صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 5536                                               
جذب كارورز و حمايت از پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكترا
آگهي منبع
جذب كارورز و حمايت از پايان‌نامه‌هاي ارشد و دكترا عنوان
نويسنده
1386/12/22 تاريخ

بانك صنعت و معدن طي نيمسال دوم سال تحصيلي87-1386 تعدادي از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در رشته‌هاي مهندسي صنايع، اقتصاد، حسابداري، مديريت (كليه گرايشها)، را در قالب طرح كارورزي و يا حمايت از پايان نامه‌ها جذب مي‌نمايد.

خلاصه
سايت بانك صنعت و معدن مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بانك صنعت ومعدن با هدف انجام علمي مسائل اجرائي و تحقيقاتي خود، همچنين ايجاد پويائي علمي در محيط درون سازماني، ودرراستاي تداوم همكاري علمي با دانشگاهها و مراكز  تحقيقاتي معتبركشور در سومين سال از اجراي طرح كارورزي،  طي نيمسال دوم سال تحصيلي 87-1386  تعدادي از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مهندسي صنايع (كليه گرايشها)،  اقتصاد(كليه گرايشها)، حسابداري (كليه گرايشها)، مديريت(كليه گرايشها)، را درقالب طرح كارورزي و يا حمايت از پايان نامه ها جذب مي نمايد.

خلاصه اي از ضوابط جذب كارورز در پيوست شماره 1  آورده شده است. اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي مي توانند بعنوان استاد راهنماي رساله فارغ التحصيلي دانشجويان، در چارچوب ضوابط ويژه اي(پيوست شماره 1) كه براي آنها درنظر گرفته شده است، با بانك صنعت ومعدن همكاري نمايند. در ذيل فهرستي از محورهاي مورد نظر كه مي تواند درچارچوب پروژه هاي فارغ التحصيلي مورد توجه دانشجويان  متقاضي كارورزي در بانك قرار گيرد، ارائه مي شود. از كليه اساتيد و دانشجويان علاقمند به همكاري دعوت مي شود كه پس از انجام هماهنگي لازم(هماهنگي دانشجو با استاد راهنما ضروري است) نسبت به تكميل فرمهاي(فرم تقاضاي همكاري دانشجو و فرم اعلام همكاري استاد) مربوطه اقدام نمايند. پس از بررسي تقاضاهاي دريافت شده، از افراد واجد شرائط دعوت بعمل خواهد آمد.

 توضيح اينكه موضوع دقيق پروژه دانشجويان در چارچوب محورهاي پيشنهادي ذيل براي دانشجوياني كه به صورت كارورز همكاري خواهند كرد، در دوره سه ماهه اول كارورزي (براي دانشجويان كارشناسي ارشد)و شش ماهه اول كارورزي (براي دانشجويان دكتري) مشخص خواهد شد(مطابق پيوست شماره 1).

براي دانشجوياني كه پايان نامه آنها مورد حمايت قرار خواهد گرفت تعريف و تصويب پروژه پايان نامه ضروري است و در صورتي كه موضوع پايان نامه مورد نظر بانك قرار گيرد تحت ضوابط خاصي از حمايت بانك برخوردار خواهد شد.

 1. محورها و موضوعات موردنظر:

 1- مطالعه تطبيقي با بانكهاي توسعه اي جهت تعيين جايگاه و ماموريت اصلي بانك صنعت و معدن

2 – بررسي و ارزيابي روشهاي تامين منابع مالي

3 – امكان سنجي استفاده از ابزارهاي نوين بانكداري الكترونيكي ( با مطالعه تطبيقي ساير كشورها كه از لحاظ نوع ساختار اقتصادي و مرحله توسعه شبيه به آنها هستيم )

4 - مطالعه در خصوص سيستمهاي نوين كنترلهاي داخلي در بانكها و موسسات مالي

5 – ارزيابي مديريت منابع انساني در بانك صنعت و معدن

6 - نقطه سربسر عمليات بانكي و بهاي تمام شده پول

7 – امكان سنجي استفاده از ابزارهاي نوين بانكداري اسلامي

8 – بررسي و ارزيابي روشهاي موجود اعطاي تسهيلات و اعتبارات در بانك و مقايسه آن با ساير بانكها ( داخل و خارج )

9- طراحي نظام شناسايي و پرورش استعدادهاي كاركنان

10 -  شناسايي عوامل موثر در فرهنگ و تعلق سازماني كاركنان و راه هاي ارتقاء آن

11- طراحي نظام جامع نظارت، بازرسي، مميزي و حسابرسي اثربخش

12- بررسي ميزان سودآوري و ريسک اعتبارات ارزي

13- بررسي ميزان اثربخشي طرحهاي مصوب و اجرا شده بانك در سطح اقتصاد

14- عارضه يابي فرايندهاي اصلي و پشتيباني بانك از ديدگاه مديريت فرآيند

15-تدوين نظام مديريت دانش در بانك

16-بررسي انواع مدلهاي ارزيابي عملكرد در بانك و معرفي بهترين گزينه  جهت پياده سازي

17- تحقيقات دقيق بازار براي خدمات بانك صنعت و معدن با درنظر گرفتن نقش رقبا

18-تدوين برنامه جامع بازاريابي براي بانك صنعت و معدن

19- بهسازي (BPI Business process improvement)يا مهندسي مجدد (BPR Business process re-engineering)كامل فرآيندهاي بانك

20-آسيب شناسي مديريت ريسك اعتباري در بانك و ارائه برنامه جهت حذف موانع و پياده سازي اين نظام در بانك

21- تدوين نظام جامع ارزيابي عملكرد كاركنان

22- تهيه ICT Master plan  براي بانك با توجه به برنامه راهبردي

23-تدوين نظام جامع تحليل آماري و بهبود مستمر در بانك

24-ارزيابي اثر بخشي استفاده از مهندسين مشاور در تهيه گزارش توجيهي و نظارت بر طرحها

25-ارزيابي اثر بخشي مستند سازي (تدوين دستورالعملها، شناسنامه هاي مشاغل و... ) در بهبود فرآيند هاي بانك

26- ارزيابي اثر بخشي نظام تصميم گيري در بانك و ارائه الگوي مناسب در اين زمينه

27- ارزيابي اثر بخشي استفاده از وكلاو كارشناسان رسمي دادگستري در بانك

 28- بررسي رابطه پاداش بهره‌وري و عملكرد كاركنان بانك صنعت و معدن

29- محاسبه شدت همگرايي استان‌هاي كشور در مسير توسعه اقتصادي و بررسي نفش بانك صنعت و معدن در ارتقاي شدت همگرايي در يك دوره 10 ساله(استفاده از قضيه سولو و سوان)

30- بهبود چگونگي تعيين اهداف كمي سالانه

31- تعيين بهينه نرخ سود تسهيلات بانكي

32- طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان

33- تعيين بهينه بازار هدف (رويكرد) بانك صنعت و معدن

34- بررسي محدوديت‌ها و مزاياي بالا بودن نسبت كفايت سرمايه در بانك صنعت و معدن (بالاتراز 8)

35- بررسي وضعيت بهينه مهلت سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها براي يك بانك توسعه‌اي

36- بررسي سطح استاندارد بين‌المللي گزارش‌هاي مالي در بانك‌ها

37- بررسي راهكارهاي عملي بودجه‌ريزي عملياتي

38- تعيين استانداردهاي نسبت‌هاي مالي متناسب با ماهيت فعاليت بانك توسعه‌اي

39- نقش بانك صنعت و معدن در اصلاح ساختار مالي شركتهاي موضوع واگذاري به بخش غير دولتي (خصوصي سازي) و

40- بررسي نقش و جايگاه بانك صنعت و معدن در توسعه صادرات كالاهاي صنعتي و معدني

41- بررسي امكان ايجاد و توسعه نقش بانك صنعت و معدن در اجراي پروژه هاي صنعتي و معدني در سطح منطقه با مشاركت بانكهاي كشورهاي منطقه

42- بررسي ميزان تاثير توسعه شعب در سودآوري بانك با توجه به نوع تسهيلات و خدمات اعتباري اعطايي

43- طراحي و پياده سازي سيستم ارزيابي اعتباري و تعيين حد اعتباري متقاضيان حقيقي و حقوقي

44- مقايسه نقش و سهم بانک صنعت و معدن در  برنامهاي دوم و سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

45- بررسي تطبيقي  سهم بانک در سرمايه گذاريهاي بخش صنعت ومعدن در مقايسه با ساير بانکهاي دولتي طي يکدهه اخير

46- تاثيرات کاهش نرخ سود تسهيلات و سپردهاي  در تجهيز و تخصيص منابع بانکي

47- بررسي تطبيقي و مقايسه اي روش هاي ارزيابي طرح در بانك صنعت و معدن با ساير بانك هاي توسعه اي و تخصصي جهان(درسطح اقتصاد خرد)

48- شناسايي روش هاي مدرن ارزيابي طرح(درسطح اقتصاد خرد)

49- شناسايي روش ارزيابي طرح هاي High Tech. (درسطح اقتصاد خرد)

50- بررسي و تحليل روابط بين المللي تجارت (صادرات - واردات)، بين كشورهاي جهان ( نظام سهميه بندي صادرات و واردات )و عوامل موثر بر ارتقاء قدرت رقابت پذيري در گسترش فعاليت در بازار جهاني (درسطح اقتصاد خرد)

51- شناسايي نرم افزارهاي مدرن و مناسب جهاني در فرايند ارزيابي طرح ها

52- بررسي شيوه هاي مناسب در ارزيابي طرح هاي صنايع كوچك با توجه به ويژگي هاي اين طرح ها

53- كارآفريني و چگونگي ايجاد بستر مناسب براي بروز آن در ميان افراد جامعه

54- مقايسه ميزان سوددهي طرحهاي مختلف صنعتي در كشورهاي مختلف (توسعه يافته، پيشرفته، در حال توسعه و ...)

55- تعيين نرخ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده سرمايه‌گذاري ثابت طرح و ارائه فرمول براي سالهاي آتي يا در شرايط مختلف اقتصادي.

56- تعيين نرخ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده توليد

57- بررسي تأثير ميزان تخصص و يا مدرك (رشته) تحصيلي مديران (سهامداران) شركت در موفقيت طرحها

58- بررسي علل افزايش زمان اجراي طرح و تعيين درصد هر عامل.

59- مطالعه و بررسي علمي جهت محاسبه و استخراج نرخ IRR در بخشهاي مختلف صنعت.

60- تجزيه و تحليل شغل در بانك با متدهاي علمي و طراحي شغل بر اساس آن.

61- ساير موضوعات مرتبط با امور بانكي.

جهت اطلاعات بيشتر به سايت بانك صنعت و معدن به آدرس www.bim.ir مراجعه نماييد.

 حركت به چپ
حركت به راست


مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.html
 

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://www.irandoc.ac.ir/
 

سازمان مديريت صنعتي

 
http://www.imi.ir/ns1/publish/book_list.asp
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_174
 

مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران

 
http://www.irbourserd.com/diss_mnu.htm
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_214
 

مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران

 
http://www.iran-invest.org/studentsrvices/students
 

مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران

 
http://www.istta.ir/book.asp
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/research/index.php
 

قطب علمي گياهان زراعي ويژه

 
http://cesc.um.ac.ir/index.php?module=ContentExpre
 

بررسي ارتباط بين مهارت هاي كارآفرينانه مديران و اثر بخشي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط (SME) شهرستان كرمانشاه

 

موانع کارآفريني فناوري نانو در ايران

 

ارزيابي مقايسه‌اي نگرش‌هاي كارآفرينانه در ميان دانشجويان ارشد رشته مديريت كارآفريني

 

تحليل ديناميكي كيفيت زندگي كاري

 

تحليل موانع اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي

 

بررسي تأثير مشاوره شغلي گروهي

 

اثر آموزش مهارت‌هاي كارآفريني بر نگرش نسبت به بازاركار

 

بررسي وضعيت اشتغال زنان تحصيلکرده

 

ICT چيست؟

 

پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي

 

بررسي عدم موفقيت کارآفرينان در توسعه اقتصادي

 

سرپرستي پايان‌نامه و تاثير آن بر تجربيات پژوهشي دانشجويان

 

بررسي رابطه فرسودگي شغلي و فرسودگي زناشويي

 

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي

 

بررسي كارآفريني درون‌سارماني در جهاد كشاورزي خوزستان

 

بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كشاورزي

 

بررسي و مقايسه زمينه‌هاي بروز و پرورش كارآفريني

 

تحول كمي و كيفي نقش زنان در سازمانهاي دولتي ايران و مشكلات اشتغال ايشان

 

بررسي ساختار اشتغال و آزمودن اثر جانشيني نيروي كار در اقتصاد ايران

 
1 2 3


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است