صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 


تعداد بازديد: 599                                               
قانون منبع
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه عنوان
نويسنده
1386/04/27 تاريخ

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوبه تاريخ :80/01/27

خلاصه
نقطه تجاري ايران مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان
1 2

عنوان بخشنامه :
موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

تاريخ :80/01/27
شماره بخشنامه :2/ت


مقدمه :.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده مي شوند با ابراز تمايل به توسعه و تحكيم بيشتر و تنوع روابط تجاري بين دوكشور بر پايه منابع مساوي و متقابل در موارد ذيل توافق نمودند:

ماده 1- مبادلات بازرگاني بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه مشمول قوانين ، قواعد و مقررات حاكم در دو كشور خواهد بود.

ماده 2-/1- طرفين در مورد حقوق گمركي و ساير عوارض مربوطه و همچنين كليه موضوعات مرتبط با تجارت بين المللي طبق تعهدات بين المللي خود رفتار ملل كامله الو داد را اعمال خواهند نمود.

3- مفاد اين ماده شامل امتيازات و مزاياي موجود يا آتي كه هر يك از دو طرف متعاهد به كشورهاي ثالث در چارچوب مناطق آزاد تجاري ، اتحاديه گمركي ، تجارت مرزي و ساير موافقتنامه هاي منطقه اي و ترتيبات ويژه منعقده با كشورهاي در حال توسعه اعطا مي كند، نخواهد بود. ماده 3- كليه پرداختهاي ناشي از معاملات تجاري بين دو كشور با ارز قابل تسعير به طور ازاد در چارچوب مقررات ارزي و ساير قوانين ، قواعد و مقررات جاري در دو كشور انجام خواهد گرفت .

ماده 4- به منظور گسترش و توسعه هر چه بيشتر فعاليت هاي بازرگاني بين دو كشور، طرفين متعاهد بر طبق قوانين ، قواعد و مقررات جاري در هر يك از دو كشور امور ذيل را مجاز نموده تشويق و تسهيل خواهند نمود:

الف – ديدار بازرگانان و هيات هاي تجاري از قلمروهاي يكديگر.
ب – همكاري نزديك بين اتاقهاي بازرگاني دو كشور.
ج – ترتيب ، تسهيل و برگزاري سمينار و كنفرانس برا ي آشنايي اتباع. تجار و بازرگانان دو كشور در زمينه موقعيتهاي اقتصادي و بازرگاني هر يك از طرفين . .
د – ترتيب و برگزاري نمايشگاه اختصاصي بازرگاني با حق فروش كالا در چارچوب ترتيباتي كه توسط طرفين متعاهد توافق خواهد شد. .
ه – شركت فعالانه در نمايشگاههاي بين المللي و تخصصي بازرگاني برگزار شده در دو كشور.

ماده 5- به منظور ايجاد تسهيلات و توسعه تجارت كالا و خدمات و كسب اطلاعات بازرگاني موجود در دو كشور، قر يك از طرفين متعاهد اجازه تاسيس مركز تجاري ، دفتر نمايندگي تجارت و ايجاد رايزني بازرگاني در قلمرو خود به كشور ديگر بر طبق قوانين ، قواعد و مقررات جاري دو كشور را خواهد داد.

ماده 6-/1- طرفين متعاهد موافقت مي نمايند كه كالاهاي وارده به عنوان نمونه ، مواد تبليغات تجاري و كالاهاي وارده جهت برگزاري نمايشگاههاي تجاري ،يا بازار مكاره و فعاليت هاي مشابه در كشورهاي يكديگر از پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهاي وارداتي مطابق با قوانين، قواعد و مقررات جاري در دو كشور معاف خواهند بود.

2- چنانچه كالاهاي مورد اشاره در اين ماده به دلايل اقتصادي و فني براي منظور ديگري به جز موارد فوق مورد استفاده قرار گرفته يا در كشور واردكننده به فروش برسند تابع قوانين ،قواعد و مقررات گمركي كشور وارد كننده خواهند بود.

ماده 7-/1- در راستاي اجراي اين موافقت نامه و به منظور گسترش مبادلات تجاري بين دو كشور، طرفين معاهد نسبت به تشكيل كميته مشترك تجاري موافقت مي نمايند. اين كميته بنا به تقاضاي هر يك از طرفين به تاريخي كه متقابلا توافق گردد برگزار خواهد شد.

2- كميته مشترك تجاري وظايف زير را برعهده خواهند داشت :

الف – مرور اجراي اين موافقتنامه .
ب – بررسي امكانات گسترش و متنوع ساختن هر چه بيشتر روابط تجاري بين دو كشور.
چ – ارائه توصيه هايي به منظور حل به موقع مسايلي كه احتمالا در طول اجراي اين موافقتنامه بروز خواهد نمود. .
د – بررسي امكانات جهت نيل به روند متوازن تجارت دو جانبه .
ه – مبادله اطلاعات درباره تغييرات حاصله در قوانين ، قواعد و مقررات تجارت خارجي كه توسط طرفين متعاهد اعمال مي گردد.

ماده 8- اختلافات ناشيه در ارتباط با اجراي اين موافقتنامه از طريق مجاري سياسي يا به شيوه دوستانه فيصله خواهد يافت . چنانچه اختلافات را نتوان از طريق دوستانه با مجاري سياسي حل و فصل نمود طرفين حق ارجاع اين اختلافات را به داوري بين المللي مورد توافق متقابل طرفين دارا مي باشند.

ماده 9- اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه بازرگاني منعقده بين دو كشور به تاريخ 22 سپتامبر 1964 ( برابر با 31/6/1343) خواهد شد.

ماده 10- مفاد اين موافقتنامه حتي پس از اختتام آن در مورد كليه قراردادهاي تجاري منعقده در زمان اعتبار اين موافقتنامه كه در زمان انقضاي آن به طور كامل اجرا نگرديده است اعمال خواهد شد.

1 2


حركت به چپ
حركت به راست


آيين نامه اجرايي نمايشگاههاي خارج از كشور

 
http://www.iranfair.com/farsi/rules/rules.htm
 

انجمن علمي بازرگاني ايران

 
http://www.isca.ir/Farsi/About.asp
 

مقررات تاسيس موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري

 

آيين‌نامه دستمزد، كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد

 

قانون جديد نظام صنفي

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ضرورت اخذ مجوز سازمان حمايت جهت ترخيص كالاهاي وارداتي با ارز يارانه اي

 

تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تشكيل كار گروهي به منظور نوسازي باغات چاي

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص ابلاغ شرايط قرنطينه واردات گندم

 

اصلاح برخي از نرخ هاي صادراتي انواع پوشاك

 

تصويب نامه هيات وزيران در خصوص آئين نامه اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه راجع به خريد برگ سبز چاي

 

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه

 

ابلاغ مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص پرداخت يارانه به صادركنندگان و توليد كنندگان تخم مرغ

 

تصويب نامه هيات وزيران درخصوص مبادلات مرزي

 

قانون ساماندهي مبادلات مرزي

 

بخشنامه وزارت بازرگاني در خصوص عدم ضرورت مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي صادرات مصنوعات ساخته شده از طلا و جواهر

 

بخشنامه گمرك ايران در خصوص نحوه وصول حقوق ورودي كالاهاي وارداتي در سال جاري

 

بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ در خصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ براي‌ واردات‌ سيب‌ زميني‌ از پاكستان‌ و تركيه‌

 

مصوبه‌ شوراي‌ اقتصاد در خصوص‌ فروش‌ اقساطي‌ روغن‌ خام‌ به‌ كارخانجات‌

 

مصوبه‌ شوراي‌ اقتصاد در خصوص‌ تعيين‌ قيمت‌ خريد آرد ستاره‌ و سبوس‌ گرفته‌ توليد كارخانجات‌ آرد

 

بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ در خصوص‌ شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ انواع‌ تخته‌، حبوبات‌، ذرت‌ و ساير اقلام‌ كشاورزي‌

 

قا‌نون اتاق با‌زرگا‌ني و صنا‌يع و معا‌دن جمهو‌ري اسلا‌مي اير‌ان

 

راهنماي درخواست مجوز اصلاح ظرفيت

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است