صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 2709                                               
طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي دكتري و ارشد
پژوهش منبع
طرح حمايت از پايان‌نامه‌هاي دوره‌هاي دكتري و ارشد عنوان
نويسنده
1386/10/10 تاريخ

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد.

خلاصه
روزنامه تفاهم مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي دكتري و كارشناسي ارشد را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مشكلات صنايع كوچك و استفاده از پتانسل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .

1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:

- دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاهها

2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:

2-1- انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان

2-2- پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان

2-3- اعلام نياز يك واحد صنعتي كوچك به انجام يك پايان نامه با موضوع خاص

تبصره1: در خصوص بند 2-3 ، موضوع تحقيق بايد ارتباط مستقيم با مسايل و مشكلات صنايع كوچك داشته بنحويكه در راستاي ارتقاء توان رقابتي آنها و يا رفع موانع و مشكلات فني، ‌مالي،‌ نيروي انساني و ... تعريف شده باشد.

3. مراحل انجام طرح:

3-1- انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو(با توجه به بند 2)

3-2- تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه

3-3- پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تصويب، مبلغ حمايت و نظر كميته به وي اعلام مي گردد.

تبصره 2: به منظور جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان، شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، معاونت آموزش و فناوري) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع گردد.

3-4- دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد.

3-5- پس از انعقاد قرارداد، شركت شهركهاي صنعتي استان مي بايست تصوير قرارداد (فرم شماره 2) را جهت ستاد(معاونت آموزش و فناوري) ارسال نمايد.

3-6- دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.

تبصره 3: در صورتي كه براي يك عنوان پايان نامه بيش از يك پيشنهاد ارسال گردد، كليه پيشنهادها مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و بهترين پيشنهاد انتخاب خواهد شد. ساير پيشنهاد ها(در صورت اجراي پايان نامه توسط دانشجو) مي توانند از امكانات كتابخانه اي موجود و در صورت امكان از كمك فني و مشاوره اي كارشناسان شركت شهركهاي صنعتي استان استفاده نمايند.

4. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)

حداكثر مبلغ حمايت براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 6 ميليون ريال و دكتري 12 ميليون ريال مي باشد كه در دو مقطع قابل پرداخت خواهد بود.

مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي استان و كسب تاييد كميته.

مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته.

تبصره 4- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.

5. ساير موارد

5-1- چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .

5-2- شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.

5-3- دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما نسخه اي نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.

5-4- « كميته بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.

5-5- دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.

5-6- دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:

5-6-1- يك نسخه از پايان نامه به همراه ديسكت متن كامل تايپ شده آن

5-6-2- چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري

5-6-3- ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.

6. اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي سازمان عبارتند از:

1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. كارشناس مسئول آموزش و فناوري
3. يك نفر از متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث ( در صورت نياز)

7. محورهاي مورد نظر سازمان جهت انتخاب موضوع پروژه:

باعنايت به گستردگي فعاليتهاي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران، انتخاب و انحصار چندين موضوع محدود ميسر نمي باشد. يکن بمنظور راهنمايي دانشجويان عزيز، برخي سرفصل ها و محورهاي مورد نظر سازمان ارائه مي گردد. ليكن پيشنهاد مي نمايد به منظور آشنايي بيشتر با سازمان و فعاليتهاي آن، و يا ارائه موضوع جديد ديگري غير از موارد مشروحه ذيل مطالب اين سايت و سايت شركت شهركهاي صنعتي استان هاي مربوطه مراجعه نمايند.

سازمان بدنبال حمايت از پايان نامه هايي است که:

الف) در راستاي اهداف، ماموريتها و سياستهاي سازمان باشد.

ب) کاربردي و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايي نمود.

ج)منحصر به مطالعه کتابخانه اي نشده و از نمونه ها و موارد عملي بهره لازم برده شود.

د) به دور از کلي نگريها بوده و با تمرکز بر يک رشته فعاليت صنعتي خاص ويا محدوده جغرافيايي نتايج دقيق و ملموسي ارائه نمايد.

ه) با استفاده از مقايسه تطبيقي با کشورهاي پيشرفته ، الگوي عملي مناسبي را عرضه نمايد.


در ذيل موضوعات مورد نظر به تفكيك ارائه مي گردد:

موضوعات و زمينه هاي مربوط به بازار

1- مطالعه و ارائه راهكارهاي بازاريابي در جهت افزايش فروش و صادرات صنايع كوچك (برحسب رشته فعاليت)

2- بررسي نقش سيستم هاي نوين بازاريابي در رشته هاي مختلف صنعتي (مطالعه موردي)

3- بررسي اثرات استفاده از مارك خارجي (Brand) بر فروش و صادرات صنايع كوچك

4- بررسي نقش كنسرسيومهاي بازرگاني در افزايش فروش و صادرات صنايع كوچك

5- بررسي نقش حمايتي دولت در گسترش بازار محصولات صنايع كوچك

موضوعات مربوط به مسائل اقتصادي و مالي

1- مطالعه و بررسي اثرات سياستهاي كلان اقتصادي و مالي كشور بر صنايع كوچك (مطالعه موردي)

2- مطالعه و بررسي جايگاه قوانين و مقررات بر رشد و بالندگي صنايع كوچك (مطالعه موردي)

3- بررسي اثرات عضويت ايران درWTO بر صنايع كوچك (مطالعه در رشته فعاليتهاي مختلف)

4- بررسي اثرات مشوق هاي صنعتي موجود بر رشد و گسترش صنايع كوچك

5- تعيين مزيت نسبي و رقابتي صنايع كوچك بر حسب رشته فعاليت

6- بررسي نقش صنايع كوچك در توسعه منطقه اي

7- بررسي بازارهاي مالي و پولي و نقش آنها در توسعه صنايع كوچك

8- انجام مطالعات امكان سنجي ايجاد خوشه هاي صنعتي (در مناطق مختلف)

10- بررسي امكان سنجي، ايجاد و گسترش صنايع كوچك (در رشته هاي مختلف)

11- بررسي عوامل موفقيت و يا عدم موفقيت در صنايع كوچك در رشته هاي مختلف صنعتي

12- بررسي سهم صنايع كوچك در صادرات و عوامل موثر بر توسعه آن

13- بررسي نحوه شكل گيري شبكه پيمانكاري فرعي بين موسسات كوچك،‌ متوسط و بزرگ و راهكارهاي توسعه آن (در رشته فعاليتهاي مختلف)

14- بررسي روشهاي تامين منايع مالي صنايع كوچك و كارايي آنها

15- مطالعه و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت جلب و جذب سرمايه هاي خارجي در صنايع كوچك با هدف دستيابي به فناوري پيشرفته و توليد محصولات قابل صدور (مطالعه موردي – كشورمعين)

16- بررسي نقاط قوت و ضعف تشكل هاي صنعتي و آثار عملكرد آنها بر با رشد و توسعه صنايع كوچك

17- بررسي نقش بانكهاي تخصصي و موسسات و صندوقهاي اعتباري و ضمانت مالي در ايجاد و توسعه صنايع كوچك

18- بررسي تطبيقي سازمان هاي پشتيبان صنايع كوچك در کشورهاي پيشرفته و مقايسه آن با وضعيت موجود كشور

19- ارائه الگويي مناسب براي خوشه هاي صنعتي از طريق مطالعه تطبيقي

20- بررسي امكانات توسعه صنعتي استانهاي منتخب و زمينه هاي رشد و توسعه صنايع كوچك در آنها

21- ارائه راهكارهايي در جهت تدوين مكانيزمهاي حمايتي از واحدهاي تازه تاسيس

22- بررسي نقش تشکل هاي صنعتي در رشد و توسعه صنايع کوچک

موضوعات مربوط به فناوري اطلاعات

1- فناوري اطلاعات و جايگاه و كاربرد آن در صنايع كوچك

2- نقش فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري در صنايع كوچك

3- نقش فناوري اطلاعات در توسعه روابط پيمانكاري

4- نقش فناوري اطلاعات در توسعه بازار صنايع کوچک

موضوعات مربوط به توسعه منابع انساني، آموزش و كار آفريني و مديريت

1- بررسي سطح توانمنديهاي مديريتي در واحدهاي كوچك صنعتي و روشهاي ارتقاي آن (برحسب رشته هاي فعاليت)

2- بررسي نيازها و ارائه راهكارهايي در زمينه بهبود و توسعه توانمنديهاي كاركنان در صنايع كوچك(برحسب رشته هاي فعاليت

3- بررسي نقش انكوباتورهاي كسب و كار در توسعه صنايع كوچك و ارائه الگوي ايجاد آنها در كشور

4- مطالعه ،‌بررسي و تعيين نياز كار آفرينان د رمراحل مختلف عمر يك واحد صنعتي ( از ايجاد تا بلوغ)


5- بررسي ميزان مهارتهاي تخصصي نيروي كار در صنايع كوچك و اثرات آموزشهاي تخصصي حين كار بر آن (در رشته فعاليتهاي مختلف)

موضوعات مربوط به كيفيت و بهره وري

1- بررسي و ارائه راهكارهاي ارتقا بهره وري در صنايع كوچك (بر حسب رشته هاي فعاليت)

2- بررسي مشكلات و محدوديتهاي اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت در صنايع كوچك

3- مطالعه و بررسي جايگاه و نقش مديريت كيفيت در صنايع كوچك كشور

4- شناسايي و اندازه گيري عوامل اصلي مديريت كيفيت در صنايع كوچك (مطالعه موردي)

5- اندازه گيري ميزان اثربخشي نظامهاي مديريت كيفيت در صنايع كوچك (مطالعه موردي)

6- طراحي نظام هاي مديريت كيفيت براي واحدهاي كوچك

7- طراحي نظام هاي کنترل كيفيت براي واحدهاي كوچك

موضوعات مربوط به تحقيق ، توسعه و ارتقاء و انتقال فناوري توليد

1- بررسي سطح فناوري و روند توسعه آن در صنايع كوچك و راهكارهاي ارتقاي آن در رشته فعاليتهاي مختلف (مطالعه موردي)

2- نقش انتقال تكنولوژي در رشد صنايع كوچك و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه مراكز انتقال دانش فني و فناوري

3- بررسي ميزان نوآوري در صنايع كوچك (مطالعه تطبيقي) و ارائه راهكارهايي در زمينه بهبود و توسعه آن

4- بررسي ميزان تحقيق و توسعه در صنايع كوچك و ارائه راهكارهاي توسعه آن (در رشته فعاليتهاي مختلف)

كارآفريني و آموزش

1. بررسي و ارايه شاخص‌هاي موفقيت كارآفريني در فاز راه‌اندازي يک واحد صنعتي

2. بررسي و ارايه شاخص‌هاي موفقيت كارآفريني در فاز توسعه يک واحد صنعتي

3. بررسي نقش انكوباتورها در گسترش كارآفريني و ارايه الگوي مناسب براي واحدهاي صنعتي کوچک

4. بررسي كارآفريني گروهي و ارايه شاخص‌هاي موفقيت و الگوي عملي مناسب براي آن

5. بررسي نقش شبكه‌هاي اجتماعي در راه‌اندازي و توسعه كسب‌وكار

6. طراحي سيستم شناسايي و ارزيابي عمل‌كرد كارآفرينان

7. ارائه الگوهاي عملي جهت كارآفريني درون سازماني

8. استراتژي‌هاي گسترش فرهنگ كارآفريني در جامعه (به خصوص كودكان و نوجوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي)

9. شناسايي مهارت‌هاي موردنياز متقاضيان ورود به عرصه كسب‌وكار

10. بررسي تشابه‌ها و تفاوت‌هاي كارآفريني زنان با مردان و ارائه راه‌كارهاي عملي جهت راه‌اندازي و توسعه کارآفريني زنان

11. بررسي و ارائه روش‌هاي ايجاد همكاري در عين رقابت (co-opetition) ميان بنگاه‌هاي كارآفرينانه

12. استراتژي توسعه منابع انساني در واحدهاي صنعتي كوچك

13. بررسي و ارائه روشهاي آموزش و تربيت كارآفرينان سازماني

14. بررسي نقش ICT در واحدهاي صنعتي كوچك

15. بررسي و ارائه الگوهاي مديريتي در واحدهاي صنعتي كوچك

16. بررسي آموزش وميزان اثرگذاري آن در بهبود كيفيت و ارتقاء بهره‌وري واحدهاي صنعتي کوچک

17. روشهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان در واحدهاي صنعتي کوچک

18. بررسي اهميت، جايگاه و ارزش كارآفريني و كسب‌وكار در اسلام

19. تاثير نوآوري و خلاقيت در بهبود و افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي کوچک

20. نقش و ميزان تاثيرآموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در رشد و توسعه واحدهاي صنعتي کوچک

21. طراحي مدل جامع يادگيري الكترونيكي (e-learning) براي آموزش ضمن خدمت کارکنان واحدهاي صنعتي کوچک

22. طراحي سيستم ارزيابي ميزان اثربخشي آموزش در واحدهاي صنعتي کوچک

توضيحات ضروري:

در مورد فرم شماره يك و دو با سازمان مذ كور تماس بگيريدحركت به چپ
حركت به راست


توسعه خوشه هاي كسب و كار در مناطق روستايي

 

شناسايي پتانسيلهاي كارآفريني در بخش دامپروري شهرستان ايذه به منظور ايجاد اشتغال(كسب و كار)

 

بهبود نظام توزيع در شبكه‌ي نمايش خانگي با رويكرد XTRIZ

 

تحليل اجزاي تشكيل‌دهنده‌ي فرايند سرمايه‌گذاري خطرپذير در ايران

 

رهبري و كارآفريني : اشتراكات و تمايزات

 

نقش جغرافياي پزشكي در كارآفريني و توسعه سلامت

 

نقش كارآفريني در سلامت سازماني

 

چتر حمايت بر اشتغال خانگي بگشائيم

 

ارزيابي ارزش ويژه نام و نشان تجاري و تأثيرآن بر وفاداري مشتريان

 

مشاغل خانگي، دوركاري صنعتي و افزايش مزيت رقابتي

 

اخلاق كار و وجدان كار در كارآفريني

 

نگاهي حقوقي بر خانه‌داري يا اشتغال خانگي زنان

 

بررسي نيازهاي شغلي زنان

 

زن، اشتغال و توسعه

 

كسب ‌وكار خانگي، راهي بسوي خوداشتغالي زنان

 

زنان، نظام اموزش عالي كشور و اشتغال

 

نظريه‌ها و الگوهاي مديريت و رهبري کارآفرينان در بخش تعاون

 

بازاريابي بر اساس وفاداري مشتريان داخلي

 

آسيب شناسي تعاوني‌هاي كارآفريني زنان روستايي

 

نقش تعاوني‌ها در اشتغال‌زايي بخش كشاورزي درشرايط جهاني شدن نظام اقتصادي ايران

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است