Object reference not set to an instance of an object. نظام جامع اطلاع‌رساني اشتغال

صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 4404                                               
گزارش منبع
اصلاح قانون كار و ساماندهي روابط كار ضرورتي ملي عنوان
پيروز سعادتي نويسنده
1385/12/23 تاريخ

در بهمن ماه سال جاري كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه اي وزارت كار و امور اجتماعي را مكلف ساخت كه به منظور ساماندهي بازار كار و شفاف سازي در روابط صنفي كارگران و كارفرمايان، اصلاحيه قانون كار را در عرض سه ماه به مجلس شوراي اسلامي تحويل نمايد.

خلاصه
سايت بازار كار مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2 3

اصلاح قانون كار و ساماندهي روابط كار ضرورتي ملي
 

 در بهمن ماه سال جاري كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه اي وزارت كار و امور اجتماعي را مكلف ساخت كه به منظور ساماندهي بازار كار و شفاف سازي در روابط صنفي كارگران و كارفرمايان، اصلاحيه قانون كار را در عرض سه ماه به مجلس شوراي اسلامي تحويل نمايد.

ديربازي است كه بحث قانون كار و تغيير شرايط بازار كار ملي وجهاني و ضرورت هاي بي ترديد انجام انطباق قانون كار مقتضيات موجود كشور و برنامه هاي بلند مدت دولت از سوي صاحبان نظر، احزاب صنفي-سياسي و برخي نحله هاي مرتبط با فعاليت هاي كارگري و كارفرمايي مطرح است و هر چند وقت از جانب برخي از كميسيون هاي مجلس موضع گيري هايي صورت مي گيرد؛ ليكن تاكنون هيچكدام به عللي به بار ننشسته است. شايد اين بار همزمان با پديدار شدن برخي اراده هاي اصلاح گرايانه در دولت و شتابگيري فعاليت هاي شفاف صنفي شركاي اجتماعي آن، جامعه چند ميليوني كار و تلاش و توليد، شاهد به سرانجام رسيدن تلاش هاي مصروف شده ي چند سال اخير در اصلاح قانون كار و شكوفايي تشكلات صنفي آزاد بر اساس مصالح ملي و حقوق حقه كارگران وكارفرمايان باشيم.

 همانگونه كه در چند سال اخير ايجاد احزاب متعدد و تكثرگرايي در زمينه فعاليت هاي سياسي و حزبي موجب تعاطي افكار و انديشه ها و نيز رشد ثمربخش بنيادهاي سياسي قدرت و به ويژه تبيين عملي مردم سالاري ديني شده است، در عرصه فعاليت هاي اتحاديه گرايي و صنفي نيز بتوان با اصلاح قوانين و شفاف سازي ساختارهاي پاسخگو و مسوول در تشكلات كارگري و كارفرمايي به نشاط و خود انگيختگي موثري براي مشاركت سازنده اين قشر عظيم در توسعه پايدار اقتصاد ملي دست يافت.

  مشاركت و همفكري دو طيف كارگر و كارفرما به عنوان شريك اجتماعي دولت در صورت دارا بودن بستر مناسب همكاري، ضمن تحكيم رابطه اجتماعي در توزيع عادلانه درآمد، به تثبيت دستمزد هاي ضمانت شده ، مذاكره دسته جمعي نمايندگان داراي اكثريت راي و نتايجي ملموس و ضروري ديگري همانند موارد زير منجر خواهد شد:

* افزايش و بهبود قابليت اشتغال پذيري و انطباق پذيري كارگران و نيز توانايي براي دستمزد هاي متناسب با شايستگي شان.
* كاهش هزينه هاي معامله در بازار كار براي جستجوي مشاغل و استخدام.
* منتفع شدن اقتصاد از تعديل و تنظيم هموارتر و كاهش بيكاري اصطكاكي.
* طراحي مهارت هاي رو به جلو و استراتژي هاي توسعه در اين امر.
* ايجاد ارتباط هدفمند و مبتني بر برنامه تشكيلات كارگري و كارفرمايي با مراكز آموزشي به ويژه آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي- در حال حاظر كمترين اثر بخشي را در بهبود و انطباق آموزش با بازار كار دارند-براي بهبود وضعيت مهارتي كارگران و بهره گيري از مهارت هاي انتقال پذير به كارگران در معرض تهديد بيكاري و يا بيكار و......

دولت ها معمولا تلاش مي نمايند با قانونمند ساختن تشكلات صنفي و افزايش دامنه خدمات حمايتي و اطلاعاتي آنان، از تبديل كارگران در دنياي كار به عنوان گروه هاي رقيب جلوگيري نمايند، البته ميزان موفقيت در اين مسير به عمق شناخت آنان از پيوندهاي اجتماعي و اقتصادي گروه هاي موثر كارگري و كارفرمايي و هويت جمعي آنان باز مي گردد.

1 2 3


حركت به چپ
حركت به راست


سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/
 

اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

 
http://www.tccim.ir/RulsProvDetail.aspx?id=567
 

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريز

 
https://az-sharghi.mcls.gov.ir/fa/gavanin-%D9%82%D
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/ghavanin%20v
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=46
 

سازمان خصوصي سازي

 
http://www.ipo.ir/content.asp?parentid=50
 

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

 
http://www.iraniec.com/Law/index.asp?Cat=271&PageI
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/ghavanin.asp#
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=3
 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان

 
http://www.mpo-kz.ir/bakhshnamedetail.aspx?id=2
 

شبكه نقطه تجاري ايران

 
http://www.irtp.com/farsi/category.asp?category=6
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاع رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/6-9-1.asp#1
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Mits/WebNashrSystems/LawsSys
 

مركز اطلاع‌رساني صنايع و معادن ايران

 
http://www.mim.gov.ir/Laws/7.asp?SysName=%D9%82%D9
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/NewCityLaws/NewCityLaws.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/law_05.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/computer_delicts.htm
 

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهر سازي

 
http://www.icic.gov.ir/laws/shora.htm
 
1 2 3 4

اساسنامه 25 ماده اي سازمان تأمين اجتماعي

 

اساسنـامه شرکت بورس کالاي ايران«سهامي عام»

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

مقررات قانون کار و تامين اجتماعي در ارتباط با کارفرمايان خارجي

 

كلياتي از حقوق قراردادها

 

آيين‌نامه‌ استخدامي‌ دهياريهاي‌ كشور

 

قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور

 

اساسنامه سازمان تامين اجتماعي

 

آيين نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي

 

قانون‌ نحوه‌ تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ دستگاههاي‌ دولتي‌

 

قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ مقررات‌ بازنشستگي‌ و وظيفه‌ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌

 

قانون‌ اصلاح‌ پاره‌اي‌ از مقررات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بازنشستگي‌، بانوان‌ شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان‌

 

قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان‌

 

تصويب نامه‌ راجع‌ به‌ افزايش‌ حقوق‌ مستمريهاي‌ بازنشستگي‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌

 

آئين‌نامه‌ اجرائي‌ قانون‌ اصلاح‌ تبصره‌ 2 ماده‌ واحده‌ قانون‌ اجازه‌ پرداخت‌ وظيفه‌ و مستمري‌ وراث‌ كارمندان

 

قانون‌ الحاق‌ تبصره‌ (3) به‌ ماده‌ (3) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر

 

مـقـررات استخدامي شـركـتـهاي دولـتـي

 

دستورالعمل طرح كارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي

 

قانون ماليات مستقيم (اشخاص مشمول ماليات)

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است