا بانك بتواند عندالاقتضا و بنا به تشخيص خود سهم‌الشركه خود را با شرايط فوق و براي هر مدتي كه خود صلاح بداند به صورت اقساطي به شركت به فروش رسانده، وكالتاً از طرف شركت تشريفات انجام معامله اقساطي را انجام داده، كليه اموال وي را در ازاي مطالبات خود ناشي از اين قرارداد نزد خود توثيق نموده و هر گونه قرارداد و سند را به امضا برساند. اعطاي وكالت موضوع اين ماده به بانك، مسقط تعهدات شركت نخواهد بود.

ماده 23
در صورتي كه به علت هر گونه تقصير يا تخلف يا قصور شركت بهره‌برداري از موضوع مشاركت مدني به موقع انجام نشود و يا دستيابي به حداكثر ظرفيت بهره‌برداري موضوع مشاركت طبق پيش‌بيني‌‌هاي انجام شده ميسر نگردد، همچنين در صورت عدم پرداخت مطالبات بانك در مواعدي كه شركت مكلف به پرداخت آن گرديده است يا خواهد گرديد و نيز در صورت هر گونه تخلف شركت از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد و يا هر گونه قرارداد ديگري كه وي با بانك دارد، بنا به تشخيص بانك، بانك مي‌تواند هر گونه مطالبات خود را رأساً تقويم و حال نمايد.

در اين صورت از تاريخ تخلف تا تاريخ تسويه‌حساب كامل با شركت مبلغي به ذمه شركت تعلق خواهد گرفت. از اين رو شركت با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد، علاوه بر پرداخت سهم‌الشركه و سود بانك ناشي از اين قرارداد تا تاريخ تخلف، مبلغي معادل (بالاترين نرخ لايبر ارز قرارداد حاضر به علاوه 3 درصد در سال از تاريخ تخلف تا روز وصول مطالبات نسبت به مانده بدهي براي هر سال (نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد) به عنوان خسارت به بانك پرداخت نمايد، روز پرداخت نيز جزء مدت تأخير محسوب خواهد شد. به همين منظور شركت ضمن قرارداد حاضر و عقد خارج لازم و عقد صلح مندرج در ماده .... اين قرارداد به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار دارد كه از تاريخ تخلف تا تاريخ تصفيه كامل مطالبات بانك، بانك معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجوه شركت نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي شركت تملك نمايد. اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات قانوني و اجرايي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد. بانك ملزم به قبول پرداختهاي جزئي شركت نمي‌باشد.

تبصره
Libor (لايبور، نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه در بازار لندن مي‌باشد) كه شركت و متعهدين و راهن اطلاع كامل و كافي از كميت و كيفيت آن دارند.

ماده 24
شركت موافقت نمود پس از سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد حاضر نسبت به مانده استفاده نشده تسهيلات ارزي حاضر هزينه تعهد به ميزان يك هشتم درصد در سال تعلق گرفته و متعهد گرديد كه هر شش ماه يك بار با محاسبه و اعلام بانك پرداخت نمايد.

ماده 25
شركت شرط ترك فسخ اين قرارداد را تا زمان تسويه كامل آن از جانب خود پذيرفت و متعهد به رعايت آن گرديد مضافاً شركت حق رجوع از تعهدات خود تحت هر عنوان را سلب و ساقط نمود.

ماده 26
شركت قبول و تعهد نمود كه سهم‌الشركه بانك موضوع ماده اول اين قرارداد را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در همان ماده به مصرف برساند.

ماده 27
شركت متعهد و ملتزم گرديد اعتبارات اسنادي جهت خريد ماشين‌آلات موضوع قرارداد حاضر را در اين بانك گشايش نمايد.

ماده 28
شركت قبول و تعهد نمود كه كليه هزينه‌هاي احتمالي موضوع مشاركت به استثناي هزينه‌هاي اصلي خريد، انبارداري، حق بيمه، حمل و نقل و هزينه بانكي را از اموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه‌هاي احتمالي مزبور را به بانك صلح نمود. مضافاً شركت ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده 29
شركت به موجب قرارداد حاضر قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دليل نقصان و يا خسارتي بر اصل سرمايه پرداختي بانك موضوع اين قرارداد وارد آيد آن را به هر ميزان كه بانك تقويم و تعيين كند از اموال خود مجاناً‌ به بانك پرداخت نمايد صرف اظهار بانك در مورد نقصان و يا خسارات وارده به اصل سرمايه معتبر بوده و ضمن عقد صلح مذكور در ماده 28 اين قرارداد شركت حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب نمود.

ماده 30
شركت با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك به طور غيرقابل برگشت به بانك حق و اختيار داد كه بانك وجوه لازم جهت وصول اصل و خسارات وارده، هر گونه كارمزد و غيره و جبران كسر و نقصان و خسارات وارده بر وثايق بانك را از هر يك از حسابهاي موجود در اموال و اسناد وي نزد خود برداشت نمايد.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=law
 

بخشنامه بودجه سال 98 ابلاغ شد/ حفظ ثبات اقتصادي و مهار تورم

 

بررسي لايحه بودجه سال 1396 كل كشور بازار كار و اشتغال

 

لايحه بودجه سال 1396

 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 -1394)

 

بررسي قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان

 

طرح هاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي ساماندهي مي شوند

 

تكاليف 21 دستگاه براي ايجاد 2.5 ميليون شغل

 

كار شايسته؛ گامي ارزشمند براي تحقق اشتغال كامل

 

اشتغال در برنامه پنجم توسعه

 

قوانين و مقررات مربوط به اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران

 

واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به موسسات غيردولتي

 

جزئيات پيش‌نويس قانون بهبود فضاي كسب و كار

 

آيين‌نامه نظام اقساطى واگذارى و نحوه دريافت بهاى حقوق قابل واگذاري

 

جزئيات قانون اصل 44

 

متن كامل قانون مطبوعات

 

سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري

 

ماده (60) اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه

 

قرارداد مشاركت مدني (ارزي ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه)

 

واگذاري سهام ترجيحي به كارگران وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

ضوابط اجرايي واگذاري سهام ترجيحي به كاركنان

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است