صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 11933                                               
بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي
پژوهش منبع
بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي عنوان
سحر دهيوري نويسنده
1386/11/29 تاريخ

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي کرج دانشگاه تهران و واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

خلاصه
نشريه تخصصي اشتغال و كارآفريني رويش شماره 19 مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

عنوان تحقيق: بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي دانشکده کشاورزي کرج دانشگاه تهران و واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

محقق: سحر دهيوري

استاد رهنما: سيد جمال فرج‌ا... حسيني

استاد مشاور: سيد محمود حسيني

مقطع و رشته تحصيلي: كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورز


نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات- سال 1385

حفظ ارتباط ميان تحصيلات عالي يا تخصص و شغل در هر جامعه‌اي لازم است و زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن جامعه را تشکيل مي‌دهد. به همين جهت، تربيت انسانهاي کاردان، آگاه، دانا و توانا متناسب با تقاضاي بازارکار در صدر اهداف و وظايف اصلي مراکز تربيتي، حرفه‌اي و علمي، بويژه نظام آموزش‌عالي در کليه کشورها اعم از توسعه‌يافته و يا در حال توسعه قرار داشته و درپيشرفت و گسترش دانش و بينش نقشي اساسي دارند.

بررسي شاغلين در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور نظير بخش‌هاي خدمات، کشاورزي، صنعت و غيره ... نشان مي‌دهد که بخش خدمات بيشترين فرصت اشتغال را براي تحصيل‌کردگان آموزش عالي مهيا کرده‌است و بخش‌هاي صنعت و کشاورزي در ايجاد شغل موفق عمل ننموده‌اند. تعداد کل دانش‌آموختگان کشاورزي تا سال 1380‌، 145 هزار نفر بوده‌است که 35 هزار نفر در مشاغل غير مرتبط در بخش دولتي، 15 هزار نفر در بخش غير دولتي، 55 هزار نفر در مشاغل غير مرتبط با کشاورزي مشغول به کار هستند و 40 هزار نفر ديگر نيز بيکارند.

حال با توجه به تمام مطالبي که گفته شد، بخش کشاورزي مي‌تواند قسمت مهمي از فرصت‌هاي شغلي مورد نياز جوامع در حال توسعه را تأمين کند و وظيفه اشتغال‌آفرينان براي بخش مهمي از بيکاران جامعه را برعهده بگيرند.

با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده نياز به مطالعه در زمينه اشتغال فارغ‌التحصيلان کشاورزي امري مهم بحساب مي‌آيد، پس با تحقيقي با عنوان "بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي دانشکده‌هاي کشاورزي کرج (دانشگاه تهران) و واحد علوم و تحقيقات (دانشگاه آزاد) پژوهشي براي دستيابي به هدف شناسايي وضعيت اشتغال و ويژگي‌هاي فارغ‌التحصيلان انجام شد.

اين تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است که به صورت ميداني و بوسيله پرسشنامه اطلاعات مورد نياز جمع‌آوري شد. جامعه آماري در اين تحقيق شامل فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي دانشکده‌هاي کشاورزي کرج و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي از سال 84-1380 بود که 1500 نفر را شامل مي‌شدند. بوسيله فرمول کوکران و جدول مورگان، حجم نمونه 306 نفر به صورت طبقه‌اي متناسب انتخاب شد. براي اطمينان بيشتر از برگشت پرسشنامه‌ها تعداد 400 پرسشنامه که روايي آن توسط اساتيد و کارشناسان و پايايي آن توسط آزمون آلفا کرونباخ (82%) تائيد شده بود، بصورت پستي ارسال شد که بعد از ارسال مجدد نامه پيگيري، 65 % پرسشنامه باز پس داده شد و تجزيه و تحليل با 203 مورد نمونه انجام شد.

داده‌هاي بدست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آمار تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند.

در آمار توصيفي درصد اشتغال فارغ‌التحصيلان 5/69% مي‌باشد.

 در آمار تحليلي با استفاده از آزمون‌هاي من-وايت ني و کروسکال واليس و شدت همبستگي کرامر، فرضيات مورد آزمون قرار گرفتند و نتايج زير حاصل شد:

با توجه به متغييرهاي وابسته وضعيت اشتغال، نوع اشتغال و محل اشتغال براي هرکدام از آنها يکسري از متغييرهاي مستقل معني‌دار شدند که عبارتند از:

بين وضعيت اشتغال و سن، هدف از تحصيلات تکميلي و بهره‌‌گيري از آموخته‌هاي عملي رابطه معني‌داري وجود دارد و جنسيت، نوع دانشگاه، وضعيت تأهل و محل تولد بر روي آن تاثير دارد.

بين نوع اشتغال و عوامل مؤثر در انتخاب شغل و بهره‌گيري از آموخته‌هاي عملي رابطه معني‌داري وجود دارد و جنسيت و شغل پدر بر روي آن تاثير دارد.

بين محل اشتغال و سن، عوامل موثر در انتخاب شغل، داشتن روحيه کارآفريني و اثربخشي برنامه‌هاي درسي رابطه معني‌داري وجود دارد و نوع دانشگاه، محل تولد، رشته تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد بر روي آن تأثير دارد.حركت به چپ
حركت به راست


مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.html
 

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://www.irandoc.ac.ir/
 

سازمان مديريت صنعتي

 
http://www.imi.ir/ns1/publish/book_list.asp
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_174
 

مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران

 
http://www.irbourserd.com/diss_mnu.htm
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_214
 

مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران

 
http://www.iran-invest.org/studentsrvices/students
 

مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران

 
http://www.istta.ir/book.asp
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/research/index.php
 

قطب علمي گياهان زراعي ويژه

 
http://cesc.um.ac.ir/index.php?module=ContentExpre
 

بررسي ارتباط بين مهارت هاي كارآفرينانه مديران و اثر بخشي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط (SME) شهرستان كرمانشاه

 

موانع کارآفريني فناوري نانو در ايران

 

ارزيابي مقايسه‌اي نگرش‌هاي كارآفرينانه در ميان دانشجويان ارشد رشته مديريت كارآفريني

 

تحليل ديناميكي كيفيت زندگي كاري

 

تحليل موانع اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي

 

بررسي تأثير مشاوره شغلي گروهي

 

اثر آموزش مهارت‌هاي كارآفريني بر نگرش نسبت به بازاركار

 

بررسي وضعيت اشتغال زنان تحصيلکرده

 

ICT چيست؟

 

پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي

 

بررسي عدم موفقيت کارآفرينان در توسعه اقتصادي

 

سرپرستي پايان‌نامه و تاثير آن بر تجربيات پژوهشي دانشجويان

 

بررسي رابطه فرسودگي شغلي و فرسودگي زناشويي

 

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي

 

بررسي كارآفريني درون‌سارماني در جهاد كشاورزي خوزستان

 

بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كشاورزي

 

بررسي و مقايسه زمينه‌هاي بروز و پرورش كارآفريني

 

تحول كمي و كيفي نقش زنان در سازمانهاي دولتي ايران و مشكلات اشتغال ايشان

 

بررسي ساختار اشتغال و آزمودن اثر جانشيني نيروي كار در اقتصاد ايران

 
1 2 3


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است