صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 3703                                               
الگوهاي سرمايه گذاري
گزارش منبع
الگوهاي سرمايه گذاري عنوان
ترجمه: ف.م. هاشمي نويسنده
1387/06/18 تاريخ

از دهه 1950 تاکنون از صندوق هاي سرمايه گذاري به عنوان ابزاري براي خريد دارايي و هزينه سازي مازاد ارز خارجي استفاده مي شده است.

خلاصه
روزنامه سرمايه شماره 827 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

از دهه 1950 تاکنون از صندوق هاي سرمايه گذاري به عنوان ابزاري براي خريد دارايي و هزينه سازي مازاد ارز خارجي استفاده مي شده است.

نخست سنگاپور و نروژ و سپس کويت براي خلاصي خود از مازاد ارز و رفع نگراني نسبت به کاهش ارزش اندوخته هاي ارزي خويش دست به تاسيس اين صندوق ها زدند. بانک هاي مرکزي، وجود اين صندوق ها را به عنوان ابزاري احتياطي براي تثبيت ارزش پول تحمل مي کنند.

در گذشته حساب جاري کشورهاي حوزه خليج فارس از مازادي هنگفت برخوردار بود و اين کشورها ديون خارجي چنداني نيز نداشتند. در مارس 2007 امارات متحده عربي و عربستان سعودي اولين و سومين رده را در جمع مهم ترين کشورهاي داراي صندوق سرمايه گذاري در جهان اشغال کردند ضمن اينکه کويت نيز در رتبه ششم قرار گرفت.

به علت افزايش سريع بهاي نفت اکنون صندوق هاي سرمايه گذاري به ابزار اصلي فعاليت اقتصادي در کويت، قطر و امارات متحده عربي تبديل شده اند اما از آنجايي که اين صندوق ها در مرز ميان بخش خصوصي و عمومي حرکت مي کنند کشورهاي غربي از آن بيم دارند که افزايش سرمايه گذاري آنها در غرب به کسب مواضع کليدي در صنايع و کمپاني هاي غربي منجر شده و پيامدهاي امنيتي گسترده اي براي جهان غرب به دنبال داشته باشد.

  • سود سرشار نفتي

از سال 2003 تاکنون کشورهاي نفت خيز درآمد کلاني را از محل افزايش ناگهاني بهاي نفت کسب کرده اند.با افزايش بهاي نفت از بشکه اي 69/27 دلار در سال 2003 به بشکه اي 79 دلار در سال 2006 بر توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي بيش از 130 ميليارد دلار افزوده شد.

سهم توليد ناخالص داخلي امارات متحده عربي از اين افزايش بيش از 80 ميليارد دلار بود. اين درآمد هنگفت نقدينگي سرشاري را روانه بازار خليج فارس کرد که کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس (بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي) بيش از ديگر کشورهاي منطقه از آن بهره مند شدند،اين درآمد فرصت هاي غيرقابل انتظاري را براي سرمايه گذاري در منطقه فراهم آورد.

رونق بازار نفت در عين حال از نسبت ديون کشورهاي منطقه به توليد ناخالص داخلي آنها کاست. در سال 2004 اين نسبت براي کل منطقه 4/44 درصد بود اما در پايان سال 2007 به حدود 16 درصد کاهش پيدا کرده است.

ذخاير ارزي کشورهاي منطقه نيز طي اين دوره از 4/57 ميليارد دلار به بيش از يکصد ميليارد دلار رسيد. تنها طي سه سال اين دوره درآمد سرانه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس از 14251 به 22222 دلار افزايش يافت.

اين ارقام ميانگيني مربوط به کشورهاي مزبور است و 70 هزار دلار مربوط به قطر (سومين کشور جهان به لحاظ درآمد سرانه پس از لوکزامبورگ و نروژ) و 42 هزار دلار مربوط به امارات متحده عربي را در دو سوي اين طيف شامل مي شود.

اکنون اعتماد مصرف کنندگان منطقه به بازار در حد اعلاي خود طي سال هاي اخير قرار دارد و سطح هزينه ها در کويت، عربستان سعودي، قطر و امارات متحده عربي به سرعت در حال صعود است.

چين و اميرنشين هاي حاشيه خليج فارس (به استثناي کويت) در حال حاضر به سرعت بر حجم اندوخته هاي ارزي خود مي افزايند و اين با وجود کاهش شديد ارزش دلار است. در سيستم بازاري محضي که اروپا و ژاپن براي نرخ ارز خود در نظر گرفته اند انباشت هرگونه ارز به کاهش ارزش ذخاير منجر خواهد شد.

افزايش تصنعي نرخ ارز بر ارزش سرمايه ارزي صندوق هاي سرمايه گذاري که به پول محلي بيان مي شود، مي افزايد. مثلاً به دنبال کاهش ارزش دلار بر ارزش يوآن چين افزوده شده است.سرمايه گذاري کشورهاي خليج فارس در خارج از منطقه با دو هدف عمده انجام مي گيرد؛ کسب دارايي و مستغلات و خريد سهم در کمپاني هاي مالي و صنعتي پربازده غرب.

روزنامه «الشرق الاوسط» که داراي گرايشات پان عربيستي است، مي نويسد کشورهاي خليج فارس طي سال هاي 2004 تا 2007 بيش از 140 ميليارد دلار در خارج از منطقه سرمايه گذاري کرده اند.

اين سرمايه گذاري ها برخي از اميرنشين هاي خليج فارس را به بازيگر کليدي در عرصه مالي جهان تبديل کرده است.

شرکت سرمايه گذاري ابوظبي اکنون بزرگ ترين شرکت سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شود. دارايي هاي اين شرکت از مرز 875 ميليارد دلار فراتر رفته است. دارايي برخي صندوق هاي عربستان سعودي نيز بالغ بر 300 ميليارد دلار است.

شرکت سرمايه گذاري ماوراء بحار کويت که خود متشکل از صندوق دولتي «جنرال رزرو» (1960) و «نسل هاي آينده» (1976) است روي هم 213 ميليارد دلار دارايي در اختيار دارد.

دارايي صندوق هاي سرمايه گذاري قطر نيز که در خارج از منطقه فعاليت مي کنند، در پايان سال 2006 بالغ بر 40 ميليارد دلار بوده است بازوي سرمايه گذاري صندوق هاي قطر «دلتاتو» نام دارد که هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان حضور فعال دارد.

سرمايه صندوق هاي فوق بر روي هم از 5/2 تريليون دلار نيز فراتر مي رود. به نوشته روزنامه سعودي «الاقتصاديه» مجموع دارايي صندوق هاي سرمايه گذاري کشورهاي حاشيه خليج فارس بالغ بر يک پنجم کل دارايي بانک هاي مرکزي اين کشورها - حدود 3/5 تريليون دلار- برآورد مي شود.

به اين ترتيب مجموع سرمايه تحت اختيار بنگاه هاي سرمايه گذاري جهان تا سال 2015 احتمالاً به 12 تريليون دلار - مي رسد که اين افزايش ناشي از ترقي بهاي نفت و افزايش ارزش دارايي هاست.

«دويچه بانک» برآورد کرده است که ارزش خالص دارايي هاي خارجي تحت اختيار کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس طي چهار سال اخير سه برابر شده و از 5/472 ميليارد دلار در سال 2004 به بيش از يک تريليون دلار در سال 2007 رسيده است.

تنها دارايي 25 صندوق سرمايه گذاري جهان بالغ بر 3/2 تريليون دلار است که از مجموع سرمايه تحت اختيار صندوق هاي تامين سرمايه جهان (فراتر مي رود. براساس برخي برآوردها مجموع دارايي شرکت هاي سرمايه گذاري منطقه خليج فارس تا سال 2015 به پنج تا شش تريليون دلار مي رسد.

اگر شرکت هاي چيني، روسي و کره اي را نيز وارد محاسبه کنيم در اين صورت مجموع دارايي اين شرکت ها از مرز 12 تريليون دلار نيز مي گذرد که برابر با توليد ناخالص داخلي آمريکا است.

با افزايش سريع حجم نقدينگي، شرکت هاي سرمايه گذاري منطقه ديگر تمايلي به سرمايه گذاري بر روي دارايي هايي که سود ثابت دارند (مانند اوراق قرضه خزانه داري آمريکا) نشان نمي دهند. بسياري از اين شرکت ها اکنون به توصيه يک شرکت مشاوره بين المللي به صندوق سرمايه گذاري کويت در سال 2005 عمل مي کنند.

براساس اين توصيه «بايد اختصاص سرمايه به مقولات سنتي دارايي (مانند اوراق قرضه) کاهش يابد و بر سرمايه اختصاص يافته به مقولات غيرسنتي نفتي دارايي (دارايي هاي خصوصي، مستغلات و سرمايه گذاري هاي جايگزين) افزوده شود.»

به اين ترتيب سرمايه کشورهاي منطقه خليج فارس به جاي هدايت به سوي اقتصادهاي راکدي چون ايالات متحده، انگليس و آلمان به سوي اقتصادهايي سرازير مي شود که به سرعت در راه رشد اقتصادي گام بر مي دارند (چين، هند، کره جنوبي، ترکيه و...) رئيس صندوق سرمايه گذاري کويت از خود مي پرسد: «چرا وقتي امکان سرمايه گذاري در اقتصادهايي که با نرخ هشت درصد رشد مي کنند وجود دارد، در اقتصاد هايي که با نرخ دو درصد رشد مي کنند، سرمايه گذاري کنيم؟»

به تصوير روشن تر،از سرمايه گذاري هاي خارجي کشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس به دست مي آيد:«دوبي» که فاقد ذخاير نفت و گاز قابل ملاحظه است، اکنون به يک قدرت بزرگ سرمايه گذار تبديل شده است.

اين اميرنشين موفق شده سيستم بانکي و صنعت توريسم خود را بر استانداردهاي ممتاز بين المللي منطبق سازد و در بازار مستغلات خويش را به روي سرمايه خارجي بگشايد.

«دوبي» اکنون به قبله آمال ثروتمندان ايراني و هندي تبديل شده است. فضاي حاکم بر تجارت و کسب وکار «دوبي» براي سرمايه گذاران خارجي جذاب است و آنها تلاش مي کنند جاي پايي براي خود در اين بازار پيدا کرده و حداقل، دفتري در دوبي برپا کنند.

هم اکنون شرکت هاي بزرگ فعال در عرصه فناوري اطلاعات، بانک هاي سرمايه گذاري و موسسات رسانه اي در دوبي حضور دارند و مقامات اين اميرنشين انتظار دارند که حجم معاملات مالي در بازار اين اميرنشين از 6/3 ميليارد دلار در سال 2006 به 15 ميليارد دلار در سال 2015 برسد شرکت سرمايه گذاري «استثمار» در آگوست 2007، فروشگاه هاي زنجيره اي «بارنيه» را به قيمت 3/942 ميليون دلار خريد. شرکت Dubai world بخشي از سهام شرکت «ميراژ» را به قيمت پنج ميليارد دلار خريد.

اخيراً دولت دوبي پيشنهاد خريد فرودگاه بين المللي «اکلند» در نيوزيلند را به قيمت سه ميليارد دلار مطرح کرد اما شهرداري «اکلند» که مالک 20 درصد از سهام اين فرودگاه است از فروش آن به سرمايه گذار خارجي امتناع ورزيد.

در حال حاضر، دوبي تلاش مي کند تا شرکت هاي موفق دنيا چون «OMX» و «شرکت کارگزاري بورس نورديک» را خريداري کند. 2/3 درصد از سهام شرکت EADS که سازنده هواپيماهاي ايرباس است، متعلق به امارات متحده عربي است. 2/2 درصد از سهام دويچه بانک نيز در اختيار امير دوبي است.

شرکت بين المللي سرمايه گذاري نفت (IPIC) که يکي از بزرگ ترين شرکت هاي سرمايه گذاري ابوظبي محسوب مي شود با پرداخت 775 ميليون دلار توانسته است 85/20 درصد از سهام شرکت نفتي Japan ,s Cosmo oil را خريداري کند و به بزرگ ترين سهامدار در چهارمين پالايشگاه بزرگ ژاپن تبديل شود.

«کمپاني توسعه مبادله» که بازوي قدرتمند اميرنشين دوبي در سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود، توانسته است با پرداخت 35/1 ميليارد دلار 5/7 درصد از سهام «گروه کارلايل» را خريداري کند.

شرکت سرمايه گذاري کويت، سرمايه گذاري هاي کلاني را در شرکت هاي «دايملر-بنز» و بريتيش پتروليوم انجام داده و مستغلات زيادي را به شکل ساختمان هاي دفتري و اداري در انگليس، آمريکا، اروپا و چين خريداري کرده است.

اخيراً دولت کويت اختصاص 10 درصد از عوايد نفتي اين کشور به «صندوق سرمايه گذاري نسل هاي آينده» را تصويب کرد. رئيس شرکت سرمايه گذاري کويت گفته است که اين شرکت در سرمايه گذاري هاي خود از الگوي «بنياد سرمايه گذاري دانشگاه ييل آمريکا» تبعيت مي کند.

قطر نيز اخيراً شرکت «چلسي باراکز» را به قيمت 85/1 ميليارد دلار از وزارت دفاع انگليس خريد. شرکت «قطر تله کوم» که يک شرکت دولتي است نيز با پرداخت 7/3 ميليارد دلار حدود 51 درصد از سهام «شرکت ملي مخابرات سيار کويت» را خريداري کرده است. اين شرکت اکنون فعاليت گسترده اي را در عراق، عربستان سعودي و الجزاير دنبال مي کند.

بزرگ ترين پيشنهاد معامله اي که تاکنون شرکت هاي سرمايه گذاري قطر مطرح کرده اند، خريد «فروشگاه هاي زنجيره اي سنسبوري» به قيمت 23 ميليارد دلار بود که البته با مخالفت فروشنده روبه رو شد.

در حال حاضر مقامات قطر و دوبي سرگرم مذاکره براي خريد سهام NASDAQ,OMX و بورس لندن هستند.ثروت امراي قطر و دوبي تقريباً مشابه است و دارايي هاي عمومي در اين دو اميرنشين متعلق به افراد وابسته به خاندان حکومتي است.

به نوشته روزنامه «فايننشال تايمز» ردپاي «شيخ محمد راشد آل مکتوم» امير دوبي را مي توان در تمامي دارايي ها و معاملات عمده اين اميرنشين به وضوح ديد.

بزرگ ترين گروه مالي دوبي که 20 درصد از سهام بورس دوبي را نيز در اختيار دارد و متعلق به خاندان امير دوبي است خود متشکل از دو شرکت غول پيکر DFM (بازار مالي دوبي) و DIFX (بازار بين المللي مبادله مالي دوبي) است.

در آگوست 2007، امير دوبي پيشنهاد کرد که با پرداخت پنج ميليارد دلار اکثر سهام شرکت emaar properties را که بزرگ ترين شرکت فعال دوبي در عرصه زمين و مستغلات است خريداري کند اما شرکت مزبور اين پيشنهاد را رد کرد.

هر از چند گاهي ده ها معامله از اين دست در دوبي و ديگر اميرنشين هاي خليج فارس انجام مي شود که فقط خبر معدودي از آنها منتشر مي شود. اخيراً خاندان «آل مکتوم»، شرکت سرمايه گذاري بين المللي دوبي» را که يک شاخه فرعي از شرکت سوني ژاپن است به قيمت 5/1 ميليارد دلار خريد و از اين طريق سه درصد از سهام کمپاني سوني را در اختيار گرفت.

اگرچه اميرنشين هاي خليج فارس هميشه از کاهش درآمدهاي نفتي خود مي نالند اما هيچ آمار و ارقام موثقي از ميزان اين درآمد و نحوه توزيع آن ميان جامعه و شاهزادگان عرب منتشر نمي شود.

  • نگراني هاي غرب

«لاري سامرز» وزير اسبق خزانه داري آمريکا، نگراني غرب را از موسسات سرمايه گذاري عرب چنين بيان مي کند: «سيستم سرمايه داري، متکي به سهامداراني است که حداکثر تلاش خود را براي افزايش ارزش سهام خود به کار مي گيرند.

اما، آنجايي که دولت ها نقش سهامدار ايفا مي کنند، ورق برمي گردد زيرا دولت انگيزه اقتصادي کافي براي اين کار را ندارد و فقط به دنبال جذب تکنولوژي و افزايش نفوذ خود است.»دولت هاي غربي از آن نگرانند که سرمايه خارجي بتواند بر دارايي هاي استراتژيک غرب نيز دست بيندازد.

بنگاه هاي بزرگ صنعتي، بانک ها و کمپاني هاي مجهز به تکنولوژي فوق پيشرفته، از جمله دارايي هايي است که براي غرب از اهميت استراتژيک برخوردار است. به عنوان مثال، براي واشنگتن ميان تلاش عربستان سعودي براي خريد سهام شرکت پلاستيک جنرال الکتريک و تلاش اين کشور براي خريد واحد توليدکننده موتور هواپيماي اين شرکت، تفاوت وجود دارد.

برخي از سرمايه گذاري هايي که تاکنون کشورهاي نفت خيز در غرب انجام داده اند دولت هاي غربي را نسبت به اهداف سياسي نهفته در وراي اين سرمايه گذاري ها بدبين ساخته است.

نخستين مخالفت عمده با سرمايه گذاري هاي عربي در غرب، تلاش شرکت Dubai world party براي خريد امتياز اداره شش بندر بزرگ شرقي آمريکا از يک شرکت انگليسي بود. ملاحظات مربوط به امنيت ملي موجب شد که کنگره آمريکا مانع انجام اين معامله شود.

مقامات نيوزيلند و سوئد نيز بارها نگراني خود را از سرمايه گذاري کشورهاي نفت خيز در غرب ابراز کرده اند. آنچه به اين نگراني دامن مي زند پيشنهاد دوبي براي خريد فرودگاه بين المللي اوکلند در نيوزيلند و خريد سهام بورس omx سوئد است اگرچه مقامات دوبي پيشنهاد خريد فرودگاه را پس گرفتند اما همچنان بر خريد سهام بورس omx پافشاري مي کنند.

اخيراً ابوظبي با پرداخت 5/7 ميليارد دلار  9/4 درصد از سهام citigroup بزرگ ترين بانک آمريکا را خريداري کرد. شرکت دولتي سرمايه گذاري ابوظبي اکنون يکي از سهامداران بزرگ citigroup محسوب مي شود.

بخشي از سهام اين بانک نيز متعلق به شاهزاده وليدبن طلال از خاندان حاکم سعودي است.وقتي به صنايع حساس مي رسيم، با همه شرکت هاي خارجي يکسان برخورد نمي شود .

نگراني اصلي غرب از سرمايه گذاري کشورهاي حوزه خليج فارس در ممالک غربي، حول دو مساله عمده دور مي زند: اول اينکه سرمايه گذاري هاي مزبور تا چه حد دست دولت هاي نفت خيز را در توليد و قيمت گذاري نفت بازمي گذارد و دوم آنکه سرمايه گذاري هاي مزبور تا چه حد مي تواند پوششي براي تامين مالي فعاليت هاي غيرقانوني قرار گيرد و امنيت کشورهاي غربي را به خطر بيندازد؟ شرکت هاي سرمايه گذاري عرب، در پي آن هستند که حداکثر سود را با حداقل ريسک از سرمايه گذاري هاي خود در غرب کسب کنند بنابراين نگراني دوم کشورهاي غربي بي مورد به نظر مي رسد.

از اين گذشته، به نظر نمي رسد که کشورهاي نفت خيز مايل باشند دست به اقدامي بزنند که احتمال مسدود کردن دارايي هاي آنها را در غرب تقويت کند.

دولت آمريکا پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر قانون شماره 1977 را از تصويب کنگره گذراند که دست دولت را براي مجازات اقتصادي کشورهاي حامي تروريسم بازمي گذارد. از اين گذشته، کشورهاي نفت خيز نيازي به اين مخفي کاري ها ندارند زيرا افراد ثروتمند فراواني در اين کشورها وجود دارند که علناً از تروريسم و افراطي گري حمايت مي کنند.حركت به چپ
حركت به راست


مدلسازي يكپارچه عوامل مؤثر بر شكست كارآفرينان و پيامدهاي مالي،اجتماعي و رواني آن

 

ارايه الگوي آموزش مهارت محور جهت توسعه كارآفريني رسانه اي

 

مفهوم‌پردازي كنش كارآفرينانه

 

واكاوي استراتژي‌هاي بازگشت در كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط فناورانه

 

تحليل مدل رفتاري كسب و كارهاي نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتري

 

ارائه چارچوبي به منظور شبكه سازي بازاريابي كارآفرينانه در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ....

 

تحليل تاب ‏آوري كسب و كارهاي روستايي

 

تأثير قابليت جذب، سرماية اجتماعي و قابليت مديريتي بر عملكرد كسب‌وكارهاي فرانچايزي

 

شناسايي مختصات تفكر استراتژيك كارآفرينانه

 

واكاوي مولفه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كارآفريني روستايي

 

ارزيابي و رتبه‌بندي معيارهاي دانشگاه كارآفرين

 

تاثير دانش پيشين بر تشخيص فرصت‌هاي كارآفرينانه

 

شناسايي شايستگي هاي عمومي عاملين توسعه ..

 

الگوي ساختاري ظرفيت جذب دانش و نوآوري در شركتهاي دانش بنيان

 

تأثير سرمايه اجتماعي خريدار / فروشنده بر عملكرد نوآوري با بكارگيري توسعه دانش مشتري و تعهد به نوآوري

 

آزمون مدل ساختاري فرهنگ سازماني و فرايند مديريت دانش با عملكرد سازماني

 

بررسي رابطه بين مديريت دانش و انتقال اثربخش فناوري

 

بررسي تأثير نوآوري بازاريابي بر استراتژي رقابتي كسب‌وكار

 

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت، نوآوري، تحمل ابهام، خودكارآمدي، عزت نفس و خودشكوفايي با جهت گيري كارآفريني

 

طراحي مدل تجاري سازي يافته هاي پژوهشي دانشگاهي

 
1 2 3

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

پايگاه اطلاع‌رساني اقتصاد ايران

 
http://www.ieicenter.com/Statistics/show.asp?id=es
 

شهر الكترونيك مشهد

 
http://www.e-mashhad.ir/index.php?module=ContentEx
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/index.php?page=gozaresh
 

مركز اطلاعات و مدارك علمي كشاورزي

 
http://amar.maj.ir/Portal/Home/Default.aspx?Catego
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

 
http://www.idro.org/persian/tolid_amar.asp
 

مرکز خدمات سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي

 
http://aze.mimt.gov.ir/index.php
 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است