صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

تعداد بازديد: 8344                                               
اصول تدوين طرح و برنامه بازاريابي (Marketing Plan)
دانستني منبع
اصول تدوين طرح و برنامه بازاريابي (Marketing Plan) عنوان
محمدرضا شاهيني دانشجوي دكتراي مديريت بازرگاني استراتژيك (MBA) نويسنده
1390/11/12 تاريخ

طرح بازاريابي يك برنامه مفصل و مدون است كه جهت‌گيري بلندمدت بخش بازاريابي يك شركت را نشان مي‌دهد و براي شركت‌هاي بزرگ سندي اساسي و حياتي به شمار مي‌رود. اين برنامه بر اساس روشي كه در اين نوشتار معرفي مي‌شود، از شش قسمت تشكيل شده است:

خلاصه
اينترنت مرجع

    چاپ   ارسال براي دوستان

طرح بازاريابي يك برنامه مفصل و مدون است كه جهت‌گيري بلندمدت بخش بازاريابي يك شركت را نشان مي‌دهد و براي شركت‌هاي بزرگ سندي اساسي و حياتي به شمار مي‌رود. اين برنامه بر اساس روشي كه در اين نوشتار معرفي مي‌شود، از شش قسمت تشكيل شده است:

    اهداف و ماموريت‌ها
    تجزيه و تحليل وضعيت
    استراتژي‌ها و اهداف
    برنامه‌هاي تاكتيكي بازاريابي
    بودجه‌بندي، تحليل عملكرد و پياده‌سازي
    ملاحظات جانبي

در ادامه به بررسي هر يك از بندهاي فوق پرداخته مي‌شود:

?- اهداف و ماموريت‌ها

در اين قسمت ابتدا هدف از تهيه‌ي اين سند بيان مي‌شود. براي مثال هدف تهيه‌ي يك طرح بازاريابي مي‌تواند به صورت زير باشد:
"هدف تهيه‌ي اين سند معرفي كالاي جديد، ورود به بازار جديد، افزايش رشد كالاي موجود و ارزيابي برنامه‌ي سالانه و... است"
و يا مثالي ديگر:
"هدف تهيه‌ي اين سند تنظيم و تدوين استراتژي يك واحد فعاليت استراتژيك است"
پس از معرفي، هدف "ماموريت" تشريح مي‌شود. بيانيه‌ي ماموريت شامل چند جمله‌ي مختصر است كه به موارد زير اشاره مي‌كند:

    فلسفه بنيادين سازمان
    مشتريان
    كالاها و خدمات
    ارزش‌هاي اساسي
    و غيره

?- تجزيه و تحليل وضعيت

تجزيه و تحليل وضعيت نگاهي به وضعيت حال و آينده است. اين كار از چند ديدگاه بررسي مي‌شود:

    تجزيه و تحليل محصول جاري
    تجزيه و تحليل بازار موجود
    تجزيه و تحليل شبكه‌ي توزيع
    تجزيه و تحليل مالي
    تجزيه و تحليل رقبا
    ساير تجزيه و تحليل‌ها

در تجزيه و تحليل محصول جاري موارد زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

    ويژگي‌ها و صفات محصول
    قيمت‌گذاري محصول
    كانال‌هاي توزيع محصول
    ترفيع و ارتقاي كيفيت محصول
    خدمات اضافي محصول

در تجزيه و تحليل بازار موجود موارد زير مورد بررسي مي‌شود:

    جهت‌گيري‌ها در بازار هدف
    ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي و روان‌شناختي بازار هدف
    ويژگي‌هاي مشتريان هدف
    تخمين بازار هدف
    تحليل فرآيند خريد مصرف كننده

در تجزيه و تحليل شبكه‌ي توزيع موارد زير بررسي مي‌شود:

    كانال‌هاي توزيع و زنجيره‌ي تامين
    انتظارات توزيع‌كنندگان
    فرآيندهاي خريد
    نقش محصول در امر توزيع
    ابعاد توزيع

در تجزيه و تحليل شبكه‌ي رقبا موارد زير بررسي مي‌شود:

    وضعيت "آميخته بازاريابي" رقبا شامل محصول، ترفيع ، توزيع و قيمت
    نقاط ضعف و قوت رقبا
    روند بازاريابي هر يك از رقبا

در تجزيه و تحليل مالي موارد زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

?- تجزيه و تحليل فروش

            براساس محصول
            براساس كانال‌هاي توزيع
            براساس مناطق
            براساس سهم بازار

?- تجزيه و تحليل سود

    هزينه‌هاي بازاريابي
    درآمدها

و سرانجام در ساير تجزيه و تحليل‌ها موارد زير بررسي مي‌شود:

    تجزيه و تحليل مسايل و فرصت‌هاي محيطي
    تجزيه و تحليل به كمك ماتريس‌ها و منحني عمر محصول
    خلاصه وضعيت جاري

?- اهداف و استراتژي‌ها

در اين بخش اهداف و استراتژي‌هاي بازاريابي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

?– اهداف بازاريابي شامل:

    سهم بازار
    اهداف ترفيعي
    اهداف توزيع
    اهداف محصول
    اهداف قيمت‌گذاري
    سودآوري
    حاشيه‌ي فروش
    فروش
    مشتريان
    اهداف تحقيقاتي
    و غيره

?- استراتژي‌هاي بازاريابي شامل:

    رشد بازار (براي محاسبه‌ي اين رشد مي‌توان از ماتريس "آنسف" استفاده كرد)
    ثبات بازار
    كنترل هزينه‌ها
    خروج از بازار

?- برنامه‌هاي تاكتيكي بازاريابي

در اين قسمت برنامه‌هاي تاكتيكي و ميان مدت براي دست‌يابي به اهداف ياد شده تهيه مي‌شود كه شامل موارد زير است:

    برنامه‌ي تاكتيكي بازار شامل:
    جايگاه‌يابي و موضع‌يابي محصول، فروش، بخش‌بندي بازار و غيره.
    برنامه‌ي تاكتيكي محصول شامل:
    شرح خلاصه‌اي از محصول، بسته‌بندي، آرم و نشان تجاري، برچسب‌گذاري و غيره.
    برنامه‌ي تاكتيكي توزيع شامل:
    نوع كانال‌ها ، دامنه‌ي پوشش، هزينه‌هاي كانال‌ها، تغييرات كانال‌ها و غيره.
    برنامه‌ي تاكتيكي ترفيع شامل:
    تبليغات، فروش حضوري، روابط عمومي، آگهي و غيره.
    برنامه‌ي تاكتيكي قيمت‌گذاري شامل:
    استراتژي قيمت‌گذاري، عوامل موثر بر قيمت‌گذاري، گزينه‌هاي قيمت‌گذاري

?- بودجه‌بندي، تحليل عملكرد و اجرا

اين مرحله نيز در سه گام انجام مي‌شود.

    بودجه‌بندي بازاريابي شامل: بودجه‌ي هر يك از تصميمات تاكتيكي بازاريابي، تفكيك بودجه بر اساس سال و ماه و تفكيك بودجه براساس محصول، توزيع، ترفيع و تحقيقات.
    تحليل عملكرد؛ در اين مرحله مي‌توان از روش نقطه سربه‌سر و نسبت‌هاي مالي و مانند آن استفاده كرد.
    اجرا؛ در اين گام زمان‌بندي تفصيلي كار و مسوولان انجام كار تعيين مي‌شوند.

?- ساير ملاحظات

ساير عواملي كه در بندهاي قبل قابل گنجاندن نباشند، در اين مرحله عنوان مي‌شوند. اين عوامل شامل موارد زير هستند:

    عوامل داخلي
    عوامل خارجي
    محدوديت‌هاي تحقيحركت به چپ
حركت به راست


مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران

 
http://www.irandoc.ac.ir/
 

پرتال معاونت فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 
http://techno.msrt.ir/
 

سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران

 
http://www.investiniran.ir/acceptplans-fa.html
 

شبكه اطلاع‌رساني تسهيلات اعتباري

 
http://tashilat.ir/
 

شبكه زنان كارآفرين

 
http://www.iranzanan.com/
 

مؤسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

 
http://www.iphrd.com/karvarzi.asp
 

انجمن شركتهاي انفورماتيك ايران

 
http://www.irica.com/Asp/Ehraz/Pishnahad.asp
 

انديشگاه شريف

 
http://www.sharifthinktank.com/(wqed0r55j4npthqsps
 

پايگاه اطلاعات توسعه گيلان

 
http://mpogl.ir/
 

پايگاه اطلاعات توسعه گيلان

 
http://mpogl.ir/
 

جشنواره كارآفريني شيخ بهايي

 
http://www.shef.ir/framework.jsp?SID=37
 

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
http://www.sbmu.ac.ir/eshteghal/pages/shiveh%20nam
 

دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

 
http://www.shora-farhang.ir/research/edupol/countr
 

دفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي

 
http://www.npcpdid.com/homef.htm
 

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)

 
http://www.idro.org/persian/pdf/sarmayehgozari/feh
 

سازمان مديريت صنعتي

 
http://www.imi.ir/ns1/research/project-research/in
 

شهرك فنآوري صنايع غذايي و بيوتكنولوژي

 
http://www.foodtechpark.com/Servicecenter_10_3.asp
 

شوراي نگهبان قانون اساسي

 
http://www.irisn.com/ketabkhaneh/nazarat_ghavanin/
 

طرح توسعه كارآفريني

 
http://www.irankarafarin.com/Login.aspx
 

قطب علمي گياهان زراعي ويژه

 
http://cesc.um.ac.ir/index.php?module=ContentExpre
 
1 2

ترويج و توسعه کارآفريني و توانمندسازي در بنادر خرمشهر و آبادان

 

طرح توان افزايي و ترغيب کارآفريني‏زنان سرپرست خانوار

 

طرح آموزش کارآفريني دختران فارغ التحصيل دانشگاهي استان تهران

 

طر ح توان افزايي و ترويج کارآفريني زنان استان زنجان

 

طرح خوداشتغالي و کارآفريني دختران و زنان استان کرمانشاه

 

بررسي و شناخت نمونه هايي از فرصت هاي کارآفريني و تدابير و ابتکارات زنان فارغ التحصيل دانشگاهي

 

بررسي الگو و فرصت هاي کسب و کارمشترک

 

ايجاد مراكز خصوصي خدمات كشاورزي

 

احداث مركز مشاوره ژنتيك

 

زمينه‌ها و ظرفيتهاي شغلي مرتبط با بيوتكنولوژي

 

امكان‌سنجي راه‌اندازي دفتر خدماتي كارگران آزاد

 

ايجاد شبكه جامع تخصصي هنر (وب سايت هنر)

 

بررسي زمينه‌هاي شغلي فارغ‌التحصيلان رشته دامپزشكي

 

طراحي تفصيلي موبايل كلينيك جهت ارائه خدمات دامپزشكي

 

بررسي انتظارات و توقعات كارفرمايان و صاحبان سرمايه از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي

 

بازديد و آشنايي با مراكز مرتبط شغلي جهت دانشجويان در آستانه فارغ‌التحصيلي رشته‌هاي علوم پايه

 

بررسي امكان راه‌اندازي مراكز و دفاتر مشاوره ورزشي براي جامعه، خانواده، مدارس ، ادارات و كارخانجات

 

بررسي امكان ‌راه‌اندازي، شيوه تأسيس و اداره صندوق حمايت مالي از طرحهاي اشتغالزا و كارآفرينانه

 

شناسايي و بررسي مشاغل خانگي و محلي مناسب براي فارغ‌التحصيلان به ويژه بانوان

 

بررسي و شناسايي مشاغل دانشجويي (در حين تحصيل) و نحوه ساماندهي و سازماندهي آنها

 
1 2


بازديد کننده گرامي: با توجه به وظيفه پورتال اشتغال در خصوص اطلاع‌رساني جامع در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با اشتغال، مسئولين اين پايگاه اطلاع‌رساني آمادگي دريافت مطالب شما شامل؛ مقالات، گزارش‌ها، کتب،و آدرس ساير پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني مرتبط جهت ارزيابي و ارائه آن با حفظ حقوق مالکيت معنوي مربوطه بر روي سايت پورتال اشتغال را دارند. در صورت تمايل اطلاعات خود را ارسال نماييد.


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به  سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است