صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 6414                                               
موانع کارآفريني فناوري نانو در ايران
پژوهش منبع
موانع کارآفريني فناوري نانو در ايران عنوان
پايان نامه عارف رسولي نويسنده
1388/02/28 تاريخ

فناوري نانو جديدترين عرصه فناوري‌هاي جديد اسـت كـه بـه دليـل گـستردگي اثـر و فراوانـي كاربردهـاي محصولات مبتني برآن، به عنوان يكي از اولويت‌هاي فنـاوري كـشور مطـرح شـده اسـت.

خلاصه
nano-atu.ir مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

بيان مسئله و نكات اصلي تحقيق مديريت توسعه فناوري، از يكسو بحثي نسبتاً جديد و ناآشنا در اغلـب مجـامع علمـي و آكادميـك كـشوراست كه دانشگاهها و كانونهاي تفكري هم كه به آن پرداخته اند معمولا از دايره مطالعات و مباحث علمي فراتـرنرفته اند و از سوي ديگر كشوري كه قصد حركت در مسير توسـعه فنـاوري را دارد، نـاگزير از توجـه بـه مبحـث مديريت توسعه فناوري هم در سطح نظري و هم به صورت عملي است.

 

باتوجه به تجربه كشورهاي پيشرو به نظـرميرسد كه مديريت توسعه فناوريهاي جديد، به مراتب پيچيده تر از فناوريهاي متداول باشـد، چـراكـه سـرعت تحولات در عرصه فناوريهاي جديـد پرشـتاب و زيرسـاختهـاي لازم بـراي رشـد ايـن فنـاوري هـا متفـاوت بـا زيرساختهاي قبلي است.

 

فناوري نانو جديدترين عرصه فناوريهاي جديد اسـت كـه بـه دليـل گـستردگي اثـر و فراوانـي كاربردهـاي محصولات مبتني برآن، به عنوان يكي از اولويتهاي فنـاوري كـشور مطـرح شـده اسـت.

 

فنـاوري نـانو از جملـه مباحث جديد در سطح جهان است و از آنجا كه تحولي بزرگ در امر فناوري شناخته ميشود، انتظار ميرود درآينــده نقــش گــستردهاي در تكنولــوژيهــاي توليــد و طراحــي داشــته باشــد.

محــصولات محــدوده نــانو از جملــه محصولات دانشبر هستند و لذا ارزش افزوده بالايي براي اين قشر از محصولات ايجاد ميكنند.

 

باتوجه بـه سـهم انكارناپذير محصولات تكنولوژي محور و ارزش افزوده ايجاد شده توسط آنهـا در توسـعه اقتـصادي كـشورها ونيز درصد بالاي نرخ بيكاري افراد تحصيل كرده در كشور، به نظـر مـيرسـد ايـن فنـاوري راه حـل مناسـبي بـراي شتاب بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور و نيز اشتغال اين قشر از جامعه باشد.

 

خوشبختانه از بدو تولد اين فنـاوري در دنيا كشور ما نيز به موقع نسبت به اهميت آن هوشيار شده و همانطور كه ذكر گرديد، فناوري نانو را به عنـوان يكي از اولويت هاي فناوري در كشور مطرح ساخته و كارآفريني در اين حوزه را مهـمتـرين هـدف در سياسـت-گذاريهاي انجام گرفته در سند راهبرد فناوري نانو برشمرده است.

 

اما بـه دليـل وجـود مـشكلاتي در فرآينـد از "توليد علم تا توليد محصول" بعد از گذشت بيش از شش سال از شروع فعاليتها در اين بخش، نتوانسته ايم شاهد تحقق اين هدف مطابق با برنامه ريزيهاي صورت گرفته باشيم.

 

محقق شدن اين امر نيازمنـد تأسـيس شـركتهـاي خصوصي در اين زمينه ميباشد كه به نظـر مـيرسـد مـشكلات حقـوقي، تـأمين اعتبـار و سـرمايه، ريـسك بـالاي سرمايه گذاري، عدم انگيزه مناسب، كمبود تحقيقات كاربردي و منابع دانش، كمبود نيروهاي متخـصص و… در فرآيند فوق مانع تحقق كارآفريني نانو شده است كه شناسايي اين عوامل رسالت اين پاياننامه ميباشد.

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيدحركت به چپ
حركت به راست


مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://irandoc.ac.ir/irandoc/irandoc.html
 

مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://www.irandoc.ac.ir/
 

سازمان مديريت صنعتي

 
http://www.imi.ir/ns1/publish/book_list.asp
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_174
 

مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ايران

 
http://www.irbourserd.com/diss_mnu.htm
 

سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهها

 
http://www.eshteghal.ir/?CID=1_214
 

مؤسسه توسعه صنعت سرمايه‌گذاري ايران

 
http://www.iran-invest.org/studentsrvices/students
 

مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران

 
http://www.istta.ir/book.asp
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.iranculture.org/research/index.php
 

قطب علمي گياهان زراعي ويژه

 
http://cesc.um.ac.ir/index.php?module=ContentExpre
 

بررسي ارتباط بين مهارت هاي كارآفرينانه مديران و اثر بخشي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط (SME) شهرستان كرمانشاه

 

موانع کارآفريني فناوري نانو در ايران

 

ارزيابي مقايسه‌اي نگرش‌هاي كارآفرينانه در ميان دانشجويان ارشد رشته مديريت كارآفريني

 

تحليل ديناميكي كيفيت زندگي كاري

 

تحليل موانع اشتغال فارغ التحصيلان كشاورزي

 

بررسي تأثير مشاوره شغلي گروهي

 

اثر آموزش مهارت‌هاي كارآفريني بر نگرش نسبت به بازاركار

 

بررسي وضعيت اشتغال زنان تحصيلکرده

 

ICT چيست؟

 

پيامد الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني

 

بررسي وضعيت اشتغال فارغ‌التحصيلان تحصيلات تکميلي

 

بررسي عدم موفقيت کارآفرينان در توسعه اقتصادي

 

سرپرستي پايان‌نامه و تاثير آن بر تجربيات پژوهشي دانشجويان

 

بررسي رابطه فرسودگي شغلي و فرسودگي زناشويي

 

بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي جستجوي شغلي

 

بررسي كارآفريني درون‌سارماني در جهاد كشاورزي خوزستان

 

بررسي نيازهاي آموزشي دانشجويان كشاورزي

 

بررسي و مقايسه زمينه‌هاي بروز و پرورش كارآفريني

 

تحول كمي و كيفي نقش زنان در سازمانهاي دولتي ايران و مشكلات اشتغال ايشان

 

بررسي ساختار اشتغال و آزمودن اثر جانشيني نيروي كار در اقتصاد ايران

 
1 2 3


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است