صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 4000                                               
بازگشت سرمايه الگوي براي ارزيابي اثربخشي آموزش
مقاله منبع
بازگشت سرمايه الگوي براي ارزيابي اثربخشي آموزش عنوان
محمدرحيم جعفرزاده نويسنده
1387/02/04 تاريخ

در اين مقاله ما سعي کرده ايم الگوي ارزيابي اثربخشي ROI= RETURN OF INVESTMENT را به عنوان يکي از الگوهاي مطرح در اين زمينه معرفي كنيم.

خلاصه
ماهنامه تدبير شماره 180 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

 • چكيده

براي جهت دار کردن آموزش ، تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي در نيل به اهداف سازمان ضروري است. به همين منظور رويکردها و الگوهاي ارزشيابي اثربخشي متعددي مطرح شده است.

در اين مقاله ما سعي کرده ايم الگوي ارزيابي اثربخشي ROI=RETURN OF INVESTMENT را به عنوان يکي از الگوهاي مطرح در اين زمينه معرفي كنيم . ابتدا به ضرورت ارزيابي اثربخشي آموزش مي پردازيم، سپس به علل تنوع الگوها و رويکردها در زمينه ارزيابي اثربخشي آموزش اشاره مي كنيم و در ادامه به معرفي الگوي ارزيابي اثربخشي آموزشي بازگشت سرمايه (ROI)
مي پردازيم.

 • مقدمه

جهان امروز، جهان تغيير و تحول است. بندرت روزي بدون نوآوري در جهان اقتصاد‌، تغيير در توليد يا وضعيت خدمات مي گذرد. در چنين شرايطي بيشتر سازمانها به دنبال راه حلي براي تطبيق با اين شرايط هستند‌.

راه حلي كه توسط بيشتر صاحب‌نظران عنوان شده ، آموزش و بهسازي منابع انساني است. از لحاظ علمي نيز فشارهاي فرهنگي‌، اجتماعي ، تكنولوژيك، اقتصادي و سياسي با هم تركيب شده اند تا سازمانها را مجبور كنند به پتانسيل هاي اساسي به طور كل و به آموزش به طور خاص توجه بيشتري داشته باشند.

با توجه به مباحث فوق غالب سازمانها و موسسات پيشرو ، بيش از پيش توجه خود را به دوره هاي آموزشي به منظور بهسازي منابع انساني خويش معطوف داشته اند.

اما در حالي كه اهميت و ضرورت طراحي و اجراي آموزشهاي حين كار در سازمانها به صورت يك امر طبيعي در آمده است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند ، آنچه در طراحي و اجراي آموزش اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي كند ، ارزيابي اثربخشي اين نوع آموزشهاست كه بتوان ازنتايج به دست آمده ، آموزشهاي تكميلي و جهت داري را طراحي كرد.

تعيين دقيق اثرات و نتايج يك دوره آموزشي بر شركت كنندگان و تعيين دقيق نحوه عملكرد آنها در بازگشت به محل كار خود در سازمان ، فرايندي است پيچيده و مشكل و گاه مبتني بر قضاوتهاي ذهني كساني است كه هر چند در تهيه و اجراي ظاهراً موفقيت آميز يك دوره آموزشي كوشش بسيار به عمل مي آورند ، اما كمتر به آثار و نتايج عملي دوره آموزشي توجه دارند .

 • ضرورت ارزيابي اثربخشي آموزش

يک برنامه فعاليت آموزشي تنها زماني مي تواند ارزشمندي خود را توجيه كند كه شواهد قابل اطمينان و معتبري در مورد تاثير آموزش بر بهبود رفتار و عملكرد شركت كنندگان و بالطبع منافع سازماني عرضه كند . اين امر به جنبه مهمي از آموزش و ارزشيابي آموزش اشاره دارد كه معمولاً از آن با عنوان « اثربخشي آموزش» يا « ارزيابي اثربخشي آموزش» ياد مي شود .

سالانه سازمانها مبالغ هنگفتي را براي آموزش مهارتهاي خاص صرف مي كنند. بدون اينكه اثربخشي آنها به طور مطلوب اندازه گيري شود يا سيستم بازخورد مناسبي در سازمان وجود داشته باشد . متاسفانه در بسياري از موارد سيستم اثر بخشي اصلاً وجود ندارد يا بسيار پراكنده و بي نظم است.

از سوي ديگر هر گونه بي توجهي و سهل انگاري در ارزشيابي دوره هاي آموزشي موجب خواهد شد كه آن دوره ها به صورت اقدامي تفنني براي كاركنان و يا تلاش براي استفاده از مزاياي آن درآيد. از طريق تعيين ميزان اثربخشي عمليات و مداخلات آموزشي مي توان قضاوت كرد كه عملكرد برنامه آموزشي تا چه اندازه مطلوبيت دارد وتا چه اندازه بايد بهبود يابد . اما به طور كلي دلايل تعيين اثربخشي برنامه هاي آموزشي عبارتند از :

 1. تعيين بازده آموزش
 2. ارتقاي كيفيت آموزش
 3. توسعه اعتماد جمعي

مفيد بودن ارزشيابي آموزش در مطالعات گزارش شده بسياري از نويسندگان اثبات شده است . آموزش دهندگان درهمه رشته‌ها بايد برنامه ارزشيابي آموزش را تدوين كنند.

به طور کلي ارزيابي آموزش جزء جدايي ناپذير فرايند آموزش به شمار مي رود و قرار دادن آن به عنوان بخشي از فرايند آموزش، نشان دهنده مهارت در طراحي يك برنامه آموزشي به شمار مي رود .

 • علل تنوع الگوها و رويکردهاي اثربخشي آموزش

در ارزشيابي الگو هاي متعددي وجود دارد . اين الگوها براساس ديدگاههاي خاصي كه در تعريف ارزشيابي وجود دارد شكل گرفته اند . اين ديدگاهها هريك ، جنبه هايي خاص از ارزشيابي را مورد نظر قرار داده و الگوي خاصي را تنظيم كرده اند . برخي از الگو ها توجه خود را به ارزشيابي رفتار يادگيرنده ، مواد آموزشي يا شيوه هاي مربوط به آن معطوف كرده اند .

گروه ديگري از الگوها ، بر اهميت نقش ارزشيابي در برنامه ريزيهاي درسي تاكيد كرده و در اين رابطه كوشيده اند تا با استفاده از الگوهاي متعدد نسبت به اصلاح برنامه ريزي آموزشي اقدام كنند و دسته ديگري از الگوها بر اهميت گردآوري اطلاعات براي تصميم گيري تاكيد دارند .

تعدد در رويكرد و مدل هاي ارزيابي مي تواند دلايل چندگانه اي به شرح زير داشته باشد :

 1. متخصصان ارزشيابي بر الگوهاي اوليه مورد انتخاب خود ملاحظات ارزشي تازه تري را اضافه كرده اند.
 2. تجارب متفاوت متخصصان و ارائه كنندگان مدل هاي آموزش ، كه در بازتاب تجربيات خود از ارزشها و جهان‌بينيهاي متفاوت استفاده كرده اند .

 3. دليل ديگر تنوع مدل هاي ارزشيابي را مي توان در پيدايش آنها در موقعيتهاي متفاوت جستجو كرد.
 4. تفاوت در اهداف در نظر گرفته براي ارزشيابي؛ اينكه هدف ارزشيابي را اصلاح برنامه بدانيم يا آگاهي يافتن از ميزان تاثير برنامه .

 5. تاكيد بر بخش خاصي از فرايند ارزشيابي.

ارزشيابي بخش نهايي تقريباً همه سيستم‌هاي توسعه آموزشي است. زيرا تكنيك ها و متدلوژي هايي را براي تعيين اثربخشي و راههايي را براي بهبود مداخلات آموزشي فراهم مي آورد.

 • الگوي بازگشت سرمايه

اثربخشي تعداد كمي از برنامه هاي آموزشي مديران در سطح كاربردي اندازه گيري مي شود. و تعداد كمي از شركتها آموزش را در اين سطح ارزشيابي و از اطلاعات حاصل از اهداف ، در ارزشيابي برنامه ها استفاده مي كنند.

بر اساس گزارش انجمن آمريكا براي آموزش و توسعه، در سال 1996 فقط در دو درصد از برنامه هاي آموزشي توسعه اي ، اثرات مالي ارزشيابي شده اند.

در سالهاي اخير نرخ بازگشت سرمايه (ROI ) به يك موضوع اساسي براي مديران تبديل شده است . بسياري از متخصصان معتقدند كه محاسبه آن در آموزش ممكن نيست و برخي ديگر شاخصها و روشهايي براي آن ارائه داده اند .

يك روند قوي به طرف تدوين و بررسي روابط برنامه آموزشي كه نتايجشان مشخص، ارزشيابي و گزارش شده باشد ، وجود دارد. سرمايه گذاري وسيع در بودجه هاي آموزشي و نياز به نشان دادن ارزش برنامه ها ، محركهاي اوليه براي گرايش فزاينده به باز گشت سرمايه گذاري آموزشي است.

اما مشكل آن است كه بازگشت سرمايه در برنامه هاي آموزشي معمولاً ناشناخته است. اين فقر ارزشيابي ممكن است به علت كمبود اعتبار ، كمبود ابزارهاي مناسب براي ارزشيابي ، ناتواني ارزشيابان در مشاركت دادن سرمايه گذاران و ناتواني در به دست آوردن رويكردهاي جامع براي آموزش باشد . به همين دليل منافع برنامه هاي آموزشي اغلب ذهني هستند و مشكل است در قالب اصطلاحاتي پولي در آيند.

اگر چه تحقيقات بسياري در سطح اثر بخشي آموزشي انجام شده است ، دونالد كرك پاتريك اولين فردي است كه چارچوبي را براي اندازه گيري ارزشيابي مفهومي توسعه داد .

در سال 1956 ، دونالد كرك پاتريك الگوي ارزشيابي چهارسطحي معروفش را براي برنامه هاي آموزشي طراحي كرد و پس از آن و براساس اين شالوده، جك فيليپس سطح پنجمي بر آن اضافه كرد و آن را ROI ( بازگشت سرمايه ) ناميد كه اشاره به بازگشت سرمايه گذاشته شده در برنامه آموزشي دارد .

الگوي ROI يا الگوي فيليپس حاصل توسعه الگوي كرك پاتريك است . بازگشت سرمايه پنجمين سطحي است كه به اين الگو افزوده شده است. فيليپس در اين مدل نشان مي دهد كه چگونه بايد مقادير پولي يا مالي در ارزش آموزش دخالت داد و بازگشت سرمايه را در يك فعاليت آموزشي محاسبه كرد.

هامبلين (1974) نيز به اين سطح (سطح پنجم) ، به عنوان سطح «ارزش نهايي» يا «هزينه – كارايي» اشاره كرده است. اين سطح از ارزشيابي ، خصوصاً ارزش پولي برنامه آموزشي را ارزشيابي مي كند . به اين معني كه سطح پنجم ارزشيابي اطلاعات كمي سطح چهارم را در قالب پولي پوشش مي دهد . در اين سطح هم داده هاي كمي و هم اطلاعات كيفي براي تعيين اثر مالي برنامه آموزشي استفاده مي شوند .

روش «بازگشت سرمايه» يك روش مالي است كه مي تواند براي ارزشيابي آموزش ، شناسايي منابع و سرمايه گذاري در فعاليتهاي آموزشي استفاده شود.

سه سطح ارزيابي شده درمرحله نتايج شامل نتايج مفهومي ، عملكردي و مالي است. نتايج مفهومي پايه اي براي منافع سازماني هستند، مانند نگرشها و خلاقيتها. نتايج عملكردي اشاره به بهبود هاي قابل اندازه گيري در سازمان مانند ، افزايش كارايي وكاهش غيبت دارند ، نتايج مالي هزينه هاي مالي ومنافع مالي مانند افزايش فروش و سقف توليد هستند .

مراحل ارزشيابي بر اساس مدل ROI

 • مرحله اول : ارزشيابي برنامه ريزي

اولين مرحله ارزيابي مدل بازگشت سرمايه، ارزيابي برنامه ريزي است‌. اين مرحله در چند گام انجام مي شود . گام اول شامل ، تعيين اهداف برنامه ، اهداف ارزشيابي ، تعريف انواع منافعي كه بايد ارزشيابي شوند ، تعيين روشهاي جمع آوري اطلاعات و تعيين زمان براي ارزشيابي مي شود .

مرحله ارزشيابي برنامه يك گام مقدماتي است كه منطبق بر طراحي برنامه است كه در گام نخست از اهداف برنامه كه در ضمن طراحي برنامه تعريف شده اند يا بايد تعريف شوند ، استفاده مي‌كند. اگر هدفهاي برنامه به روشني تعريف نشده باشند، نياز است، قبل از ادامه فعاليت در اين مرحله و قبل از حركت در مرحله دوم آنها را تعريف كرد . اهداف يادگيري يك جنبه مهم از طراحي آموزشي هستند.

رابرت ماگر بيان مي كند سه عنصر خاص در اهداف يادگيري وجود دارند. اين عناصر عبارتند از :

 • الف ) عملكرد خاص مورد انتظار .
 • ب ) شرايطي كه تحت آن عملكرد مورد انتظار است .
 • ج ) حداقل سطح قابل قبول عملكرد.

براي تعيين نتايج سازماني و خط پايه اثر روي سازمان ، يك تحليل از نوع ارزشيابي «بازگشت سرمايه» نياز است.

گام بعدي از مرحله ارزيابي برنامه‌ريزي‌، تعيين منافع برنامه آموزشي است . منافع به وسيله يك رويكرد تركيبي ارزشيابي مي شوند . اما عناصر هر برنامه ممكن است متفاوت باشند .سازمانها

مي توانند نتايج شان را اندازه گيري كنند. اين اندازه گيري مي‌تواند به وسيله مشاهده عملكرد يا روشهاي جمع آوري اطلاعات زير تكميل شود :

 1. چه نوع اطلاعاتي نياز است جمع آوري شوند ؟
 2. آسانترين روش براي جمع آوري اين اطلاعات كدام است ؟
 3. چه كسي بايد اين اطلاعات را جمع آوري كند ؟
 4. كدام روش مي تواند بيشترين پاسخ را بدهد ؟
 • مرحله دوم : جمع آوري داده ها

دومين مرحله از مدل بازگشت سرمايه جمع آوري داده هاست . اين مرحله شامل تعيين هزينه هاي برنامه و جمع آوري فيزيكي داده هاي منافع است . اين مرحله در چند گام انجام مي شود :

نخستين گام از جمع آوري داده ها، تعيين هزينه هاي برنامه آموزشي است‌. براي هر برنامه اي سه نوع هزينه وجود دارد . سياهه هزينه هاي شناخته شده ، ديگر هزينه هاي شناخته شده ، هزينه هاي اضافي برآورد شده ، هزينه هاي واقعي رخ داده به‌واسطه توسعه و اجراي برنامه آموزشي هستند.

ديگر هزينه هاي شناخته شده ، هزينه هايي هستند كه جزء سياهه هزينه ها يا ذكر شده در هزينه برنامه نيستند. سومين نوع هزينه ، هزينه هاي اضافي در نظر گرفته شده اند . اين يك مقوله وسيع و متنوع است و ممكن است شامل هزينه هاي دروني و بيروني شود‌.

دومين گام نيز شامل جمع آوري داده است . اين گام به وسيله روش خاص در زمان خاص بر اساس آنچه در مرحله نخست تعريف شده است برداشته مي شود .

 • مرحله سوم : تحليل داده

مرحله سوم از اين روش شامل ارزيابي داده ها ، جمع بندي و گزارش نتايج است‌. ارزيابي اطلاعات، هزينه ها و منافع را مشخص مي سازد . هزينه ها قابل فهم هستند .

براي تعيين منافع ضروري است، اطلاعات كمي به ارزش پولي تبديل شوند. در هر سوال با يك كاربرد خاص ، از پاسخ دهنده خواسته مي‌‌شود تا وضعيت مالي را نشان دهد .

همچنين از پاسخ دهندگان خواسته مي شود تا درصد اطمينانشان در كارايي وضعيت مالي را نشان دهند . اين فاكتور اطمينان براي ايجاد پايه اي براي كاربرد چندگانه ارزيابي منافع به وسيله درصد اطمينان براي هر سوال استفاده شده است . وضعيت منافع در همه منابع در نهايت جمع مي شود. ROI سپس با استفاده از نرخ مالي ساده از 100 محاسبه مي شود .

هدف از جمع بندي و گزارش فرايند ، بهبود برنامه و نمايش و مسئوليت پذيري براي برنامه است . با گزارش نتايج به سوالات زيرپاسخ داده مي شود :

 1. آيا برنامه آموزشي به اهداف يادگيري دست يافته است ؟
 2. آيا برنامه هاي آموزشي تغييري در سازمان بوجود آورده اند ؟
 3. آيا ارزش پول هزينه شده ، به وسيله برنامه به دست آمده است ؟

اگر پاسخ سوالات مثبت باشد برنامه موفقيت آميز بوده است‌. موفقيت هر برنامه وابسته به هدفهاي ارزشيابي است ، آنچنان‌كه در مرحله اول در اين مدل تعريف شده است.

در منابع و مراجع مختلف براي محاسبه ROI نكات راهنماي مختلفي ارائه و مطرح شده است كه اين موارد عبارتند از :

 • براي هر ارزيابي بايد اهداف مشخص شوند . برخي از سازمانها براي هر سطح از برنامه هاي آموزشي، هدف تعيين مي كنند‌. با تعيين چنين اهدافي براي همه سطوح ارزيابي ، لازم است كه بخشهاي توسعه منابع انساني، به اندازه گيري و ارزيابي متعهد شوند .

 • طراحي آموزش و اندازه گيري آن بايد همزمان انجام شود . انجام برنامه ريزي آموزشي و برنامه ريزي اندازه گيري آموزش به طور همزمان موثرتر است، زيرا اطلاعات مورد نياز آنها مشابه است .

 • ارزيابي آموزشي بايد بر سطح خرد متمركز باشد . به منظور اندازه گيري موثر ROI پاسخگويان بايد بر يك برنامه يا تعدادي برنامه يكپارچه متمركز شوند .

 • براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي مختلفي استفاده كنيد‌. روشهاي جمع آوري داده‌ها مي تواند دربرگيرنده مصاحبه ، گروه تمركز‌، پرسش‌نامه ، برنامه عملياتي ، قراردادها و بررسي عملكرد باشد .

 • اثرات عوامل جانبي ر ا مشخص كنيد . پيش از ارزيابي اثرات آموزش لازم است اثرات ساير عوامل كه برنتايج موثرند را جدا كنيد .

 • از نتايج گروههاي كنترل استفاده كنيد . يكي از راهها سنجش موثر ساير عوامل ، مقايسه نتايج يك گروه كنترل با نتايج گروه آموزش ديده است .

 • در هر بار ROI را براي يك دوره آموزشي محاسبه كنيد . براي اكثر سازمانها‌، بخصوص آنهايي كه تجربه و سابقه لازم براي محاسبه ROI را ندارند ، بهتر و عملي تر آن است كه هر بار فقط براي يك برنامه آموزشي، ROI را محاسبه كنند .

مراحل جمع‌آوري، تجزيه و تحليل داده‌ها

اين مرحله شامل چهار گام است.

 1. تفكيك اثرات آموزش

براي تعيين بازگشت سرمايه در آموزش بايد قادر باشيد تغييراتي را كه به عنوان نتيجه آموزش حاصل مي شوند را اندازه‌گيري كنيد. در نتيجه بايد وضعيت عملكرد يا سطح دانش را ، قبل از اينكه آموزش صورت گرفته باشد ، بدانيد.

اندازه گيري داده هاي پيش از آموزش بايد شامل اشتباهات تكراري ، نسبت ساعتهاي كار بر واحد توليد يا خدمات ، هزينه پولي مواد ضايعاتي ، تعداد محصولات برگشتي يا معيوب ، حجم فروشهاي از دست رفته ، ميزان غيبت ، نرخ ريزش يا بررسي مشكلات (درگيري ، مشاجره و مباحث ) ناشي از رضايت نداشتن مشتري باشد .

تفكيك اثرات آموزش، شامل شناسايي كليه عوامل كليدي است كه در عملكرد كاركنان و نتايج كسب كار تاثير مي گذارد .

گروههاي متمركز ، پرسشنامه ها ، بررسيها و مشاهدات ، جمع آوري اين داده ها را تسهيل مي كنند و اين امر با مشاركت كاركنان ، مديران ارشد ، سرپرستان ، مشتريان ، فروشندگان و متخصصان آموزش و توسعه منابع انساني ميسر مي شود .

 1. تبديل اثرات آموزش به منافع مادي

اثرات يا منافع يك برنامه آموزشي هميشه بايد مشخص و مناسب باشد و هزينه پولي مصرف شده از سوي مديريت را برگرداند . سرپرستان ، كارآموزان ، روساي قسمتها يا بخشها ، مديران اجرايي ارشد ، و يا هيئتهاي مديره كه در جايگاه بالاي سازمان هستند‌، تغييرات در عملكرد يا اثر در لايه پايين سازمان را مشاهده مي كنند .

اثرات آموزش مي تواند مشهود يا نامشهود باشد كه اغلب با اصطلاح « داده سخت» و « داده نرم» ظاهر مي شود . داده سخت به صورت كمي ، آماري و عددي است و بسادگي به شكل منافع مادي تفسير مي شود .

مانند ميزان بهره وري (مقدار يا ارزش بازار )، ميزان کيفيت (تعداد ضايعات يا قيمت ضايعات)، ساعات کار هر واحد توليد، ساعات توقف ناشي از خرابي تجهيزات و غيره ، غيبت و زمانهاي تاخير‌، مطالبات پاداش کارگران (نوع و تعداد حوادث يا بيماري ، ايام بيکاري يا کم کاري‌)، تعداد فروش يا قيمت ريالي حاصل از فروش به هر مشتري ، درصد سهم بازار‌، ميزان يا شاخص رضايت مشتري و تعداد مشتريان با خريد مجدد .

داده نرم كيفي است و به منافع نامشهود كه نظري و براساس قضاوت فردي است، مربوط مي شود. از اين رو اندازه گيري آن به صورت منافع مادي مشكلتر است ، مانند بهبود رضايت شغلي‌، بهبود كار تيمي ، افزايش تعهد سازماني ، بهبود برنامه ريزي متوالي، افزايش ارتباطات در سطوح مختلف شغلي، شفافيت بيشتر در ارتقاي فرصتهاي معين و... .

 1. محاسبه هزينه آموزش

مديران منابع انساني معمولاً قادر هستند هزينه هاي يك برنامه آموزشي را ثبت كنند‌. هنگام محاسبه هزينه ها بايد دقت شود كليه هزينه هاي غير مستقيم از جمله استفاده از زمان كاركنان ، مواد موجود ، تجهيزات ، كلاس درس و غيره ، فراموش نشود . استفاده از واژه تمام هزينه كه اغلب اوقات به كار مي‌رود به معني تعيين هزينه برنامه آموزش شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم است كه نمونه هايي از آن عبارتند از :

 • هزينه برگزاري دوره ، تجزيه و تحليل نيازها ، نوشتن ، نشان دادن ، تست اعتبار بخشي و ابزار ارزشيابي .
 • حقوق و دستمزد نيروي انساني ، مديريت و كاركنان در گير در طراحي و برگزاري دوره .
 • حقوق و دستمزد فراگيران .
 • دستمزد كاركنان موقت يا پيماني اجرت بگير براي حفظ بهره وري و يا خدمات رساني منظم در مدت زمان نبود كاركنان به لحاظ اعزام به آموزش .

 •  
 • كاهش در آمد در موقعي كه كاركنان درگير فعاليت هاي آموزشي هستند .
 • تجهيزات و تسهيلات سخت افزاري و نرم افزاري و غيره .
 1. مقايسه ارزش اثرات با هزينه هاي رخ داده

معادله ROI از ميزان منافع و هزينه هاي رخ داده به شرح زير استفاده مي كند :

ممكن است هميشه اندازه گيري ROI آسان نباشد . در مورد اينكه سازمانها مجموعه‌اي منظم از نوآوري و رشد بازرگاني پس از يك تحليل دقيق و جامع ازROI به دست مي آورند، ترديد وجود دارد . اما سازمانها دريافته اند كه تغييرات سريع در حال وقوع است و اگر روشهاي كاري شان را با تكنولوژي جديد به روز نكنند، شغلشان را از دست خواهند داد .

مباحث زيادي در موردROI وجود دارد‌. آيا شما قادريد بروشني نشان دهيد كه اين آموزش بوده كه رضايت مشتري را تغيير داده است ؟ آيا شما مطمئن هستيد كه مي توانيد آموزش را براي بيشتر كارمندان قبل از اينكه برنامه آموزشي متروك شود مهيا كنيد؟ آيا شما مطمئن هستيد كه آموزش عامل بهبود عملكرد كاركنان بوده است يا مدير جديد ، يا تغيير در برنامه پاداش ؟ چه موقع تصميم به اندازه گيري نتايج آموزش مي كنيد ، سه ماه يا شش ماه بعد ؟ زمان منطقي و مفيد براي شركت شما چقدر است ؟

 • نتيجه گيري

ارزيابي اثربخشي مداخلات آموزشي ازپيچيده ترين و مبهم ترين و در عين حال ضروري ترين و حياتي ترين گام هاي آموزش است. در ميان الگوهاي متعددي که براي ارزيابي اثربخشي تدوين و طراحي شده است ، الگوي ارزيابي بازگشت سرمايه (ROI) از پيچيدگي و كاربرد بيشتري برخوردار است.

اين الگو نسبت به ساير الگوها از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و براي دستيابي به آن اطلاعات جامعتري نياز است و به‌تبع آن مراحل متعددتري بايد اعمال شود و برهمين اساس برتر از ساير الگوهاست.

در کاربرد اين الگو براي ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي بايد به موارد راهنماي اشاره شده در متن توجه كرد. همچنين به نظر مي رسد اين الگو براي دوره هاي بلند مدت نسبت به دوره هاي کوتاه مدت و براي دوره هاي فني – مهارتي نسبت به دوره هاي شناختي – اداراکي و براي شرکتها و سازمانهاي صنعتي و توليدي نسبت به سازمانهاي خدماتي از کاربرد مناسب تري برخوردار باشد .حركت به چپ
حركت به راست


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است