صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 7791                                               
دستورالعمل نظارت بر تاسيس موسسات بار هوائي
قانون منبع
دستورالعمل نظارت بر تاسيس موسسات بار هوائي عنوان
نويسنده
1386/10/12 تاريخ

متن كامل دستورالعمل اجرايي نظارت بر تاسيس و فعاليت شركتها و موسسات خدمات بار هوائي

خلاصه
سازمان هواپيمايي كشور مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

ماده1: در اين دستورالعمل ، عبارت سازمان ناظر به سازمان هواپيمايي کشوري و عبارت شرکت يا موسسه ناظر به " شرکتها و موسسات خدمات بار هوائي" ميباشد.

ماده2: از نظر اين دستورالعمل فعاليت "خدمات بار هوائي" عبارت است از:

اخذ نمايندگي ( که مي تواندبصورت اخذ بارنامه رسمي شرکتهاي هواپيمائي باشد) و هماهنگي و ترتيب حمل کالا در محدوده وظائف مندرج در ماده 4 اين دستورالعمل و قبول مسئوليت بطور مشترک با شرکت هواپيمايي حمل کننده بار بموجب بارنامه صادره و قراردادهاي منعقده.

ماده3: هر شرکت يا موسسه اي که بخواهد بانجام خدمات بار هوائي اقدام نمايد بايد با رعايت قانون هواپيمائي کشوري- مصوب 1328 و اصلاحات بعدي آن و مفاد اين دستورالعمل پروانه لازم را براي اشتغال از سازمان تحصيل نمايد.

ماده4: دارندگان پروانه شرکتها و موسسات خدمات بار هوائي اجازه انجام امور ذيل را دارند.

الف: ارائه خدمات در خصوص مشاوره درمورد مسيرهاي حمل ونقل به صاحبان کالا.

ب: اخذ نمايندگي خدمات بار از شرکتهاي هواپيمائي و خدمات بار هوائي.

ج: صدور پروفرماي حمل

چ: انعقاد قرارداد حمل با صاحب کالا

ح: صدور بارنامه

خ: جمع آوري بار برحسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل.

د: انبارداري بار بر حسب دخواست صاحب کالا و قرارداد حمل.

ذ: بسته بندي بار بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل.

و: بيمه باربري بر حسب درخواست صاحب کالا و قرارداد حمل با رعايت مقررات و قوانين مربوط.

ر: انجام تشريفات گمرکي در مبدا و برحسب نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ز: انعقاد قرارداد حمل بار موسسات مختلف حمل کننده بار هوائي.

س: کسب اطلاعات لازم از جريان حمل و ارائه اطلاعات کسب شده به صاحب کالا بر حسب قرارداد منعقده بين صاحب کالا و شرکت حمل ونقل.
ش: اخذ صورت مجالس کسر و اضافه و آسيب ديدگي کالا و دستخوردگي و ترخيصيه از نماينده خط هوائي و انجام ساير وظايف در ارتباط با ساير مسئوليتها .

ط: انجام تسويه حساب با طرفهاي ذيربط

ظ: اعلام ورود کالا به صاحب کالا

ع: صدور بارنامه شرکتهاي هواپيمائي حمل کننده بار به نمايندکي از آن شرکتها

ف: صدور ترخيصيه و ترخيصيه تفکيک در مواردي که کالاي موضوع يک راهنامه به موجب بارنامه هاي اوليه متقلق به چند صاحب کالا باشد.

ک: انجام تشريفات گمرکي ترخيص کالا در گمرک مقصد بر حسب توافق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ل: تحويل کالا در مقصد نهائي و در صورت توافق، حمل تا انبار صاحب کالا.

م: انجام امور کارگزاري از طرف شرکتهاي حمل و نقل بين المللي برحسب قرارداد.

و: اخذ پروانه ورود موقف از گمرک براي کانتينترهايي که از گمرکاتبه داخل کشور وارد ميشوند و اعاده آن در مهلت مقرر.

ماده5: داوطلبان پروانه تاسيس شرکتها و موسسات خدمات بار هوائي حسب مورد بايد داراي شرايط ذيل باشند:

الف: تابعيت ايراني

ب: متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

پ: داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه محکوميت کيفري که موجب سلب حقوق اجتماعي باشد.

ت: دارا بودن حداقل گواهي ديپلم متوسطه.

ث: انجام خدمت نظام وظيفه يا داشتن معافيت دائم براي آقايان.

ج: در مورد اشخاص حقوقي بايد حداقل 51 درصد سهام آن متعلق به اتباع ايراني باشد.

چ: اقامتگاه قانوني شرکت در ايران باشد.

ح: ارائه محل و انبار مناسب به تشخيص سازمان.

ماده6: شرکتها و موسسات دارنده پروانه بايد يک نفر را بعنوان مدير عامل يا مدير اجرايي (بر حسب مورد) و يکنفر را بعنوان مدير فني و يک شخص را بعنوان کارمند واجد شرايط به سازمان معرفي نمايند.

تبصره1: مدير عامل يا مدير اجرايي بايد علاوه بر شرايط مندرج در ماده5 اين دستورالعمل حداقل داراي 30 سال سن بوده و آشنايي کامل به زبان انگليسي داشته ، همچنين داراي 5 سال سابقه کار در زمينه مربوطه به تشخيص سازمان و يکدوره فروش و خدمات بار را در يکي از موسسات معتبر(به تشخيص سازمان) طي نموده باشد.

تبصره 2: مدير فني بايد علاوه بر شرايط مندرج در ماده 5 اين دستورالعمل حداقل داراي 30 سال سن بوده و تسلط کامل به زبان انگليسي داشته باشد همچنين داراي 7 سال سابقه کار در زمينه مربوطه به تشخيص سازمان و حداقل دوره متوطه فروش و خدمات بار و نيز دوره متوسط کالاي خطرناک را در يکي از موسسات معتبر (به تشخيص سازمان) طي نموده باشد.

تبصره3: کارمند مورد اشاره بايد علاوه بر شرايط مندرج در ماده 5 دوره هاي متوسطه فروش و خدمات بار و دوره مقدماتي کالاهاي خطرناک را در يکي از موسسات معتبر(به تشخيص سازمان) گذرانده باشد.

تبصره 4: مدير عامل يا مدير اجرائي در صورت احراز شرياط ميتواند مسئوليت مدير فني را نيز دارا باشد.

تبصره 5: برابر قانون تجارت يک فرد نميتواند تواماً مديريت عامل بيش از يک شرکت خدمات بار هوائي را بر عهده گيرد. اين حکم در مورد مدير اجرايي موسسات نيز صادق است.

تبصره 6: در صورتي که مدير عامل و مدير اجرائي و مدير فني هر يک از شرايط مندرج در اين ماده را به تشخيص سازمان از دست بدهد يا فوت نمايد ، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف يکماه مدير جديدي را که داراي شرايط ياد شده در اين دستورالعمل باشد معرفي نمايد و در غير اينصورت طبق نظر کميته هوانوردي ، سازمان از ادامه کار شرکت يا موسسه تا معرفي مدير جديد جلوگيري خواهد نمود.

تبصره 7: مدير عامل يا مدير اجرايي و مدير فني اعضاء هيئت مديره موظف شرکتهاو موسسات خدمات بار هوائي نبايد کارمند وزارتخانه هاو موسسات و شرکتهاي دولتي باشند.

ماده7: دارنده مجوز خدمات بار هوائي در موارد تعليق يا لغو پروانه از تاريخ ابلاغ کتبي سازمان موظف به اجراي مقررات زير ميباشد:

الف: در زمان تعليق موظف است از قبول تعهدات جديد خودداري نموده و به انجام تعهدات قبلي طبق اين دستورالعمل عمل نمايد. در صورت عدم رعايت مراتب بالا پروانه مربوطه به تشخيص شورايعالي هواپيمائي کشوري لغو خواهدشد.

ب: در مورد لغو پروانه ، دارنده آن فقط ملزم به انجام تعهدات قبلي با توجه به اين دستورالعمل بوده و در صورت انجام هرگونه فعاليت جديد در زمينه مربوط به اين دستورالعمل از طريق مراجع ذيصلاح تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت و کليه موسسات ذيربط ملزم به رعايت اين دستورالعمل ميباشند.

ماده8: نام، نام خانوادگي ، نشاني و شماره هاي تلفن و فاکس و تلکس ، ميزان سرمايه بايد حداقل به دو زبان(فارسي و يا يکي از زبانهاي انگليسي-فرانسه-آلماني-عربي) در سربرگ نامه ها و مکاتبات شرکتها درج گردد.

ماده9: شرکتها و موسسات موظفند اطلاعات، مدارک و اسناد مورد درخواست در زمينه فعاليت پرسنل خود را در مدتي که سازمان تعيين ميکند ارائه دهند.

در صورتيکه به تعهد مندرج در اين ماده عمل ننمايند در مرتبه اول پروانه شرکت يا موسسه براي مدت حداکثر 3 ماه معلق و چنانچه پس از پايان يافتن مدت تعليق نسبت به ارائه مدارک مورد تقاضا اقدام ننمايد، پروانه شرکت يا موسسه با تصويب کيمته هوانوردي لغو خواهد شد.

تبصره: سازمان يکماه قبل از طرح لغو پروانه در کميته مراتب را به شرکت يا موسسه مربوطه اعلام خواهدنود تا در صورتيکه دلايل و اعتراضي داشته باشد مراتب را کتباً با توضيحات لازم به دبيرخانه کميته هوانوردي ارائه نمايد.

ماده10: در صورت صدور پروانه شرکت يا موسسه ، لوحي با امضاء رياست سازمان بنام دارنده پروانه صادر ميشود.

تبصره: در مواردي که پروانه لغو شود يا فعاليت موضوع پروانه بطور دائم متوقف گردد، دارنده لوح بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي لغو پروانه يا توقف فعاليت لوح خود را بوسيله نامه سفارشي به سازمان برگرداند.

ماده11: سازمان از ادامه فعاليت شرکتها يا موسسات که متخلف شناخته ميشوند يا موسسه هاي غيرمجازي که به امور خدمات بار هوائي مشغولند از طريق مراجع قانوني ذيربط جلوگيري بعمل خواهد آورد.

ماده12: همه موسسه هايي که به فعاليت هايي غير از موارد مندرج در اين دستورالعمل اشتغال دارند به هيچ عنوان نبايد از نام شرکتهاي خدمات بار هوائي استفاده کنند.

اين دستورالعمل در 12 ماده و 8 تبصره در تاريخ 13/12/1376 به تصويب کميته هوانوردي رسيدحركت به چپ
حركت به راست


آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت موسسات آموزشي تخصصي هواپيمايي كشوري

 

دستورالعمل ارزيابي گروههاي پروازي و غير پروازي

 

دستورالعمل نحوة صدور كارت (CMC)

 

دستورالعمل ارزيابي گروههاي پروازي و غير پروازي منتخب سازمان هواپيمايي

 

اعتبار گواهينامه تعميراتي

 

ضوابط تاسيس موسسات حمل و نقل هوائي

 

دستورالعمل تاسيس موسسات خدمات ويژه هوايي

 

دستورالعمل نظارت بر فعاليت موسسات خدمات هوائي

 

گواهينامه هاي پروازي

 

دستورالعمل اجرايي نظارت بر تاسيس خدمات كارگزاري هوائي

 

دستورالعمل نظارت بر فعاليت موسسات تعميراتي هواپيما

 

دستورالعمل تأسيس شركت‌هاي خدمات زميني فرودگاهي

 

دستورالعل تأسيس شركت هاي ناوبري هوايي

 

دستورالعمل نظارت بر تاسيس موسسات بار هوائي

 

دستورالعمل اجرايي تأسيس خدمات ارتباطي وناوبري هوايي

 

قوانين مربوط به تاسيس موسسه يا شركت مجاز (صنايع هوايي)

 

دستورالعمل و نحوه اجاره و اجاره بشرط تمليك و يا خريد هواپيما

 

دستورالعمل تأسيس شركت هاي خدمات هوانوردي

 

دستورالعمل تأسيس شركت‌هاي مديريت فرودگاهي

 

دستور العمل تاسيس شركت هاي خدمات ايمني زميني فرودگاهي

 


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است