صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 1773                                               
اندازه‌گيري بازگشت سرمايه‌گذاري در مديريت دانش
مقاله منبع
اندازه‌گيري بازگشت سرمايه‌گذاري در مديريت دانش عنوان
حجت‌الله مهرياري نويسنده
1386/07/24 تاريخ

هر شركت يا سازماني در تجارت كنوني دنيا مي‌تواند از اجرا و محقق كردن پروژه‌ها با زمينهء مديريت دانش، منتفع شود.

خلاصه
روزنامه سرمايه مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

هر شركت يا سازماني در تجارت كنوني دنيا مي‌تواند از اجرا و محقق كردن پروژه‌ها با زمينهء مديريت دانش، منتفع شود. چنين پروژه‌هايي مي‌توانند با افزايش بهره‌وري كاركنان، كاهش هزينه‌هاي توليد و نيروي كار، بهبود كيفيت محصول توليدي، مزاياي زيادي براي سازمان ايجاد كنند. اين طور به نظر مي‌رسد كه تعدادي از شركت‌ها فعلا در زمينهء دانش سرمايه‌گذاري زيادي نكرده‌اند و تعدادي كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند از نظر زمان و هزينه حجم زيادي تخصيص نداده‌اند. يك نظام كارآي مديريت دانش، مي‌تواند براي شركت در تحقق نيازهايش مزيت رقابتي ايجاد كند به همين دليل، پروژه‌هاي مبتني بر مديريت دانش، اولويت زيادي دارند. بعضي از مديران به اين امر واقفند اما تعدادي ديگر از هزينه كردن در اين موارد اكراه دارند چون نسبت به شيوه‌هاي سنجش و محاسبهء دقيق هزينه‌ها و منافع مديريت دانش آگاهي لازم را ندارند. بدون وجود توانايي اندازه‌گيري و سنجش، مدير نمي‌تواند تعهدي در مورد پروژهء دانش‌محور بپذيرد چون دربارهء موفقيت، شكست يا ايجاد زيان براي شركت، ديد مشخصي ندارد. در حقيقت تعيين و اندازه‌گيري ميزان بازگشت سرمايه در پروژه‌هاي دانش‌محور چندان دشوار نيست.

هزينه‌هاي سعي و تلاش براي استقرار و كاربرد مديريت دانش، نسبتا مشخص است; هزينه‌ها شامل هزينهء سخت‌افزار، هزينهء نرم‌افزار و آموزش است كه البته محدود به اين موارد هم نمي‌شود.

منافع را هم مي‌توان با ترفند مناسبي محاسبه كرد، زيرا بعضي منافع نامشهود و بخشي از منافع مشهود است ولي به فوريت آشكار نمي‌شود. بنابراين موضوع اصلي و مهم در محاسبهء بازگشت سرمايهء يك شركت يا سازمان، اندازه‌گيري و سنجش منافع پنهان و نامشهود است كه مقالهء حاضر به آن مي‌پردازد.
 

  • سنجش بازگشت سرمايه و تغيير رفتار

شرايط نوين تجاري و فضاي متغير كنوني و تحول، نياز به تغيير رفتار سازماني دارد. در تعدادي شركت‌ها در همان اوايل پياده‌سازي سيستم مديريت دانش، به دليل آن كه مباني، شالودهء مناسب و بستر لازم براي تغيير رفتار آماده نشده بود، استقرار كامل سيستم مديريت دانش با شكست مواجه شده است.

استفاده از كامپيوتر، نمابر، اسكنر و به كارگيري شبكهء داخلي كامپيوتري و بهره‌گيري از اينترنت، پست الكترونيك، نرم‌افزارهاي مختلف و كاربرد فرآيندهاي گوناگون اداري، بازرگاني و فني، مديران سازمان‌ها و شركت‌ها را متقاعد كرده است كه در رفتار سازماني كاركنان بايد تغيير اساسي صورت گيرد.

اين تغيير رفتار و هماهنگي با اهداف سازماني محقق نمي‌شود مگر اين كه كاركنان سازمان به تدريج متوجه شوند كه استقرار مديريت دانش، موجب بهبود عملكرد خود كاركنان و توسعه و تكامل فرآيندها و روش‌ها شده و در نهايت نرخ بازگشت سرمايه را افزايش خواهد داد. بنابراين مديريت سازمان‌ها و شركت‌ها بايد بتوانند به طريق مناسب نتايج عمده و نرخ بازگشت سرمايه را محاسبه و به صورت ملموس ارايه دهند.

  • هزينه

اولين قدم در تعيين ميزان بازگشت سرمايه در پروژهء دانش محور، مشخص كردن هزينه‌هاست. در ظاهر اين امر به صورت گول زننده‌اي ساده به نظر مي‌رسد اما در اجراي پروژهء دانش محور هزينه‌هايي پرداخت مي‌شود كه ماهيت آن براي مديراني كه تجربهء كارهاي مشابه را نداشته‌اند، كاملا روشن نيست. بديهي است وقتي پروژه‌اي آغاز مي‌شود هزينه‌هاي ابتياع هر نوع نرم‌افزار پرداخت مي‌شود.

اين نوع نرم‌افزارها مي‌توانند مجاني، با هزينهء مختصر يا پرداخت مقادير معتنابهي وجه باشد. به علاوه، هر نوع پرداخت بابت فرضيات يا زيربناهاي فني جديد براي نرم‌افزار نيز بايد در هزينه‌ها منظور شود. ساير هزينه‌ها چندان روشن و مشخص نيستند، اين نوع هزينه‌ها شامل، هزينهء آموزش كاركنان، تشويق و وادار كردن كاركنان به كاربرد سيستم مديريت دانش، هزينهء نيروي كار انتخابي براي كاربرد سيستم مديريت دانش به جاي كاربرد ساير نظام‌ها هستند.

بيش‌تر هزينه‌هاي نيروي كار به سرعت تبديل به منافع مي‌شود، ولي اين نوع هزينه‌ها بايد به عنوان هزينه‌هاي پروژهء مديريت دانش منظور شود تا هزينه‌هاي پروژه به دقت و صحت قابل اندازه‌گيري يا پيش‌بيني باشد. انواع اين‌گونه هزينه‌ها به شرح زير هستند:

  • نرم‌افزار

اولين و ساده‌ترين هزينه‌اي كه مي‌توان شناسايي كرد، هزينهء تهيهء نرم‌افزاري است كه در راه‌اندازي و عملكرد سيستم مديريت دانش كاربرد دارد. براي تعدادي از شركت‌ها، ايجاد يك نظام مديريتي دانش پايه‌اي و امكانات مختصر، كفايت مي‌كند كه اين نظام ممكن است هزينه‌اي نداشته يا با هزينهء كمي قابل تامين باشد.

يك سيستم بنيادي مديريت دانش ممكن است از پست الكترونيك  (E-mail) ، خدمات شبكهء اينترنتي  (Web services)  شبكهء داخلي اينترنتي  (interanet) ، خبرنامه، سيستم استفاده از فايل‌هاي مشترك كامپيوتري يا بانك‌هاي اطلاعاتي متمركز استفاده كند. براي اغلب بخش‌هاي شركت به هر حال اين موضوع، موجب انتقال دانش به‌وجود آمده در شركت خواهد شد و وسيلهء تبادل آن‌ها پست الكترونيك، ابزارهاي تبادل پيام يا موتورهاي جست‌وجوي اينترنت مانند گوگل  (Google)  و نظاير آن است.

اگر شركتي بخواهد يك سيستم تركيبي و منسجم مديريت دانش داشته باشد آن‌گاه ممكن است كه اين‌گونه ابزارها و نرم‌افزارهاي عمومي و كلي، براي تحقق اهداف شركت كفايت نكند. در اين حالت، اگر شركت بخواهد در زمينهء ايجاد سيستم كامل مديريت دانش كه دربرگيرندهء تمامي وظايف و عملكردهاي شركت باشد، لازم است هزينهء زيادي بابت اين امر بپردازد.

هزينهء چنين سيستم جامعي نسبتا زياد است ولي احتمال دارد در صورتي كه اين سيستم حالتي كاربرپسند داشته و وضعيت رقابت ناپسند بين كاركنان به وجود نياورد موجب شود كه همهء كاربرها از آن استفاده كنند.

  • سخت‌افزار

در مورد هزينه‌هاي سخت‌افزار، شركت بايد هزينه‌هاي دستگاه‌ها و لوازم بنيادي زيربنايي كه براي پشتيباني از پروژه‌ها و عملكردها مورد نياز است تشخيص دهد. سخت‌افزار تدارك شده حسب درخواست متقاضي ممكن است در يك واحد مستقل باشد يا احتمال دارد بخواهد با سيستم سخت‌افزاري موجود ارتباط و اتصال داشته باشد.

اگر شركت داراي يك سيستم سخت‌افزاري مركزي است، بايد هزينه‌هاي اتصال چنين سيستم‌هاي سخت‌افزاري منفك از هم را بتواند محاسبه كرده و در نظر بگيرد. يك سيستم سخت‌افزاري متمركز  (Server)  نياز به فضاي مناسب، تامين كنندهء نيرو و ارتباطات شبكه‌اي دارد.

هر نوع به‌هنگام‌سازي و ارتقاي سيستم سخت‌افزاري موجود براي تامين نيازها و اضافه كردن سيستم مديريت دانش، بايد از ابتدا تشخيص داده شود و هزينه‌هاي آن تعيين شود. اگر اينترنت به عنوان بخشي از سيستم مديريت دانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت پس بايد از در دسترس بودن پهناي باند مناسب اينترنتي اطمينان حاصل شود و احتياجات مورد نياز تامين شود.

  • نيروي كار

وقتي شركت تعهد يك پروژهء مديريت دانش را مي‌پذيرد يا بخواهد اين سيستم را در كل شركت برقرار و جاري كند، هزينه‌هاي نيروي كار، بخش مهمي از سرمايه‌گذاري است. نيروي كار، اجراكننده و نگهدارندهء سيستم‌هاي مديريت دانش هستند پس لازم است هزينه‌هاي تامين آن محاسبه و با هزينه‌هاي ديگر در هزينهء كل منظور شود.

يكي از هزينه‌هاي مهم نيروي انساني، هزينهء استخدام نيروهاي متخصصي است كه براي استقرار و نگهداري سخت‌افزار و نصب و راهبري نرم‌افزارهاي لازم براي پروژهء مديريت دانش مورد نياز است. به علاوه براي اين‌كه اين متخصصان بتوانند كار خود را به درستي به انجام برسانند، نياز به كسب اطلاعات از واحدهاي سازماني دارند پس بعضي افراد بايد به اين گروه بپيوندند، هزينه‌هاي اين نوع افراد نيز بايد در هزينه‌هاي سيستم مديريت دانش محاسبه شود.

يك سيستم خوب استقرار يافته به تعمير نگهداري كمي نياز دارد و تعدادي از متخصصان كامپيوتري بايد تمام يا بخشي از وقت خود را صرف تهيهء فايل‌هاي پشتيبان  (Backups) ، ادارهء سيستم و گاهي راه‌اندازي دوباره  (restart)  سيستم بكنند. پس هزينهء اين گروه هم بايد در محاسبات منظور شود.

سيستم مديريت دانش به اين منظور طراحي مي‌شود كه دانش وارد سيستم شركت شود و اين دانش و جريان آن براي شركت فايده داشته باشد، در بعضي موارد براي وارد كردن اطلاعات به سيستم، به كساني كه مالك دانش و معلومات علمي هستند احتياج است و اين امر به سرمايه‌گذاري قابل‌توجهي نياز دارد.

به علاوه براي آن‌كه كاركنان شركت قادر باشند سيستم را به‌كار گيرند و از آن استفاده كنند نياز به آموزش دارند. آموزش كاركنان موجب مي‌شود كه آنان از انجام كارهاي روزمرهء خود بازمانند، بنابراين زماني كه صرف آموزش كاركنان مي‌شود و در نتيجه از توليد يا انجام كار خود دور مي‌شوند به عنوان بخشي از هزينه‌هاي سيستم مديريت دانش در نظر گرفته مي‌شود.

  • برنامه‌هاي انگيزشي

هزينهء ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد ولي ممكن است در زمان برنامه‌ريزي ناديده گرفته شود، هزينهء تهيه برنامه‌هاي تشويقي كاركنان براي كاربرد سيستم مديريت دانش است. يك سيستم مديريت دانش وقتي تاثيرگذار است كه به صورت همه‌جانبه به كار گرفته شود و براي تحقق اين امر گاهي مديران برنامهء تشويقي در نظر مي‌گيرند.

اين به آن معني است كه لازم است هزينه‌هاي تشويقي و پاداش كاركنان در هزينه‌هاي مديريت دانش منظور شود. پياده كردن برنامهء تشويق به نوبهء خود نياز به خدمات كاركنان ديگري دارد كه اين‌ها هم هزينه‌هايي دارند.

به هر حال اين نوع هزينه‌ها نيز بايد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي استقرار سيستم مديريت دانش محاسبه شود.حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است