Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 10791                                               
گزارش منبع
موانع و مشكلات/ اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي- تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه عنوان
محمد مهدي نهاوندي نويسنده
1385/10/19 تاريخ

مركز اصناف و بازرگانان ايران، اقدام به تهيه گزارش«نگاهي به موانع و مشكلات اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي (تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مكانيزه فروش POS)» كرده است، با اين اميد كه مورد استفاده متوليان امر ساماندهي اصناف كشور قرار گيرد.

خلاصه
وب‌سايت وزارت بازرگاني مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3 4

 • چكيده:

مطابق ماده 71 قانون نظام صنفي واحدهاي صنفي در شهرستان‌هاي بيش از سيصدهزار نفر جمعيت طي يك فرايند سه ساله و در شهرستان‌هاي كمتر از سيصد هزار نفر جمعيت طي يك فرايند 5 ساله بايد مجهز به دستگاه‌هاي مكانيزه فروشPOS يا وسايل توزين ديجيتالي يا هر دو شوند

در صورت عدم اجراي اين الزام قانوني به ازاء هر ماه تاخير مبلغ 000/000/1 ريال جريمه خواهند شد

اجراي اين ماده بسيار لازم و ضروري قانوني در كشور  با موانع و مشكلاتي به شرح زير مواجه است

 • ضعف ساختارهاي فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم
 • ضعف و محدوديت مطالعات علمي از يك سو و پايين بودن سطح آگاهي متوليان واحدهاي صنفي نسبت به آثار مثبت اين تكنولوژي در تسهيل و توسعه كسب و كار
 • ضعف منابع مالي و امكانات پشتيباني به خصوص كه در فرانيد كسب و كار الكترونيكي جديد واحدهاي صنفي نيز ناچارند هزينه‌هاي زيادي را براي تغيير روش كسب و كار خود متحمل شوند
 • تنوع شديد ساختارها و ضعف ظرفيت‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي صنفي كشور به گونه‌اي كه ضرورت تفكيك الزامات درون صنفي و بين صنفي را اجتناب ناپذيرمي‌كند
 • عدم تامين الزامات ترويجي و تشويقي لازم براي گرايش داوطلبانه واحدهاي صنفي به اين سمت

ضمن آنكه لازم است ساختار منظمي براي پيگيري اين كار تدارك شود، بايستي دولت نيز حمايت‌هاي مالي مناسبي از پروژه‌هاي مدرن سازي شبكه‌هاي صنفي به عمل آورد

 • مقدمه

ماده71 قانون نظام صنفي يكي از صريح ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه‌هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزار و آلات مدرن در بنگاههاي صنفي مي‌باشد. اين ماده اشعار مي دارد كه «به منظور تسهيل دادو ستد و ثبت و مستندسازي فعاليتهاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و ارايه دهنده خدمات مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (pos) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارايه خدمات خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.»

از جمله ويژگي هاي اين ماده قانوني تعيين مهلت زماني سه ساله براي واحدهاي صنفي مستقر در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و پنج ساله براي تجهيز واحدهاي صنفي سراسر كشور مي باشد. همانطور كه استحضار داريد طبق تبصره 2 ماده71 پس از مهلت تعيين شده در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي، واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تاخير معادل يك ميليون ريال (000/000/1) جريمه خواهد شد.

مطالعات امكان سنجي و بررسي هاي انجام شده اوليه نشان مي دهد هر چند اين قانون در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوسازي و استاندارد سازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي‌شود، ليكن اجراي آن با چالشهاي اساسي مواجه است كه بي توجهي يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد. به طور خلاصه چالش‌هاي عمده در مسير اجراي اين ماده از قانون نظام صنفي عبارتند از:

 • الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون
 • ب) ضعف و محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور
 • ج) محدوديت منابع مالي و امكانات پشتيباني طرح
 • د) تنوع شديد در ساختار و ظرفيتهاي اقتصادي شبكه هاي صنفي
 • هـ) عدم لحاظ ابزارهاي ترويجي و تشويقي لازم جهت پيشبرد اهداف اجرايي اين قانون

1 2 3 4


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=46
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=50
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/ghavanin.asp#
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=3
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=2
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6-9-1.asp#1
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/7.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/NewCityLaws/NewCityLaws.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/law_05.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/computer_delicts.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/shora.htm
 
1 2 3 4

اساسنامه 25 ماده اي سازمان تأمين اجتماعي

 

اساسنـامه شرکت بورس کالاي ايران«سهامي عام»

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

مقررات قانون کار و تامين اجتماعي در ارتباط با کارفرمايان خارجي

 

كلياتي از حقوق قراردادها

 

آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

 

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي

 

آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌

 

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

 

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌

 

تصويب نامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان

 

قانون‌ الحاق‌ تبصره‌ (3) به‌ ماده‌ (3) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر

 

مـقـررات استخدامي شـركـتـهاي دولـتـي

 

دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است